Bild
Ämneslärarstudenter pratar med varandra
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet

Vill du bli lärare? Vill du vara med och påverka framtiden och bidra till unga människors möjlighet att utvecklas och växa? Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt engagemang som lärare kommer du att vara med och skapa morgondagens programmerare, entreprenörer, svetsare, konstnärer… Oavsett vilka yrken människor väljer har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa. Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Programmet leder till en ämneslärarexamen i ett eller två ämnen.

Ämneslärarprogrammet har två examensutgångar:

 • Grundskolans årskurs 7–9, 4 år
 • Gymnasieskolan, 5 år 

Vanliga frågor om antagning till Ämneslärarprogrammet

Här nedan får du svar på vanligt förekommande frågor i samband med antagning till programmet. Bland annat om behörighetskrav, platser och urval och vad som händer när man har blivit antagen till programmet.

För att antas till Ämneslärarprogrammet ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier. Det är den lägsta kunskapsnivå som krävs för att söka till all högskoleutbildning. Du kan läsa mer om grundläggande behörighet på antagning.se under Allt du behöver veta (se aktuell skolform under fliken "Det här gäller för dig som har gått.... )

Särskild behörighet för Ämneslärarprogrammet och för de ämnen du söker till

Utöver grundläggande behörighet gäller särskild behörighet till utbildning som leder till ämneslärarexamen. För alla ämnen krävs

 • Engelska 6, Samhällskunskap 1b (alternativt 1a1+1a2) (områdesbehörighet A6c), eller:
 • Engelska B och Samhällskunskap A (områdesbehörighet 6c)

Dessutom ställs det ytterligare ämnesspecifika förkunskapskrav för de flesta ämnen.

Det är tre saker som avgör om du bli antagen:

1. Att du uppfyller behörighetskraven

- läs mer om behörighetskraven på respektive inriktningssida.

2. Urvalet

På de flesta ämnen så fördelas 66% av platserna i de olika grupperna inom betygskvoten och 34% av platserna går till dem som har ett giltigt resultat från högskoleprovet (skrivet de 5 senaste åren). Om du vill öka dina möjligheter att komma in så rekommenderar vi att du gör högskoleprovet. Då hamnar du automatiskt i två kvotgrupper i ansökningsprocessen.

3. Ansökningstrycket

Hur många som söker och vad de har för betyg och poäng i förhållande till antal platser avgör vad lägsta antagningspoängen blir.

Eftersom vi erbjuder många ämnen innebär det att meritpoängen varierar från år till år.

Sök flera olika ämnen som du är intresserad av för att öka dina chanser att komma in. Fundera över vilket ämne du vill ha som första- resp. andraämne, eftersom det är skillnad mellan dessa. Fundera även på om du inte ska söka ämnen inom både inriktningen mot årskurs 7-9 och mot gymnasieskolan.

Fråga: Hur maximerar jag mina chanser att få en plats på en lärarutbildning?
Svar: Många program och inriktningar har ett stort söktryck. På Ämneslärarprogrammet finns det ämnen där det antas få personer. Därför rekommenderar vi att du söker några olika ämnen för att öka dina chanser att få en plats på programmet.

Fråga: Hur går platsfördelning och urval till?
Svar: När det är fler behöriga sökande än det finns platser till en utbildning, fördelas platserna genom urval. Vilken studiebakgrund du har avgör i vilken urvalsgrupp du konkurrerar.

Fråga: Hur fungerar antagning till Ämneslärarprogrammet?
Svar: När du söker Ämneslärarprogrammet väljer du bland ett stort antal förstaämnen. Alla studenter som antagits till samma förstaämne läser sina ämnesstudier tillsammans. Efter att utbildningen har startat väljer du ditt andraämne, och alla som antagits till samma andraämne läser tillsammans. Det förekommer också samläsning mellan inriktningarna mot åk 7-9 och gymnasieskolan, mellan första-, och andraämnen samt mellan Ämneslärarprogrammet och andra program.

Det innebär att det kan vara få personer antagna till ett specifikt ämne, men som student kommer du att samläsa med andra studenter under hela studietiden.

Fråga: Ingen person är antagen till min urvalsgrupp. Hur kommer det sig?
Svar: Vissa förstaämnen har få platser, och då kan det hända att inte alla urvalsgrupper får en plats.

Fråga: Kommer ni att öppna för sen antagning igen på utbildningar som är stängda?
Svar: Under antagningsprocessen görs kontinuerligt avstämning av antagningsläget, och ibland görs bedömningen att öppna enstaka program, inriktningar eller ämnen för sen anmälan i ett sent skede. Det är en god idé att regelbundet bevaka antagning.se om du är intresserad av att göra en sen anmälan. Information om detta läggs också upp på webben.

Läs mer om sen anmälan på antagning.se

Fråga: Jag har en reservplats. Hur stor chans har jag att bli antagen?
Svar: Din chans att bli antagen beror på om de personer som är antagna till samma utbildning som du har sökt kommer att ta sin plats i anspråk eller inte, och det är därför omöjligt att svara på hur stor denna chans är.

