Göteborgs universitet
Länkstig

Flerspråkighet och Svenska som andraspråk

Profilområdet Flerspråkighet och Svenska som andraspråk är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.

Forskningen inom profilområdet omfattar för närvarande projekt om flerspråkighet utifrån sociolingvistiska, psykolingvistiska och språkstrukturella perspektiv, och utbildningsfokuserade projekt om litteracitet, läromedel, och ord- och grammatikinlärning och bedömning. En viktig fråga inom området handlar om hur nyanlända och andra migranters språkkunskaper framställs i media och samhälle t ex i debatter om svenska som andraspråk, modersmålsundervisning och liknande.

En del av institutionens forskningsverksamhet inom svenska som andraspråk har anknytning till och bedrivs med finansiering genom Skolverket och andra externa uppdrags-, utbildnings- och forskningsfinansiärer på kommunal, nationell och internationell nivå. Dessa uppdrag och projekt handlar bl.a. om utvecklingsarbete i utbildningsmiljöer som i växande grad präglas av flerspråkighet och mångfald. Denna verksamhet har utvecklats inom ramen för Institutet för svenska som andraspråk (ISA), som instiftades vid institutionen 1997 med hjälp av ett statligt öronmärkt anslag och som har bedrivit forsknings- och utvecklingsprojekt sedan dess.

 • Simon Bauer
  kritisk diskursanalys, diskursetnografi, migration, nationalism
 • Nicolas Femia
  flerspråkighet i skolan, språkideologi, språk- och litteracitetspraktiker
 • Camilla Håkansson
  ämneslitteracitet, andraspråksutveckling och genrepedagogi
 • Samah Ibrahim
  flerspråkighet, språk och identitet, språkideologi
 • Sofie Johansson
  ordkunskap, bedömning av språklig kompetens, skolrelaterad och vetenskaplig litteracitet
 • Johan Järlehed
  språkideologi, språkliga landskap, socialsemiotik, skrift, språk och mat/plats/nationalism
 • Sivi Järvinen
  bruksbaserad konstruktionsgrammatik, kodväxling och andraspråksinlärning
 • Lina Larsson

 • Benjamin Lyngfelt
  grammatik, särskilt syntax och konstruktionsgrammatik

 • Tommaso Milani
  språkpolitik, språkideologi, genus/sexualitet
 • Charlotta Olvegård
  skolrelaterad andraspråksutveckling, genrepedagogik, skolans texter
 • Julia Prentice
  kognitiva teorier om andraspråksinlärning, bruksbaserad konstruktionsgrammatik, flerspråkigt ordförråd
 • Marie Rydenvald
  flerspråkighet, språkanvändning, modersmålsbegreppet
 • Elena Volodina
  andraspråkskorpusar, infrastruktur för andraspråksforskning, felannotering

 • Anna Winlund
  flerspråkighet, nyanlända elever, grundläggande litteracitet för unga och vuxna andraspråksinlärare
 • Abraham Yeshalem
  flerspråkighet och språkpolitik inom familjen, språkideologi, mediediskurs om modersmålsundervisning

Institutet för svenska som andraspråk

Institutet för svenska som andraspråk (ISA) är en viktig aktör när det gäller institutionens verksamhet inom flerspråkighet och svenska som andraspråk och fokuserar på utvecklingsarbete i form av uppdragsutbildning och samverkansprojekt.

 • Lärarlyftet
 • Läslyftet
 • Globala klassrummet