Bild
Liberal Arts-studenter i solsken
Länkstig

Liberal arts, kandidatprogram

Program
H1LIB
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G24A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Liberal Arts är ett tvärvetenskapligt program med grunden i klassisk humaniora. Programmet utvecklar din förmåga till kritisk analys och syntes men stärker också förmågan att argumentera sakligt och rationellt i både tal och skrift. Klassiska språk – latin och antik grekiska – fyller en viktig funktion genom programmet. Språkstudierna är inte bara utvecklande och bildande i sig själva utan de bidrar även med viktiga insikter och erfarenheter av att arbeta med olika överföringar av tankar, idéer och estetiska ideal över århundradena.

Om utbildningen

Ett centralt inslag i programmet är tyngdpunkten på samspelet mellan filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och klassiska språk (latin och antik grekiska och på det tvärvetenskapliga mötet mellan humanistiska och naturvetenskapliga ämnesområden som astronomi, matematik, biologi. Upplägget ger dig som student en sällsynt inblick i olika angreppssätt och forskningsvinklar på ett och samma fenomen. På programmet studerar du alltså olika vetenskapliga problem eller ”stora frågor” ur olika ämnesvinklar snarare än läser flera olika ämnen var för sig. Särskild vikt läggs vid tillämpningen av generella och specifika intellektuella verktyg som ett led i att skapa en självständig och god analysförmåga.

Intensiv djupläsning av filosofiska och skönlitterära originalverk ur den västerländska traditionen från antiken till 2000-talet tränar dig i kritisk analys, självständigt tänkande, vetenskaplig metod och hållbar argumentation.

Att förstå vår bakgrund och vår utveckling är en nödvändig förutsättning för att inte bli historielös utan kunna förhålla sig kritiskt och självständigt till vårt vetande och våra värderingar idag. De klassiska språken har därför en viktig roll i programmet eftersom de varit de huvudsakliga bärarna av den västerländska litteraturen och vetenskapen under nästan två tusen år.  När du genomgått utbildningen kommer du att ha tillräckliga färdigheter i latin och grekiska för att kunna förhålla dig självständigt till antika och medeltida verk på originalspråk. Det ger dig unika förutsättningar för att kunna följa hur tankar, idéer, vetenskapliga teorier och litterära motiv utvecklats från antiken fram till våra dagar.

Viktigt för studierna är de mindre läsgrupper du kommer att ingå i. Individuell uppföljning av dina studier sker löpande under programmets gång i nära kontakt med programmets lärare.

Blir du antagen har du tre intensiva och krävande år framför dig som kommer att ge ett resultat vars värde är beständigt, oavsett om du efter avslutade studier väljer att gå ut i yrkeslivet eller fortsätta studera.

Liberal Arts utgörs helt av tvärvetenskapliga tematiska kurser som är unika för programmet. Tillgodoräknanden av tidigare studier i närliggande ämnen är därför normalt inte möjliga. Det finns emellertid ett undantag och det är programmets första termin, vilken går att läsa som fristående kurs, Trivium LIB210

Delar av programmet kan komma att ges på engelska.

Läs mer i utbildningsplanen för Liberal Arts, kandidatprogram.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger programmet. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Programmets femte termin utgörs av en praktik/projekt-termin. Under praktikterminen finns möjligheten att välja mellan att göra praktik (eller någon form av projekt) utanför eller inom akademin. I båda fallen utformas praktiken som ett projekt med ett fokus på arbetslivet efter examen. Femte terminen innebär en god möjlighet att förlägga utbildningen (praktiken eller projektet) utomlands.

Efter studierna

Kandidatprogrammet Liberal Arts är en bred humanistisk utbildning med tyngdpunkt på kritiskt tänkande, diskussion och analys. Det innebär att du får en gedigen bas för såväl fortsatta studier som en yrkeskarriär.
Valmöjligheterna för vidare studier är breda men vill du fördjupa det som utgör kärnan i programmet, med sikte mot en akademisk karriär, kan du exempelvis läsa vidare på vårt forskningsförberedande program i filosofi och filologi. (H2AMP)

De färdigheter som tränas upp på programmet är särskilt relevanta i yrken med arbetsuppgifter som kräver att intellektuell analys och syntes genomförs eller förmedlas.

Så är det att plugga

Undervisningen

 

Lokaler

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori finns på Humanisten, Renströmsgatan 6, plan 5.

Läs mer om lokaler