Göteborgs universitet
Bild
Skördning av makroalger.
Länkstig

Nordiskt masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser (MAR-BIO, N2MAB)

Vårt unika nordiska masterprogram integrerar aspekter inom biologi, miljö, samhällsvetenskap och juridik för hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser.

Video (03:27)
Se vår film och ansök!

Programmet organiseras av tre nordiska universitet:

  • Göteborgs universitet (Sverige)
  • Nord universitet (Norge)
  • Holar universitet (Island)

En obligatorisk mobilitet är inkluderad, vilket innebär att Du genom programmet får en fantastisk möjlighet att besöka tre länder!

Vi kommer att förbereda dig för en rad olika jobbmöjligheter—som doktorand eller inom industrin - inom området marin cirkulär ekonomi och blå tillväxt. Du kommer att utveckla kunskap och färdigheter inom marina produktionssystem för livsmedel. Du kommer att bygga nätverk och möjligheter för partnerskap med akademiska institutioner, industrin, myndigheter och sjömatsbranschen och produkt- och marknadsföringsinstitut.

Programmet använder inter- och transdisciplinära metoder för interaktioner mellan vattenbruk, fiskeindustrin och produktion och nyttjande av marina bioresurser. Programmet riktar sig mot hela värdekedjan "från hav till bord", samt inkluderar utveckling och entreprenörskap.

En global utmaning
Vill du hjälpa till att lösa en stor global utmaning? Det handlar om att hitta en lösning för att öka produktionen av hälsosam mat för att tillgodose behoven hos en växande befolkning.

Är du nästa generation av yrkesverksamma som vill minska vårt globala ekologiska avtryck, skydda naturresurser och ekosystem, samt främja landsbygdsutvecklingen? Vill du ha en karriär inom hållbar marin cirkulär ekonomi?

Om svaret är ja, tycker vi att du ska söka vårt nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, MAR-BIO!

MAR-BIO är ett 2-årigt program om 120 högskolepoäng (hp). Programmet börjar med en obligatorisk hybridkurs på 15 hp, som ges gemensamt av de tre nordiska universiteten. Den obligatoriska introduktionskursen innefattar tre 1-veckorsavsnitt, där alla studenter samlas på ett av de nordiska partneruniversiteten för ett intensivt campus-avsnitt.

Studenterna kommer att registreras på konsortieuniversitet, där de har blivit antagna. När studenten har slutfört programmet leder det till en dubbel/multipel examen, t ex separata examensbevis från de konsortiumuniversitet där de har studerat. Studenten bör ansöka om examen åtminstone vid två konsortieuniversitet för det nordiska mastersprogrammet.

Därefter kan studenterna fritt välja bland ett ”smörgåsbord” av relevanta kurser (5-30 hp), som ges av de nordiska partneruniversiteten, samt Chalmers Tekniska högskola.

Det andra året av MAR-BIO-programmet består av ett individuellt forskningsprojekt – examensprojektet. För att hjälpa studenterna att kommunicera med varandra och skapa en god sammanhållning i gruppen kommer gemensamma seminarier och aktiviteter att planeras under hela programmet. Detta kommer även att underlätta den akademiska integrationen och identifiera mervärdet av att vara en del av ett unikt internationellt tvärvetenskapligt mastersprogram.

En obligatorisk mobilitet är inkluderad, vilket innebär att Du genom programmet får en fantastisk möjlighet att besöka tre länder!

Examensarbetet på 60 högskolepoäng ska genomföras vid ett av konsortieuniversiteten eller vid en associerad partner till konsortieuniversitetet: industri, myndighet eller offentligt organ. De lokala examensreglerna och förfarandena för det valda universitetet gäller. Som förberedelse inför examensprojektet, måste alla studenter ha genomfört en relevant metodikkurs. Kursen kan ha varit del av deras kandidatexamen eller genomgås under det första året av MARBIO-programmet.

Efter avslutat program ska studenterna tilldelas masterexamen från minst två av konsortieuniversiteten, där de har blivit antagna. Konsortieuniversiteten utfärdar varje examensbevis (inklusive ett diploma supplement). Ett diplom för det nordiska masterprogrammet kommer att åtföljas examensbevisen.

Ett krav på ett nordiskt magisterprogram är en mobilitet om minst 30 hp för alla studenter. Detta kommer att uppfyllas genom att man tar kurser på ett eller flera av de partneruniversiteten, dvs. ett annat än det universitet där studenterna registrerar sig för programmet och kommer att försäkras genom en individuell studieplan (ISP), som upprättas för varje student.

