Bild
Foto: Hans Peter Schaefer
Länkstig

Den felande länken?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2025
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

Att Europeiska bronsålderssamhällen använde sig av föremål, smycke, vapen och redskap gjorda i brons - som är en legering av koppar och tenn – har forskare vetat sedan länge. Fyndigheter av koppar och tenn förekommer endast i specifika områden, vilket resulterat till antaganden om långväga handel med dessa produktionsområden. Under de senaste åren har dock ett flertal tvärvetenskapliga studier påvisat att bronsålderns metallhandel och handelsnätverken varit mycket mer komplexa än vad man tidigare trott och att de sträckte sig över hela kontinenten inklusive Medelhavsområdet. Dessutom, har forskarna belagt att många av de idag kända gruvdrifterna inte har varit kända eller används under bronsåldern.

Forskningsprojektet - Den felande länken?

Sardinien och bronsålderns metallhandel mellan Skandinavien, Atlantiska Europa och Medelhavet

Skandinaviens inhemska koppar verkar, enligt dagens kunskapsläge, inte ha brutits i någon större utsträckning under bronsåldern. Genom analyser av blyisotoper och geokemiska element i bronsfynd har man kunnat rekonstruera möjliga ursprungsområden för kopparn och tennet som förekommer i de Skandinaviska bronsföremålen.

Sardiniens roll i den "globala" metallhandeln

Tenn kom troligen och mestadels från Cornwall, i dagens UK, medan koppar som tidigare ansetts komma från Centraleuropa, idag bedöms härröra från flera olika områden inklusive italienska Alperna, Spanien, Sardinien och Cypern! Detta är ett spännande resultat som kräver nya tolkningsmodeller och lämpliga teoretiska synsätt. Vårt projekt avser undersöka Sardiniens roll i den "globala" metallhandel under bronsåldern. Att koppar av sardinskt ursprung har påträffats i Norden under bronsåldern var överraskande, samtidigt tyder mycket på att sjöfarare från Sardinien var aktiva aktörer både i östra och i västra Medelhavsområdet.

Vidare tyder bronsåldersfynd från ön på inflytelserika samhällen med riklig tillgång till metaller och anknytning till långväga kontakter med hela maritima Europa från Skandinavien (bärnsten) till östra Medelhavet (mykensk keramik, cypriotisk och israelisk koppar osv). Hypotesen som projektet avser att undersöka och testa är att vissa tillsynes sekundära aktörer, såsom öar som Sardinien traditionellt betraktats, kan ha lyckats agera som förmedlare av nödvändiga och dyrbara metaller mellan olika zoner och på så sätt vunnit en betydlig rikedom och politisk självständighet. Sardiniens roll i den långväga metallhandel under andra halvan av andra millenniet f.Kr. har underskattats.

Tvärvetenskapliga studier

Genom tvärvetenskapliga studier syftar projektet till att revidera våra kunskaper om Sardiniens resurser och förstå maritima handelsvägar mellan ön, atlantisk Europa, inklusive Skandinavien, och Medelhavsområdet. Den systematiska studien av gamla och nya data som ingår i projektet ska bidra till att belysa de komplexa nätverken som skapades under bronsåldern och till att förstå den ’globala’ miljön som kännetecknar Europa och Medelhavet under perioden.

Är Sardinien en av de felande länkarna i vår rekonstruktion av bronsålders värld?