Göteborgs universitet
Bild
Här har vi samlat vattenbrukets intresseorganisationer och offentliga aktörer.
Foto: Erika Sundell
Länkstig

Vattenbrukets intresseorganisationer och offentliga aktörer

Här ger vi exempel på organisationer och nätverk, som arbetar för att främja en hållbar utveckling av vattenbruket. Det finns ett antal offentliga aktörer, som är involverade i vattenbruk både statliga/regional och icke-statliga. Förutom dessa, så har också de kommunala aktörerna stor betydelse, speciellt gällande tillstånd, miljöfrågor, kustzonsplanering och främjande av vattenbruk.

Vattenbrukets intresseorganisationer

Fiskekommunerna
Fiskekommunerna är ett nätverk där nio kommuner och regionen Västra Götaland samarbetar för en hållbar utveckling av Bohusläns fiskeindustri. Fiskekommunerna samverkar med olika intressenter inom fiskeindustrin och bygger kunskap och påverkar processer och ramar som är relevanta för havsmiljön, kommersiellt fiske och vattenbruk. Nätverket består av lokala politiker och företagsrådgivare och bör vara en positiv kraft till stöd för nya och befintliga företag inom fiske och vattenbruk.
http://www.fiskekommunerna.nu

Nordic Network on Aquaculture Recirculating Systems
Nätverkets mål är att koordinera och stärka forskning och utveckling av återcirkulerande vattenbrukssystem i de nordiska länderna. Nätverket finansieras av det nordiska ministerrådet.
www.nordicras.net


Samförvaltning norra Bohuslän
En fiskarförening som deltar i lokal samhantering av räk-och hummerfiske i norra Bohuslän (Strömstads och Tanums kommuner). Inom initiativet finns lokal kompetens (fiskare, forskare och kommunala tjänstemän), samt tjänstemän från länsstyrelsen och HaV.
www.samforvaltningnorrabohuslan.se

Skaldjursodlarnas producentorganisation
Föreningen organiserar ostron-och musselodlare, samt fiskare för att främja ekonomiska intressen. Detta gör de genom att företräda medlemmarna i myndighetsfrågor, exempelvis frågor som gäller samordning och utveckling av toxinkontroll, tillståndsgivning etc.

Matfiskodlarna

Matfiskodlarna är en branschorganisation för företag som odlar matfisk.

http://matfiskodlarna.se/

Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk (NKfV)
NKfV är ett strategiskt samverkansorgan för en långsiktig nationell utveckling av vattenbruket med fokus mot kunskapsbaserad information och kommunikation. NKfV drivs och finansieras av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), samt Göteborgs universitet (GU).
https://www.nkfv.se/

Svenskt vattenbruk och sjömat
Svenskt vattenbruk och sjömat ekonomisk förening är en branschförening för företag som odlar eller skördar vilda musslor, ostron, alger och andra marina råvaror i havet eller på land. Företag som processar och förädlar dessa råvaror ingår också i föreningen, samt de som förmedlar kunskap i form av events och liknande.
https://www.vattenbrukochsjomat.se/

Landsbygdsnätverket
Landsbygdsnätverket samlar och engagerar landsbygdssverige. De är ett nätverk med organisationer, föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för landsbygdsutveckling.
https://www.landsbygdsnatverket.se/

De recirkulerande vattenbrukarna
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att öka medlemmarnas ekonomiska avkastning från recirkulerande vattenbruk på ett hållbart sätt. Detta sker genom att gemensamt verka för att öka marknadsvärdet av vattenbruks- produkter och att samverka för att öka medlemmarnas kompetens om recirkulerande vattenbruk med avseende att öka kvaliteten på produkten, optimera ”fish welfare” och minimera driftkostnader.
http://www.recirkfisk.se/

Sveriges havsodlares producentorganisation
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att organisera och stödja medlemmarnas odlingsverksamhet inom havbruk.

