Göteborgs universitet
Bild
Litslebys hällristningar i Tanums kommun i Bohuslän, är daterade till den skandinaviska bronsåldern, cirka 1800 – 1000 f.Kr.
Foto: Cecilia Sjöberg

Arkeologi

Arkeologiämnet har en av de mest dynamiska forskningsmiljöerna i Norden, med en geografisk spännvidd från Latinamerika till Europa och Norden, en ämnesmässig spännvidd från gender till kulturarv, från stenålder till bronsålder, järnålder och nyare tid, från urbanisering till migrationsforskning.

Traditionellt har utbildning och forskning vid institutionen haft påtagliga teoretiska och samhällskritiska inslag. Under senare år har arkeologins samhällsroll fått en större betydelse, både utifrån historiskt perspektiv och i relation till den arkeologiska kulturmiljövården. Likaså har genusforskning fått en framträdande roll vid institutionen. Metodiskt är spännvidden också stor – från naturvetenskapliga analyser av gammalt DNA och strontiumisotopanalyser av ben och metall till kontextuella och komparativa analyser.

Institutionen har under senare år samarbetat med andra institutioner och utvecklat flera stora forskningsprojekt både regionalt, nationellt och internationellt. Genom extern projektfinansiering har man byggt upp en aktiv forskningsmiljö med många finansierade forskartjänster. vilket bidrar till mångfald och dynamik. Dessutom får institutionen regelbundet besök av gästföreläsare och minst en gång om året hålls ett större internationellt tvådagars forskarseminarium om ett aktuellt ämne. Institutionen tar ofta emot gästforskare.

Inom arkeologiämnet driver man en rad nationella och internationella forskningsprojekt om kulturarv, hällristningar och bronsålder. Forskare hos oss ägnar sig exempelvis åt det kalla krigets kulturarv såsom reflekterat i missilbaserna på Kuba och världsomspännande kulturarvsområden med hällristningar på tre kontinenter. Institutionen driver också SHFA (SvensktHällristningsForskningsArkiv) och är med i ett Marie Curie-projekt om mobilitet och identitet under bronsåldern med tio forskarstuderande, varav två finns på institutionen. Under 2011 år startar ett nytt europeiskt bronsålderprojekt om mobilitet under 3:e och 2:a årtusendet i Nordeuropa, med ledande forskare inom DNA-forskningen.

Samarbetet med de västsvenska museerna (i synnerhet Göteborgs Stadsmuseum och länsmuseerna i Halmstad, Uddevalla, Vänersborg och Skara) samt med Riksantikvarieämbetets kontor i Mölndal (UV Väst) är av särskild vikt. En årlig arkeologidag, anordnad av institutionen, i början på varje år för alla regionens arkeologer med föredrag om årets aktiviteter har blivit en tradition.