Studenten har möjlighet att sätta ihop programmet enligt en naturvetenskaplig profil, en samhällsvetenskaplig profil eller en mix, vilket baseras på de valda valfria kurserna under det första året. En ISP upprättas genom kommunikationen mellan studenten och en studierådgivare. Detta görs för är att stödja och vägleda varje enskild student i sina kursval och för att säkerställa att studenten uppfyller kraven för en examen från två eller flera av konsortieuniversiteten.

Eftersom MAR-BIO-programmet är tvärvetenskapligt i sin karaktär uppmuntras individuella studieplaner som består av både naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kurser. Studenterna har dock möjlighet att även välja en kursprofil som har inriktning mot antingen naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Under den obligatoriska kursen ska studievägledare hjälpa varje student att upprätta en individuell studieplan (ISP). Detta för att kunna stödja varje students unika kursval beroende på intresse och kursernas förutsättningar. Den individuella studieplanen kommer att säkerställa att mobilitetskravet på 30 hp blir uppfyllt. Det finns över 50 kurser som erbjuds inom MAR-BIO:s ”smörgåsbord”.

Kurserna ges på alla olika tidpunkter under det akademiska året och det finns minst 10 rekommenderade kurser per deltagande universitet. Se listan (som uppdateras kontinuerligt) över alla kurser, inklusive länkar till kursplaner, se nedan.

MAR-BIO-programmet kommer att utbilda nästa generations yrkesverksamma som kommer att ha kunskaper och färdigheter inom produktion och nyttjande av marina bioresurser. Kunskap om moderna transdisciplinära metoder för att implementera FAO:s konventioner om ansvarsfullt fiske och ekosystem-aspekter av vattenbruk är avgörande för framtida yrkesverksamma som arbetar med havet.

Genom programmet kommer MAR-BIO-studenterna att utveckla nya nätverks- och partnerskapsmöjligheter mellan akademiska institutioner och näringen som arbetar med produktion av mat från havet och marknadsinstitut.

De tre partneruniversiteten har breda nätverk med relevanta intressenter inom den privata sektorn, förvaltningsmyndigheter och högre utbildning över hela världen. Detta säkerställer studenternas möjligheter till goda kontakter och utökade nätverk för framtida arbetsmöjligheter.

MAR-BIO-studenter kommer att ha möjlighet att söka doktorandtjänster vid alla partneruniversitet.

Många arbetsgivare inom produktionsområdet och nyttjandet av marina bioresurser kräver internationellt samarbete. Därför är den obligatoriska mobiliteten mellan de tre nordiska universiteten en värdefull kompetens för framtida anställningsbarhet.

Masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser är ett program på avancerad nivå och syftar till vidareutbildning efter en kandidatexamen (180 hp) inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller konst.

I programmet ingår en obligatorisk kurs (15 hp) och för erhållande av examen ska 60 hp vara i form av ett examensarbete på avancerad nivå. Av de återstående 45 hp valbara kurser som ingår i examen, får högst 30 hp vara på grundnivå. Programmet leder till en masterexamen med huvudområdet hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser.
 

Masterprogrammet i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser söks via: 

  • Göteborgs universitet söks via antagning.se.
  • Nord universitetet, Bodø: sökanden från Norden läs här; sökanden från utanför Norden läs här; läs mer om tillträdeskrav.
  • Hólar universitetet, vänligen kontakta Division for Graduate Studies via e-post, kennsla@holar.is

Programmet tillämpar separata antagningsrundor vid varje konsortiumuniversitet enligt nationella och lokala krav. Alla ansökningar som uppfyller kraven skickas till programkommittén tillsammans med avsiktsförklaringen, vilka tas upp till diskussion och beslut tas om antagning. Antagning av studenter bestäms därefter av varje konsortieuniversitet. Överklaganden rörande antagningsbeslut hanteras av respektive konsortiumuniversitet, enligt nationella och lokala regler och procedurer.

Programmet följer den lokala policyn för studieavgifter vid varje konsortieuniversitet. Studentkårsavgifter debiteras enligt de normala förfarandena vid varje konsortieuniversitet.

När det är tillämpbart ska studenterna betala studieavgifter, studentkårsavgifter eller anmälningsavgifter direkt till universiteten som är involverade i deras studiespår, enligt universitetsföreskrifterna. De totala avgifterna kommer att variera i enlighet med detta. Under inga omständigheter ska en student debiteras dubbla avgifter för någon del av programmet.

