Bild
Liberal Arts illustration från Wiki commons
Länkstig

Liberal arts, kandidatprogram

Program
H1LIB
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G24A
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Liberal Arts är ett tvärvetenskapligt kandidatprogram med grunden i klassisk humaniora. Här får du utveckla din förmåga till kritisk analys och syntes, och du stärker också förmågan att argumentera sakligt och rationellt i både tal och skrift. Klassiska språk – latin och antik grekiska – fyller en viktig funktion genom programmet. Språkstudierna är inte bara utvecklande och bildande i sig utan de bidrar även till viktiga insikter och erfarenheter av arbetet med överföring av tankar, idéer och estetiska ideal över århundradena.

Om utbildningen

Centrala inslag i programmet är samspelet mellan filosofi, idéhistoria, litteraturvetenskap och klassiska språk (latin och antik grekiska) samt på det tvärvetenskapliga mötet mellan humanistiska och naturvetenskapliga ämnesområden som exempelvis astronomi och biologi. Upplägget ger dig som student en sällsynt inblick i olika angreppssätt och forskningsvinklar på ett och samma fenomen. På programmet studerar du alltså olika vetenskapliga problem eller ”stora frågor” ur olika ämnesvinklar snarare än läser flera olika ämnen var för sig. Särskild vikt läggs vid tillämpningen av generella och specifika intellektuella verktyg som ett led i att skapa en självständig och god analysförmåga.

Intensiv djupläsning av filosofiska och skönlitterära originalverk ur den västerländska traditionen från antiken till 2000-talet tränar dig i kritisk analys, självständigt tänkande, vetenskaplig metod och hållbar argumentation.

Att förstå vår bakgrund och vår utveckling är en nödvändig förutsättning för att inte bli historielös. Det främjar även vår förmåga att kunna förhålla oss kritiskt och självständigt till vårt vetande och våra värderingar idag. De klassiska språken har en viktig roll i programmet eftersom de varit de huvudsakliga bärarna av den västerländska litteraturen och vetenskapen under nästan två tusen år.  När du genomgått utbildningen kommer du att ha tillräckliga färdigheter i latin och grekiska för att kunna förhålla dig självständigt till antika och medeltida verk på originalspråk. Det ger dig unika förutsättningar för att kunna följa hur tankar, idéer, vetenskapliga teorier och litterära motiv utvecklats från antiken fram till våra dagar.
Viktigt för studierna är de mindre studiegrupper du kommer att ingå i. Individuell uppföljning av dina studier sker löpande under programmets gång i nära kontakt med programmets lärare.

Blir du antagen har du tre intensiva och krävande år framför dig som kommer att ge ett resultat vars värde är beständigt, oavsett om du efter avslutade studier väljer att gå ut i yrkeslivet eller fortsätta studera.
Liberal Arts utgörs helt av tvärvetenskapliga tematiska kurser som är unika för programmet. Tillgodoräknanden av tidigare studier i närliggande ämnen är därför normalt inte möjliga. Det finns emellertid ett undantag och det är programmets första termin, vilken går att läsa som fristående kurs, Trivium LIB210.

Det kommer inom ramen för programmet gå att nå en tillräcklig progression inom vissa ämnen som vi läser på programmet för att kunna skriva ett kandidatarbete som kan motsvara de man skriver inom ämnet i fråga. Val av ämne behöver inte göras förrän under år två på programmet och vid det laget har du som student hunnit stifta bekantskap med de relevanta ämnena i fråga. Du kommer då att kunna lägga upp en studieplan tillsammans med programkoordinatorn som kan ge en akademisk spets som motsvarar en kandidatexamen inom det ämnet även om den examen du kommer ha efter avslutade programstudier är inom huvudområdet Liberal Arts.

Ytterligare information om programmet går att finna på programmets öppna sida på vår lärplattform Canvas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Programmets femte termin kan utgöras av en praktik/projekt-termin. Väljer du att läsa praktikterminen finns då möjlighet att välja mellan att göra praktik (eller någon form av projekt) utanför eller inom akademin. I båda fallen utformas praktiken som ett projekt med ett fokus på arbetslivet efter examen. Vill man inte göra praktik kan man i stället läsa andra kurser på termin fem. Upp till 30 högskolepoäng från fristående kurser kan sedan användas som en del av en kandidatexamen i Liberal Arts.

Femte terminen innebär en god möjlighet att förlägga utbildningen på annan ort – till exempel utomlands. Detta gäller oavsett om du väljer att göra praktik (eller projekt) eller om du hellre vill läsa kurser vid något annat lärosäte.

Efter studierna

Kandidatprogrammet Liberal Arts är en bred humanistisk utbildning med tyngdpunkt på kritiskt tänkande, diskussion och analys. Det innebär att du får en gedigen bas för såväl fortsatta studier som en yrkeskarriär.
De färdigheter som tränas upp på programmet är särskilt relevanta i yrken med arbetsuppgifter som kräver att intellektuell analys och syntes genomförs eller förmedlas.

Att läsa vidare på avancerad nivå är en annan möjlighet och här är alternativen många. Har du valt att specialisera dig lite extra på ett särskilt ämne så kan det öppna möjligheter att fördjupa sig ytterligare inom ämnet på avancerad nivå, vilket annars ofta är förbehållet studenter med en kandidatexamen i ämnet i fråga.

Så är det att plugga

Undervisningen

  Vissa kurser på Liberal Arts-programmet kan komma att ges på engelska.

Lokaler

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori finns på Humanisten, Renströmsgatan 6, plan 5.

Läs mer om lokaler