Göteborgs universitet
Bild
Skördning av makroalger.

Vad är vattenbruk?

Vattenbruk är ett samlingsbegrepp för all odling av djur och växter i vatten. Förutom fisk och skaldjur, förekommer även exempelvis odling av alger. Fisk odlas för flera olika syften. Matfiskodling ger fisk direkt till konsumenter, medan odling av sättfisk görs för att kunna sättas ut i vattendrag.

Idag sker det mesta av svenskt vattenbruk i glesbygdsområden. Vattenbruk har funnits länge. I Sverige har fiskodling bedrivits i över hundra år. Idag finns fiskodlingar i mer än hundra svenska kommuner, både i sötvatten och i kustområdet.

Vattenbruket är den del av livsmedelssektorn som vuxit snabbast de senaste åren. Snart är varannan matfisk odlad.

I Västsverige är vattenbruket en liten men växande näringsgren. Produktion av fisk, skaldjur och alger via vattenbruk kan ge ett kraftfullt bidrag till den regionala utvecklingen. Dessutom är behovet av mat från hav och sjö stort. Ett hållbart vattenbruk kan på så sätt bidra till ett mer hållbart resursutnyttjande av de naturliga bestånden av fisk och skaldjur.

Hållbarhet

En avgörande fråga inom vattenbrukssektorn idag är den om långsiktig hållbarhet. Under de senaste decennierna har vattenbrukets negativa miljöpåverkan minskat, även om ytterligare utveckling krävs. Idag pågår en rad projekt med former av vattenbruk som har en positiv påverkan på miljön. Odling av musslor, kräftor och ostron kan skapa miljövinster.

För att skapa ett hållbart och ansvarsfullt vattenbruk är frågan om kunskaps- och erfarenhetsutbyte avgörande. Det gäller mellan samtliga aktörer inom sektorn, och inte minst är det viktigt att både producenter och konsumenter får lättillgänglig, aktuell och korrekt information.

Vattenbruket har potential. Det kan vara ett effektivt sätt att utnyttja resurser. Den mängd mat som kan produceras per hektar är potentiellt mycket stor.