Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Vår forskarutbildning

Forskarutbildningarna i antikens kultur och samhällsliv, arkeologi och historia eftersträvar att ge teoretiska, metodiska och ämnesspecifika kunskaper så att den studerande efter sin examen självständigt ska kunna utöva vetenskaplig historisk forskning och göra kvalificerade insatser inom skilda områden av yrkeslivet såsom undervisningsväsendet, förvaltning, kultursektorn, massmedia och förlagsverksamhet.

Mångsidig forskningsmiljö

Institutionen för Historiska studier erbjuder en livaktig och mångsidig forskningsmiljö.

Forskarutbildningen är på fyra år och omfattar 240 hp. Utbildningen består till stor del av egen forskning, vars resultat publiceras i den offentligt försvarade doktorsavhandlingen. Utöver avhandlingsprojektet innebär utbildningen även kurser. En del är obligatoriska, andra kan väljas fritt.

Doktoranderna uppbär lön enligt fastställd tariff vid humanistisk fakultet, Göteborgs universitet, under hela utbildningstiden.

Ämnesseminarier

Seminarierna är stomme i såväl miljön som helhet som i forskarutbildningen. Vart och ett av institutionens tre ämnen har egna seminarier, där doktorander regelbundet ventilerar sina pågående avhandlingsarbeten, diskuterar vetenskapliga frågor och träffar inspirerande gästföreläsare.

Forskarseminarium

I forskarseminariet träffas forskare och doktorander från institutionens alla tre ämnen och diskuterar frågor av gemensamt intresse. Dessutom arrangeras tvärvetenskapliga seminarier i genushistoria, medeltid, marinhistoria med mera. En del av institutionens forskningsprojekt har specialseminarier kring sina respektive teman: tidigmoderna städer, bronsåldern med mera. Institutionen deltar i seminarieutbyten med flera lärosäten och utgör också en part i Forskarskolan historia. Det sistnämnda bidrar till att institutionen utöver sina egna kurser kan erbjuda doktoranderna ett mycket varierat och omfattande kursutbud. Till detta kommer kurser och seminarier på fakultetsnivå.

Ansökan till forskarutbildningen

Den som är intresserad av att genomgå forskarutbildning i ämnena antikens kultur och samhällsliv, arkeologi eller historia är hänvisad till särskilda utlysningstillfällen.

Utlysning av doktorandtjänster sker vanligtvis under januari/februari och publiceras på institutionens hemsida.

För att antas som doktorand i något av institutionens tre ämnen krävs avlagd master/magisterexamen med det aktuella ämnet som huvudområde samt att kraven på särskild behörighet är uppfyllda. Läs mer om behörighetskrav och utbildningens innehåll i de allmänna studieplanerna. I institutionens beredning bedöms den sökandes förutsättningar för att tillgodogöra sig forskarutbildning. Underlag utgörs av de sökandes uppsatser samt plan för tänkt avhandlingsarbete. I bedömningen tas också hänsyn till vilka handledningsresurser institutionen har.

Kontakt

Antikens kultur och samhälle

Helene Whittaker, professor

Arkeologi

Christian Isendahl, professor

christian.isendahl@gu.se

Historia

Göran Malmstedt, professor

Forskarutbildningsfrågor

Lars Hermanson, professor historia

lars.hermanson@history.gu.se