Länkstig

Medborgar- och demokratifostran för vuxna nyanlända migranter?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
5 899 111
Projekttid
2019 - 2022
Projektägare
Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Kort beskrivning

Det övergripande syftet är att genom tre parallella fältstudier i tre storstadskommuner undersöka hur man lokalt tolkar, genomför och diskursivt förhandlar ”samhällsorientering för nyanlända”. Projektet kommer att besvara följande frågeställningar:
1. Vilka dominerande uppfattningar om samhällsorienteringen kommer till uttryck genom policy och organisation?
2. Vilka dominerande perspektiv, sociala, kulturella värden och normer framträder i den institutionella utbildningspraktiken och hur förstås och förhandlas dessa mellan kursdeltagare och olika aktörer?
3. Hur positioneras den nyanlände i utbildningen – genom vardagligt berättande i såväl undervisningens sociala interaktion som i policydokument och läromedelstexter?
4. Vilka erfarenheter och reflektioner lyfter tidigare deltagare fram i berättelser av att ha deltagit i utbildninge

Projektbeskrivning

Syfte och mål

Projektets övergripande syfte är att genom tre parallella fältstudier i tre storstadskommuner undersöka hur man lokalt tolkar, genomför och diskursivt förhandlar ”samhällsorientering för nyanlända”. Samhällsorienteringen för vuxna nyanlända migranter är en utbildningssatsning som varje kommun är ålagd att organisera och erbjuda i sina introduktionsprogram. Efter utredningen Sverige för nyanlända – Värden, välfärdsstat, vardagsliv (SOU 2010:16) kom utbildningen att bli mer homogeniserad och nationellt standardiserad (SFS 2010:1138). Mer specifikt kommer vårt projekt att besvara följande frågeställningar:

  1. Vilka dominerande uppfattningar om samhällsorienteringen kommer till uttryck genom policy och organisation?
  2. Vilka dominerande perspektiv, sociala, kulturella värden och normer framträder i den institutionella utbildningspraktiken och hur förstås och förhandlas dessa mellan kursdeltagare och olika aktörer?
  3. Hur positioneras den nyanlände i utbildningen – genom vardagligt berättande i såväl undervisningens sociala interaktion som i policydokument och läromedelstexter?
  4. Vilka erfarenheter och reflektioner lyfter tidigare deltagare fram i berättelser av att ha deltagit i utbildningen?

Genom vår tvärvetenskapliga projektgrupp (pedagogik, sociologi, lingvistik, statsvetenskap) kommer vi gemensamt besvara dessa frågor genom att studera ”samhällsorientering för nyanlända” på tre samhälleliga nivåer: en policy- och organisationsnivå, en institutionell utbildningsnivå samt deltagarnas individuella och personliga nivå med berättelser om erfarenheter från att ha deltagit i utbildningen. Genom detta tredelade perspektiv kommer vi att studera huruvida denna utbildning kan betraktas som en slags medborgar- och demokratifostran; en fråga som är särskilt relevant att belysa med tanke på senare ökande debatt om att nyanlända migranter ska lära sig mer om vilka värderingar och normer som råder i Sverige. Teoretiskt vilar projektet på en narrativ och diskursiv ansats kombinerat med en gren av organisationsteori, nyinstitutionalism, där implementering av policy betraktas som ett slags ”översättning” och de sociala aktörerna uppfattas som inbegripna i ett aktivt skapande av en social-politisk praktik. Med hjälp av empiriska data kommer projektet också att bidra till teoribildning om förhållanden mellan språkliga förhandlingsprocesser i utbildning och policy relaterat till integration och sociokulturella värden och normer.

Publikationer

Milani Tommaso M., Bauer Simon, von Brömssen Kerstin & Spehar Andrea (2023) Participation on whose terms? Applied linguistics, politics and social justice. AFinLA Yearbook 80: 286-299.

Bauer Simon, Milani Tommaso M., von Brömssen Kerstin & Spehar Andrea (2023) Constructing the “good citizen”: Discourses of social inclusion in Swedish civic orientation. Social Inclusion 11(4): 121-131.

Bauer Simon, Milani Tommaso M., von Brömssen Kerstin & Spehar Andrea (2023) Gender equality in the name of the state: state feminism or femonationalism in civic orientation for newly arrived migrants in Sweden? Critical Discourse Studies.

Bauer Simon, von Brömssen Kerstin, Milani Tommaso M. & Spehar Andrea (2023). Locating Sweden in time and space: National chronotopes in civic orientation for adult migrants. Nordic Journal of Migration Research 13(1): 1-17

Milani Tommaso M., von Brömssen Kerstin, Carlson Marie & Spehar Andrea (2022) Civic orientation for adult migrants in Sweden - A multimodal critical discourse analysis of Swedish values and norms in the textbook About Sweden. I: Pia Nygård Larsson, Cecilia Olsson Jers, Magnus Persson (red.) Fjortonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Didaktiska perspektiv på språk och litteratur i en globaliserad värld, Malmö 18–19 november 2020. Malmö: Malmö universitet.

von Brömssen Kerstin, Milani Tommaso M., Spehar Andrea & Bauer Simon (2022) “Swedes’ relations to their government are based on trust”: Banal nationalism in civic orientation courses for newly arrived adult migrants in Sweden. Futures of Education, Culture and Nature 1(1): 71-88.

Milani Tommaso M., Bauer Simon, Carlson Marie, Spehar Andrea & von Brömssen Kerstin (2021) Citizenship as status, habitus and acts: Language requirements and civic orientation in Sweden. Citizenship Studies 25(6): 756-772.