Hushållningssällskapet
Hushållningssällskapens Förbund är en ideell förening, mötesplats och en samlande kraft för landets alla Hushållningssällskap.
https://hushallningssallskapet.se/

Ostronakademien
Ostronakademien, en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen och intresset för det svenska ostronet ostrea edulis. Föreningen samarbetar med fiskare, forskare, markägare, krögare och turistnäring.

https://ostronakademien.se/

Svenska Hummerakademien
Hummerakademien främjar intresse och kunskap om hummerns livsbetingelser samt tar verksam del i aktiviteter som ökar beståndet.
https://www.facebook.com/Svenska-Hummerakademien-179836565408756/

Musselakademien 
Musselakademien har som övergripande syfte är att ta vara på den bohuslänska musslans potential på alla områden. Från marknadsföringsvärde till utveckling av nya produkter samt musselodlingens möjlighet att förbättra vatten kvalitén.
https://musselakademien.se/

Sjömatsfrämjandet
Sjömatsfrämjandets syfte är att främja en långsiktig, god utveckling för fisk och skaldjur i vid bemärkelse. Med en samlad kunskap om fisk och skaldjur och genom att utgå från våra myndigheters regelverk, vill vi bidra till en trygg och hållbar fisk- och skaldjurskonsumtion samt förmedla hur sjömat skall hanteras och tillagas för att ge säkra, välsmakande och näringsrika fiskrätter.
http://sjomatsframjandet.se/

Vattenbrukscentrum Norr AB
Vattenbrukscentrum Norr AB är
ett bolag i forskningens och näringens tjänst.
http://www.vbcn.se/

Vattenbrukscentrum Ost
Vattenbrukscentrum Ost är en ideell förening, som har som mål att genom utbildning och information bidra till en ökad sysselsättning inom vattenbruksnäringen på såväl landsbygd som i urbana miljöer. Verksamheten riktar sig till såväl stora-  som småskaliga anläggningar på land, sjö och kust. VCO ska verka för hållbara och integrerade lösningar av kustfiske och vattenbruk, där fiskodling/musselodling kan vara exempel på kompletterande verksamhet för yrkesfiskare och skärgårdsbrukare.
https://www.vattenbrukscentrumost.se/sv/

Svinesundskommitten
Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner, Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen. Syftet är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.
https://svinesundskommitten.com/

Marint Gränsforum Skagerrak
Marint gränsforum Skagerrak ska möjliggöra en ökad näringslivsutveckling i Skagerrak. Genom samverkan över gränsen och med ett transdisciplinärt arbetssätt ska Skagerrak stärkas som en livskraftig miljö och en blå tillväxtregion. Projektet ska leda till bestående arbetsformer och mötesplatser både politiskt och administrativt for att kunna följa upp fokusområdena efter att projektet har avslutats.
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/marint-gransforum/

 

Vattenbrukets offentliga aktörer: statliga/regional myndigheter

Västra Götalandsregionen arbetar nära SWEMARC inom ramen för den maritima strategin för Västra Götaland. Västra Götalandsregionen främjar vattenbrukets utveckling, bland annat genom satsningar på utvecklingsprojekt och genom ett långsiktigt engagemang i havsmiljöfrågor. Handlingsprogram för hållbara maritima näringar 2016-2019

Länsstyrelsen i Västra Götaland
Fiskerilagstiftningen anger villkoren för att få etablera fisk-, kräft- och musselodlingar, och det är länsstyrelsen som ger tillstånd. Länsstyrelsen ger också sökande råd om lokalisering och tillstånd vid en etablering. Länsstyrelsen har också ansvar för tillsyn och kontroll av vattenbruksföretagen i länet.
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/Pages/default.aspx


Jordbruksverket
Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet i frågor som rör jordbruks- och livsmedelspolicyer och ansvarar för jordbruks- och trädgårdsektorn, samt fiske och vattenbruk.
www.jordbruksverket.se


Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
HaV ansvarar för att hantera och genomföra miljöpolicyer i frågor som rör bevarande, restaurering och hållbar användning av sjöar, floder och hav. Detta inbegriper hållbar förvaltning av fiskeresurserna och vattenbruket.
www.havochvatten.se


Livsmedelsverket
Livsmedelsverket har till uppgift att i konsumenternas intresse arbeta aktivt för säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
www.livsmedelsverket.se


Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
Statens veterinärmedicinska anstalt strävar efter god hälsa hos både djur och människor, en bra miljö och hållbar livsmedelsproduktion.
www.sva.se

Vattenbrukets offentliga aktörer: Icke-statliga aktörer

Naturskyddsföreningen
Deras uppdrag är att påverka beslutsfattare om hållbara miljöfrågor, inklusive fiske och vattenbruk.
www.naturskyddsforeningen.se


Världsnaturfonden
www.worldwildlife.org