Göteborgs universitet

Vår forskning

Språkvetenskap är ett brett forskningsfält och institutionens forskning spänner över en stor del av detta område, ofta men inte alltid med utgångspunkt från svenskan.

För närvarande utmärker sig fem profilområden: flerspråkighet och svenska som andraspråk; grammatik; lexikologi, lexikografi och fraseologi; språkteknologi; text och interaktion. Profilerna överlappar varandra, och en del projekt rör flera profilområden. Vi samarbetar också med andra institutioner och lärosäten och/eller med myndigheter och näringsliv. Vidare strävar vi efter att i stor utsträckning integrera forskningen med vår utbildning i Nordiska språk, Språkvetenskaplig databehandling, Svenska som andraspråk och Svenska språket.