Göteborgs universitet
Bild

Latin

Studiet passar både för dig som behöver språkkunskaperna som komplettering i andra studier, till exempel äldre historia, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap, språkämnen, teologi mm, och för dig som vill fördjupa dig i det latinska språket som sådant.

När du läser latin på universitetet lär du dig att läsa och förstå latinskspråkliga texter och du skaffar dig en orientering om den historiska och kulturella bakgrunden till texterna. Du lär dig däremot inte att tala latin.

Latin kan ingå i en lärarutbildning men kan också vara användbart i andra yrken inom kultur- och informationssektorn.

Latin - nyckel till förståelse

Latin var romarnas språk i antiken, från (i runda tal) 500 år före till 500 år efter Kr. Allteftersom romarriket växte spreds också latinet runt Medelhavet och långt upp i Europa. Latin blev därför också det gemensamma kommunikationsspråket i västerlandet från medeltidens början och fram till 1800-talet, framför allt inom kyrklig förvaltning, diplomati och vetenskap. Olika dialekter utvecklades till det som idag är de romanska språken, franska, spanska, italienska med flera. Latinkunskaper är en nyckel till förståelse av mer än 2000 års historia, kultur och idéer, men vidgar också din förståelse av flera av dagens moderna språk. Till exempel härstammar cirka 60 % av engelskans ordförråd från latinet.

För information om verksamheter inom klassiska språk vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori se Klassisk filologi och filosofihistoria

Göteborgs universtitets utbildningskatalog

På grundnivå lär du dig latinets grundläggande språkliga strukturer och tränar dig i att översätta, tolka och analysera latinska texter från antiken. Genom latinstudiet fördjupar du också dina kunskaper i allmän grammatik, och får större förståelse av de moderna språkens ordförråd.  Du läser också om den latinska litteraturens historia och utveckling och om hur latinet fungerat som kulturbärare genom historien. Grundkursen på 30 hp kan i sin helhet läsas antingen som campuskurs eller via nätbaserad distansundervisning.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen i latin, 180 hp

 

Latin vid annan institution på Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ger det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet Liberal arts, 180 hp

För att läsa latin på avancerad nivå krävs att du har godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng. 90 av dessa poäng ska vara på kandidatnivå inom huvudområdet latin. Motsvarande utbildning t ex från ett annat land kan också ge behörighet.

Kurserna på avancerad nivå har i första hand fokus på textläsning, både prosa och poesi, från olika epoker. Dessutom ingår en introduktion i ett par centrala vetenskapsområden inom den klassiska filologin. Det finns också möjlighet att ta in specialkurser, till exempel i epigrafik, i utbildningen. Vid Svenska institutet i Rom erbjuds regelbundet kurser på avancerad nivå som kan passas in i en magisterutbildning.

För att få ut en magisterexamen skall du skriva ett examensarbete på 15 hp. Det råder stor valfrihet när det gäller val av uppsatsämne. Du har också goda möjligheter att själv välja inriktning på ditt textstudium i en av delkurserna. För att få ut en magisterexamen får du komplettera med 15 poäng från valfritt område. Om du planerar att gå vidare till en forskarutbildning i latin kan du till exempel välja att läsa antik grekiska som valfri kurs i din magisterexamen.

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i latin, 60 hp

Grundnivå

Vid Institutionen för språk och litteraturer kan du läsa latin inom ämneslärarprogrammet för gymnasielärare som andraämne. Detta sker delvis som samläsning med studenter på fristående kurser, men därtill kommer didaktiska moment i seminarieform och med inriktning mot den konkreta rollen som ämneslärare.

För information om utbildningsprogram inom klassiska språk vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, se Klassisk filologi och filosofihistoria

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå