Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Ämnesguide: Svenska som andraspråk

I många klassrum finns idag elever med flerspråkig bakgrund. Alla lärare, oavsett ämnesinriktning, kommer med säkerhet att möta denna elevgrupp. Den som ska undervisa flerspråkiga elever med andra modersmål än svenska behöver kunskaper av många olika slag. I utbildningen i svenska som andraspråk får du därför möta ett varierat kunskapsinnehåll som är både tvärvetenskapligt och verksamhetsorienterat och dessutom mycket angeläget för det mångkulturella samhällets fortsatta utveckling.

Du är en viktig resurs i arbetslaget inte bara som lärare i svenska som andraspråk utan också genom att du kan bidra till ökad förståelse för elevernas speciella språk- och kunskapsutveckling och därmed påverka elevernas hela skolsituation. För att kunna främja flerspråkiga elevers språkutveckling bör du själv ha goda färdigheter i att uttrycka dig i såväl tal som skrift.

Ämneslärarutbildningen i svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet

Det finns två vägar vid Göteborgs universitet för dig som vill bli ämneslärare i svenska som andraspråk. Du kan antingen läsa svenska som andraspråk inom Ämneslärarprogrammet eller läsa ämnet som fristående kurs, följt av Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Du väljer om du ska bli ämneslärare för årskurs 7–9 eller för gymnasieskolan. Det är olika behörighetsgränser för årskurs 7–9 och för gymnasiet. För 7–9 gäller minst 45 hp och för gymnasiet minst 90 hp. Om du vill veta mer om KPU kan du läsa på universitetets centrala sidor eller kontakta studievägledaren på Institutionen för svenska språket, se sist i ämnesguiden. Nedan finner du en beskrivning av innehållet i kurserna inom Ämneslärarprogrammet och hur de förbereder dig på arbetet som lärare. 

Svenska som andraspråk ingår i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan och i Ämneslärarprogrammet med inriktning mot åk. 7–9. För inriktningen mot gymnasiet kan du läsa svenska som andraspråk som förstaämne eller som andraämne, men i inriktningen mot åk. 7–9 kan du bara läsa det som andraämne. För inriktningen mot gymnasieskolan läser du två ämnen. Om du väljer svenska som andraspråk som förstaämne läser du 120 hp i ämnet. Om svenska som andraspråk är ditt andraämne läser du 90 hp i ämnet. Om du läser svenska som andraspråk som andraämne i inriktningen mot åk. 7–9 läser du 45 hp om du har en treämneskombination och 60 hp om du har en tvåämneskombination.

I förstaämnesstudierna i inriktning mot gymnasieskolan ingår två examensarbeten om 15 hp vardera. Det första arbetet skrivs vanligen i par medan examensarbete 2 skrivs individuellt. Du som har svenska som andraspråk som förstaämne kommer också att göra din VFU (verksamhetsförlagd utbildning) i ditt förstaämne. En VFU-period består av praktik på en skola och av seminarier på universitetet. En lärare i svenska som andraspråk kommer då att vara din VFU-handledare på skolan och du kommer också att få besök av din VFU-lärare från Institutionen för svenska språket.

Skolämnet svenska som andraspråk

Undervisningen i svenska som andraspråk finns på många olika nivåer inom skolsystemet. Som lärare i svenska som andraspråk kan du arbeta med flerspråkiga elever som är födda i Sverige eller som har bott här länge men du kan också arbeta med elever som är nyanlända och precis har kommit till Sverige. Skolämnet svenska som andraspråk har som mål att utveckla elevernas kunskaper i och om svenska språket. Ett välutvecklat språk är en förutsättning för kunskapsinhämtning i alla ämnen och därmed en grund för vidare utbildning. Svenska som andraspråk ger precis som skolämnet svenska allmän behörighet för studier på universitetsnivå.

Undervisningen i svenska som andraspråk spänner från nybörjarundervisning till avancerad nivå i gymnasiekursen SVA 3. Som lärare i grundskolan kan du exempelvis arbeta i förberedelseklass där eleverna ofta får sin första undervisning i svensk skola och där grunderna i svenska språket förmedlas. På gymnasienivå finns motsvarande undervisning i Introduktionsprogrammet språkintroduktion där eleverna läser in grundskolans betyg i svenska som andraspråk och övriga ämnen som de saknar.

Undervisningen i svenska som andraspråk för de elever som redan har grunderna i svenska språket ser helt annorlunda ut. Kursplanen för grundskolan och ämnesplanen för gymnasieskolan i svenska som andraspråk överensstämmer till stor del med kursplanen och ämnesplanen i svenska. Det betyder att eleverna läser i stort sett samma kurser som de elever som läser svenska. En viktig skillnad är dock att ämnet svenska som andraspråk har ett tydligt flerspråkighetsperspektiv i kursernas olika delar.

Ämneskurserna i svenska som andraspråk

Utbildningen i svenska som andraspråk har en språkvetenskaplig och en ämnesdidaktisk grund. Den är språkvetenskaplig eftersom vi arbetar med språket utifrån olika språkvetenskapliga perspektiv och teorier. Du får lära dig att se på svenska språket utifrån och hur det kan te sig för andraspråksinlärare. Stor vikt läggs också vid frågor om flerspråkighet, språkpsykologi, språkinlärning och språkutveckling. I studierna anläggs en kontrastiv och språktypologisk synvinkel och jämförelser görs med andra språks strukturer. En viktig del av studierna är teori och övningar i bedömning av inlärares andraspråk, liksom litteracitet och litteratur i andraspråksundervisningen. Du får också kunskap om språkliga och kulturella minoriteters inlärnings- och levnadsvillkor och studerar migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle. Svenska som andraspråk är även ett färdighetsämne där du tränar upp din egen muntliga och skriftliga förmåga.

Ämnesdidaktik och ämnesmetodik är viktiga delar av ämneskurserna. De grundläggande didaktiska frågorna om vad som ska ingå i undervisningen i skolan, hur du kan utforma din undervisning, för vem/vilka undervisningen ska ske och varför undervisningen ska handla om ett visst område eller utformas på ett visst sätt är centrala delar av kursinnehållet. Såväl övningar i att utarbeta enskilda lektionsupplägg som terminsplaneringar ingår i utbildningen. Kunskaper om olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever är ett viktigt inslag i flera av delkurserna.

En stor del av ämneskurserna i svenska som andraspråk läser inriktningen mot gymnasieskolan och inriktningen mot åk. 7–9 tillsammans. Beroende på om svenska som andraspråk är ditt förstaämne eller ditt andraämne läser du olika många högskolepoäng i ämnet. De första 45 hp läser dock alla tillsammans. I tabellen nedan finns en översikt över programmens kurser.

Termin

Inriktning gymnasieskolan

 

Inriktning 7–9

 

SVA som
förstaämne

SVA som
andraämne

SVA som
andraämne

1

VFU 1, 4,5 hp

   

2

L9S211, 30 hp

   

3

L9S221, 15 hp
VFU 2, 7,5 hp

   

4

 

L9S211, 30 hp

L9S211, 30 hp

5

LGS231, 15 hp

L9S221, 15 hp

LGS221, 15 hp

6

LGS242, 15 hp
VFU 3, 7,5 hp

   

7

Ex 1, 15 hp

LGS231, 15 hp

L9S231, 15 hp
(tvåämneskomb.)

8

 

LGS242, 15 hp
LGS251, 15 hp

 

9

LGS255, 15 hp

   

10

VFU 4, 10,5 hp
Ex 2, 15 hp

   

Den första terminens studier ger en bas till studierna i svenska som andraspråk. Här får du först en introduktion till skolämnet och till ämnesstudierna. I grundkursen ingår även studier i svenskans grundstruktur i ett andraspråksperspektiv liksom andraspråksinlärning och andraspråksbedömning. Fokus ligger också på språk- och kunskapsutvecklande undervisning. I alla kurser ges ämnesdidaktiken en framträdande roll. Ett viktigt inslag under den första terminen är också de studiebesök hos verksamma lärare som görs. För dig som läser ämnet som ditt andraämne och inte har VFU-kurser i svenska som andraspråk är detta en möjlighet att få en konkret inblick i hur verksamheten på skolan ser ut.

Andra terminens studier inleds med en kurs om skönlitteratur i andraspråksundervisningen och om läs- och skrivutveckling. Sedan följer en kurs som fördjupar den första terminens kunskaper om svenska språkets struktur, men nu med fokus på tvärspråkliga perspektiv. För dig som läser inriktningen 7–9 med svenska som andraspråk som andraämne avslutas studierna i ämnet efter dessa två delkurser.

Under andra hälften av termin 5 fortsätter sedan ämnesstudierna för inriktningen mot gymnasiet med svenska som andraspråk 3. I dessa 15 hp ingår en fördjupningskurs i litteraturdidaktik, Litteraturkurs 2, och en sociolingvistiskt inriktad delkurs, Flerspråkighet och språkvariation.

De återstående ämnesstudierna för andraämnesstudenterna är uppdelade på två kurser, LGS242 (15 hp) och LGS251 (15 hp). LGS242 innehåller fördjupade studier i text och genre samt flerspråkighet och litteracitet. LGS251 är delvis en förberedelse för examensarbete 1 och 2. Här betonas forskning om undervisning i och på ett andraspråk liksom språkvetenskaplig metod och problemlösning. Delkursen kan även ses som förberedelse för dig som ska skriva examensarbete inom ett annat ämne än svenska som andraspråk. Du som läser svenska som andraspråk som andraämne med inriktning gymnasiet avslutar dina studier med LGS251. Du som läser svenska som andraspråk som förstaämne för gymnasiet fortsätter efter LGS242 med VFU 3 (termin sex) och Examensarbete 1 (termin sju). Ämnesstudierna fortsätter sedan termin nio med LGS256. Kursens innehåll motsvarar LGS251 men med en anpassning till avancerad nivå.

Under utbildningens sista termin (termin 10) genomförs VFU 4 och Examensarbete 2. Arbetet med examensarbete 2 introduceras under höstterminen i LGS255 för att möjliggöra materialinsamling under VFU 4. Utbildningen i svenska som andraspråk avslutas med Examensarbete 2.