Göteborgs universitet
Navigate to video: "Wow! Nu har de kommit långt!"
Video (1:37)
"Wow! Nu har de kommit långt!"
Bild

Ämneslärarprogram

Vill du att bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk? Hos oss kan du utbilda dig till lärare för årskurs 7–9 eller gymnasiet i båda ämnena.

Som lärare i svenska måste du ha kunskaper inom både språkvetenskap och litteraturvetenskap med tillhörande ämnesdidaktik. Litteraturvetenskap läser du vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och hos oss får du lära dig om språkets uppbyggnad, språklig variation, nordiska språk, språkhistoria, text och skrivande, retorik och mycket mer.

Som lärare i svenska som andraspråk behöver du ha kunskaper av många olika slag. Du kommer därför möta ett varierat kunskapsinnehåll som är både tvärvetenskapligt och verksamhetsorienterat och dessutom mycket angeläget för det mångkulturella samhällets fortsatta utveckling.

För att bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk måste du antingen läsa Ämneslärarprogrammet eller läsa fristående kurser och därefter kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)Arbetar du som obehörig lärare i svenska eller svenska som andraspråk och har akademiska studier i ämnet kan du söka vidareutbildning av lärare (VAL). Då kan du läsa mot en behörighetsgivande examen samtidigt som du arbetar som lärare.

Ämneslärare i svenska

Svenska är ett kärnämne i skolan. Kursplanerna för både grundskolan och gymnasieskolan framhåller den stora betydelse språkförmågan har för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Arbetet med skönlitteratur och annat estetiskt berättande från olika tider och skilda delar av världen lyfts fram, just för att eleverna ska få förutsättningar att utveckla sitt språk men även den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden. I allt detta är du som svensklärare en nyckelperson.

Under utbildningen till svensklärare fördjupar och breddar du dina kunskaper om svenska språkets struktur, variation och förändring genom att analysera och producera texter av olika slag. Du fördjupar och breddar också dina kunskaper om skönlitteratur och om olika kulturella uttrycksformer i moderna medier. Du skaffar dig de verktyg du behöver för att stimulera elevernas språkliga, litterära och personliga utveckling.

I kursen i svenska språket ingår en bildningsresa till Danmark och för studenter som läser mot gymnasiet ingår även en resa till Norge.

  

Ämneslärare i svenska som andraspråk

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Alla lärare, oavsett ämnesinriktning, kommer med säkerhet att möta denna elevgrupp. Den som ska undervisa flerspråkiga elever med andra modersmål än svenska behöver kunskaper av många olika slag.

I utbildningen i svenska som andraspråk får du därför möta ett varierat kunskapsinnehåll som är både tvärvetenskapligt och verksamhetsorienterat och dessutom mycket angeläget för det mångkulturella samhällets fortsatta utveckling. Du är en viktig resurs i arbetslaget inte bara som lärare i svenska som andraspråk utan också genom att du kan bidra till ökad förståelse för elevernas speciella språk- och kunskapsutveckling och därmed påverka elevernas hela skolsituation. För att kunna främja flerspråkiga elevers språkutveckling bör du själv ha goda färdigheter i att uttrycka dig i såväl tal som skrift.