Göteborgs universitet

Språkteknologi

Profilområdet Språkteknologi utgörs främst av forskningsenheten Språkbanken Text. Enheten är en del av den Nationella språkbanken som är ett konsortium bestående av Göteborgs universitet, KTH och Institutet för språk och folkminnen.

Språkbanken Text arbetar främst med att få datorer att hantera mänskligt språk i form av text. Som en del i forskningen skapar och tillgängliggör Språkbanken Text dessutom språkresurser för forskare och allmänheten.

Språkbanken Texts webbplats kan du ge dig ut på en unik och spännande språklig resa, genom att söka i stora svenska textsamlingar med hjälp av verktyget Korp och i svenska elektroniska lexikon med hjälp av verktyget Karp.

CLT (Centrum för språkteknologi) seminarieserie

Seminarierna samordnas mellan tre språkteknologigrupper vid institutionerna Filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV), Datavetenskap och teknik (CSE) samt Svenska, flerspråkighet och språkteknologi. Syftet med seminarieserien är att främja språkteknologisk forskning i Göteborg där seminarierna utgör ett naturligt forum för språkteknologstudenter och forskare i Göteborg att träffas, dela med sig av sin forskning och vidareutveckla sina forskningsidéer. För tillfället anordnas inga regelbundna CLT seminarier, dessa ersättes numera av CLASP seminarieserie som äger rum på onsdagar kl. 13.15-15, lokal varierar. De är gratis och öppna för alla.

Se seminarieprogrammet

Forskningsverktyg

Språkbanken Text arbetar aktivt för att utveckla en språkteknologisk infrastruktur. Det handlar dels om att skapa, harmonisera och standardisera fria språkliga resurser. Utöver själva resurserna skapar Språkbanken Text dessutom verktyg för att utforska resurserna och göra dem tillgängliga för forskningsvärlden och för allmänheten. Bland verktygen utmärker sig Korp, Karp, Sparv och Lärka.