Programmet MAR-BIO har Erasmusavtal mellan alla konsortieuniversitet, som alla programstudenter kan söka.

Läs mer om Erasmus.
Läs mer om Erasmusansökan och urval.
Läs mer om Erasmusansökan steg för steg.

Dessutom kommer det att finnas möjligheter att söka mobilitetsbidrag specifikt för de tre intensiva campuskurserna som ingår i den obligatoriska kursen.

Ansökningsvägen för de enskilda kurserna, som ingår i mastersprogrammet, sker enligt nationella och lokala regler vid konsortieuniversitetet som erbjuder kursen. 

Kurser som ges vid de deltagande universiteten.

Göteborgs universitet
Autumn:
ARK174 Planning and Design for Sustainable Development in a Local Context

Autumn period 1:
ES2614 Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster,
MAR440 Marint projekt - från idé till handling,
GM0615 Corporate Social Responsibility in Event and Tourism,
MAR461 Relationen hav - samhälle; historiska perspektiv, dagens situation och framtidens utmaningar
BIO333 Tillämpat projekt i biologi (praktik)

Autumn period 2:
BIO484 Marina djur: Jämförande fysiologi och tillämpningar inom vattenbruk
ES2611 Miljöledningssystem
MAR462 Blå ekonomi och hållbart nyttjande av marina resurser
BIO283 Naturvård i vattenmiljöer
ES2616 Miljövetenskapliga metoder - en fördjupning
BIO333 Tillämpat projekt i biologi (praktik)

Autumn period 3:
SK1138 Miljöpolitik i teori och praktik

Autumn period 4:
SK1139 Svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv

Spring period 1:
BIO560 Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv
BIO435 Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning
BIO458 Havets primärproducenter
ES2610 Tillämpad miljörätt
MAR210 Biogeokemiska kretslopp i havet
MAR463 EU:s marina direktiv och policy - ett interdisciplinärt perspektiv

Spring period 2:
BIO566 Ekologi och fiskevård i rinnande vatten
BIO267 Marin biodiversitet
BIO430 Ekotoxikologi med ekologisk inriktning
BIO451 Experimentell marin ekologi
ES2423 Fallstudiekurs i hållbar utveckling
MAR450 Kemiska förlopp i havet
HRS530 Maritime Environmental Law

Spring period 3 and 4:
SK2221 Miljöpolitik och institutioner

Hólar universitetet
If you are interested in any of the below courses – please contact camille@holar.is
Autumn:
FOV5208180, Fish and Water
KOH5306180, Fish Reproduction
TAB1310120 Topics in Aquatic Biology,
RAB1530120 Research project in Aquatic Biology,
LAB1410120 Literature study in Aquatic Biology,
GSA1102120 Graduate seminar in Aquatic biology
RAD1602 Conference Participation,
MSR1310120 Methods of scientific research
STA1306180 Statistics using R

Spring:
LAB1410120 Literature study in Aquatic Biology
GSA1102120 Graduate seminar in Aquatic biology
ÞVF3106120 Evolutionary Ecology
RAD1602 Conference Participation
DEL1610120 Developmental Biology of Fishes
TAB1310120 Topics in Aquatic Biology
MRF1310180 Metabolic rate in fishes - theory and practice
UMF5706200 Environmental issues of Aquaculture
SOH1604200 Health and hygiene
SOV1506200 Harvest and Processing
AFV3106120 Behavioural Ecology

Nord universitetet, Bodø
Autumn:
BI300F Scientific Communication and Research methods
BI317F Evolutionary Genetics
BIO5001 Fish Physiology
BIO5005 Aquaculture production and environmental impacts
BIO5006 Sustainable Aquaculture
BIO5008 Enviromental pollution and ecotoxicology
ECO2009 Sustainability in practice
ENT5008 Social and Sustainable Entrepreneurship
VT308E Research Theory and Methods
 

Spring:
AK310F Aquatic Animal Health
AK320F Aquaculture Nutrition
BI311F Aquatic Genomic and Bioinformatics
BIO5007: Aquatic biodiversity and Biogeography
BI312F Biophysical interactions
BI313F Ecosystem Resilience
BI322F RNA Biology
DR443F Principles in Animal Experimentation
BIO2002 Marine Macrophytes
ECO5017 Circular Economy
EN313E International Governance and Business in the High North

Spring and Autumn:
BI307F Individual Curriculum
BI308F Individual Curriculum


 

Så här ansöker du

För att söka vårt nordiska masterprogram i hållbar produktion och nyttjande av marina bioresurser, sök via ett av de tre universiteten som står bakom programmet: