Göteborgs universitet
Bild
Bild på studerande studenter
Länkstig

Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap

Vår forskarutbildning i humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap ger sådana kunskaper och färdigheter samt den kritiska förmåga som behövs för att kunna planlägga, genomföra och redovisa vetenskapliga studier av lärande, undervisning, utbildning och socialisation utifrån ett språkvetenskapligt perspektiv. Utbildningen ger fördjupade kunskaper och färdigheter i teorier och metoder som är relevanta för lärarprofessionen.

Skolans utbildning ska enligt skollagen bedrivas på vetenskaplig grund. Inom ämnet humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap byggs sådan kunskap. Ämnet riktar sig till dig som har lärarexamen och utbildningen är kopplad till den fakultetsgemensamma forskarskolan Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning (CUL). Vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi finns möjligheter att knyta avhandlingsprojekt till institutionens profilområden.

Inom området text och kontext kan man ta sig an forskningsuppgifter kring olika slags texter eller former för interaktion som elever möter eller förväntas producera.

Inom området flerspråkighet och svenska som andraspråk kan man studera skolans språkpolitik, andraspråksdidaktik eller språkbruk i flerspråkiga skolmiljöer.

Inom området grammatik kan man exempelvis arbeta med att utveckla och pröva grammatikdidaktiska modeller.

Inom området för lexikologi, lexikografi och fraseologi kan man undersöka skolans arbete med elevers ordkunskap och användning av ordboksresurser.

Inom området språkteknologi kan man studera hur språkteknologiska resurser kan stödja undervisning och lärande.

Också andra forskningsuppgifter kan vara aktuella. Vad händer till exempel i skolans undervisning med svenskämnets språkliga delar, såsom grannspråk, språkhistoria eller språksociologi?