Din chans att bli antagen förbättras inte av att komma till programintroduktionen. Vi ringer reserver i tur och ordning efter vilken reservplacering personen har.

Fråga: Hur går reservantagningen till?
Svar: Om det efter att antagningen är färdig fortfarande finns platser som inte är fyllda inom ett visst förstaämne, börjar vi kalla reserver. Detta kan ske från och med att urval 2 är färdigt fram till studiestart.

I första hand återbesätts den plats som blivit ledig genom att den reserv som står först i kö i aktuell urvalsgrupp kallas. Om reserver saknas i den urvalsgrupp varifrån någon tackat nej kallas istället en reserv ur någon av de övriga urvalsgrupperna.

Reserver kallas i första hand via telefon och i andra hand via e-post, eftersom det är viktigt att en reserv så snabbt får besked och kan påbörja sin utbildning som i vissa fall redan startat. Kontrollera att du har lagt in ett aktuellt telefonnummer och en aktuell e-postadress på antagning.se

Fråga: Jag är antagen, och har tackat ja till min plats. Var hittar jag schema och hur registrerar jag mig?
Svar: All information inför programstarten hittar du på sidor för nyantagna lärarstudenter i Studentportalen. Sidorna uppdateras i samband med att antagningsbesked 1 skickas ut.

Fråga: Jag är antagen till en lärarutbildning vid ett annat lärosäte. Kan jag byta till Göteborgs universitet?
Svar: Du kan inte byta lärosäte inför programstart. Tidigast inför termin 2, kan du ansöka om byte av lärosäte genom att ansöka om antagning till senare del av program.

För att kunna antas till senare del av program krävs att åtminstone hela första terminen kan tillgodoräknas. Lärarutbildningarna vid de olika lärosätena kan vara uppbyggda på olika sätt, vilket innebär att det inte är säkert att du kan tillgodoräkna dig dina tidigare studier från det andra lärosätet.

Om bytet beviljas eller inte beror bland annat på om det finns lediga platser.

Fråga: Jag är klar med kurser på ett annat lärarprogram och nu är jag antagen till Ämnelärarprogrammet. Kan jag tillgodoräkna mina tidigare kurser i en lärarexamen?
Svar: Det är möjligt att tidigare studier helt eller delvis kan tillgodoräknas.

Studievägledning

Telefon: 031-786 5517
Telefontid: måndag – torsdag kl. 10.00 – 11.30
E-post: stvl.lararutb@gu.se

Mer information om studievägledning

Ansökan och viktiga datum

Ämneslärarprogrammet startar varje hösttermin. Sök senast 15 april via antagning.se (om 15/4 infaller på en helg flyttas datumet till närmsta vardagen efter).

Ämneslärarstudent i matematik
Foto: Laila Östlund

Inriktning årskurs 7-9

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  Du läser två skolämnen varvat med praktik på en grundskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 1 t.o.m. gymnasieskolan beroende på ämnesval.

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, franska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, spanska och tyska blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska).

Utbildningen omfattar tre områden:

Du läser fyra teman:

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier

Den största delen av dina studier kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Rollen som ämneslärare förutsätter ett intresse för de ämnen man undervisar i. Genom dina ämnesstudier och i ämnesdidaktiken får du de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden. Ämnesstudierna omfattar totalt 150 högskolepoäng och du kommer att läsa två ämnen. I ett av ämnena läser du totalt 90 högskolepoäng och i det andra ämnet 60 högskolepoäng. Det innebär att du kommer att få ett större ämnesdjup i ditt förstaämne.

Ämnet bild

I samband med din ansökan måste du göra ett antagningsprov. Du kan läsa mer om provet under ämnet.

Självständigt arbete (examensarbete)

Under din utbildning genomför du två självständiga arbeten, så kallade examensarbeten. Varje examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs inom ramen för ditt förstaämne, det vill säga inom det ämne som omfattar 90 högskolepoäng. Målet med dessa är att du ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i ditt kommande yrke. Det första examensarbetet skriver du på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Det andra examensarbetet avslutar din utbildning.

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om totalt 30 högskolepoäng. Under din VFU får du pröva de teoretiska kunskaper, du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Observera att specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel.

Läs mer om VFU

Ämneslärarstudenter som diskuterar under lektion.
Foto: Laila Östlund

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser ett eller två skolämnen varvat med praktik på en gymnasieskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

Inriktningen omfattar 300 högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 7 t.o.m. gymnasieskolan och för ämnena bild, idrott och hälsa samt musik även för årskurs 1-6.

Oavsett examensutgång blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

Utbildningen omfattar tre områden:

Inom utbildningsområdet ingår fyra teman som tar upp olika aspekter av ditt blivande yrke.

 • Lärande, utveckling och didaktik
 • Läroplansteori, organisation, uppföljning och analys av lärande och utveckling
 • Ledarskap, specialpedagogik, sociala relationer och konflikthantering
 • Vetenskapsteori och forskningsmetodik, utvärdering och utvecklingsarbete.

Ämnesstudier

Den största delen av din utbildning kommer du att ägna åt dina ämnesstudier. Rollen som ämneslärare förutsätter ett intresse för de ämnen man undervisar i. Genom dina ämnesstudier får du de verktyg som du behöver för att bli en engagerad och kunnig lärare inom dina ämnesområden. Ämnesstudierna omfattar 210-240 högskolepoäng och innehåller ämnes- och ämnesdidaktiska studier i antingen ett eller två ämnen. Läser du en kombination innehållande två ämnen omfattar kombinationen alltid ett ämne som du läser minst 120 högskolepoäng i. Det andra ämnet läser du i en omfattning av 90 högskolepoäng. Det innebär att du kommer att få ett större ämnesdjup i ett av ämnena - det ämnet blir ditt förstaämne.

Ämnena bild, dans, musik och teater

I samband med din ansökan måste du göra ett färdighets- eller antagningsprov. Du kan läsa mer om proven under respektive ämne. Väljer du att läsa något av ämnena bild, dans, musik eller teater finns möjlighet att genomföra studier inom ett ämne. Ämnesstudierna omfattar 210 högskolepoäng (hp), där du läser 120 + 90 hp inom samma ämnesområde. Inom ämnet bild ingår kurser på avancerad nivå i en omfattning av 120 högskolepoäng.

Självständigt arbete (examensarbete)

Under din utbildning genomför du två självständiga arbeten, så kallade examensarbeten. Varje examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och skrivs inom ramen för ditt huvudämne, det vill säga inom det ämne som omfattar 120 högskolepoäng. Målet med dessa är att du ska utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till och i ditt kommande yrke. Det första examensarbetet skriver du på grundnivå och det andra på avancerad nivå. Det andra examensarbetet avslutar din utbildning.

Under din utbildning gör du även verksamhetsförlagd utbildning (VFU) om totalt 20 veckor. Under din VFU får du pröva de teoretiska kunskaper, du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Därigenom får du erfarenheter av gymnasieskolans arbete. Observera att specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel.

Läs mer om VFU

Ämneslärarstudent i ämnet bild
Foto: Laila Östlund

Ämnen

Inom programmet får du fördjupade kunskaper inom några få ämnen med vetenskaplig förankring och tydlig forskningsanknytning. Dessa ämnen motsvarar de ämnen som eleverna läser i grundskolan eller gymnasieskolan. 

Göteborgs universitet erbjuder följande ämnen: bild, biologi, dans, engelska, filosofi, franska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, latin, matematik, musik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teater, teknik, tyska. Vilka ämnen som går att kombinera med varandra framgår av Ämneslärarprogrammets broschyr nedan.

Söker du till något av ämnena bild, dans, musik eller teater gör du i samband med din ansökan ett antagningsprov. Musik ges endast inom inriktningen gymnasieskolan och ger även behörighet för årskurs 1-9. Mer information om proven hittar du under respektive ämne.

Förutom att välja ett ämne som du är intresserad av kan det vara bra att tänka på att välja ämnen som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Se film om Skolverkets ämneslärarprognos
Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, går igenom Skolverkets lärarförsörjningsprognos med avseende på behovet av ämneslärare i olika ämnen.

Första- och andraämne

Inom ämneslärarprogrammet antas du till ett förstaämne och när du sedan påbörjat dina studier kommer du att få välja ditt andraämne. Du kommer att behörighetsprövas i både förstaämnet när du söker och i andraämnet när du det att dags att välja detta.

Vissa ämnen är märkta som ettämneskombination vilket betyder att man söker till ett ämne med fördjupning istället för två olika ämnen. Vilka ämnen som är möjliga att kombinera framgår av Ämneslärarprogrammet broschyr. Några ämnen finns bara som andraämnen, dessa är filosofi, latin och naturkunskap.

Utbildningsplan och studiegång

Nedan finns den senast beslutade utbildningsplanen och studiegångar för Ämneslärarprogrammet.

Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och innehåll. Studiegången beskriver i vilken ordning du läser de kurser som ingår i programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ämneslärarprogrammet innehåller både kurser på universitetet och delar som du gör på en högstadieskola eller på ett gymnasium. Du får tidigt pröva på hur en arbetsdag i skolan kan se ut. Dessa mer praktiskt inriktade kurser heter VFU, verksamhetsförlagd utbildning. 

Under din VFU, som totalt omfattar 30 högskolepoäng, får du pröva de teoretiska kunskaper som du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Observera att specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel.

Om Yrket

Yrket som ämneslärare kräver både ett intresse för ett visst ämne och en vilja att jobba med ungdomar. Det är ett omväxlande och självständigt yrke. Förutom den självklara uppgiften att undervisa i sitt ämne har ämneslärare många andra krav på sig som står angivna i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Bland annat ska ämneslärare ha kunskaper om ledarskap, specialpedagogiska behov och hållbar utveckling.

Generellt kan man säga att det finns ett stort behov av ämneslärare inom framförallt grundskolans årskurs 7-9, men också inom gymnasieskolan.