Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin.  VAL vid Göteborgs universitet erbjuder kompletterande studier mot flertalet ämnen och lärarexamina. Du har också möjlighet att avsluta en tidigare påbörjad lärarutbildning.

Behörighet

 • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
 • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent och i huvudsak i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.
 • Du kan läsa mer om vilka särskilda behörigheter som behöver uppfyllas för antagning till respektive examen under utbildningsingångar nedan.

Hur många högskolepoäng du behöver läsa beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Det kan handla om allt från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan.

Att tänka på när du ansöker till VAL

När du genomfört din webbanmälan ska en fullständig ansökan vara valt lärosäte tillhanda efter senast 10 dagar.

Fullständig ansökan innebär ifyllda tjänstgöringsintyg som styrker både tidigare och kommande tjänstgöring relevant för den examen du önskar läsa mot. För dig som söker mot examina som kräver lång yrkeserfarenhet måste tjänstgöring enligt ovan vara styrkt för minst 8,5 år.

I ansökan ska även dokumentation över tidigare studier medfölja. Observera att om du studerat vid ett annat lärosäte kan du komma att ombes inkomma med kursplaner över aktuella studier för att möjliggöra beslut om eventuell tillgodoräkning.  

Observera att vi ej beaktar kompletterande handlingar som inkommer senare än 10 dagar efter genomförd webbanmälan.

Kontakt

Antagning/vägledning
Besöksadress: Skolgatan 2
Postadress: Box 135, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30.

Observera: Ingen telefontid 29/3, 14/4 och 26/5

För närvarande ingen besökstid.

Video (2:22)
Få lärarexamen genom VAL

Lång erfarenhet kan leda till kortare studier

Gäller ämnena bild, hem-och konsumentkunskap, idrott-och hälsa, musik och slöjd.

Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att validera reell kompetens i de praktisk-estetiska ämnena bild, hem-och konsumentkunskap, idrott-och hälsa, musik och slöjd.

Om du har lång yrkeserfarenhet ( minst 8 år) av att undervisa som lärare i något av ovanstående ämnen, erbjuds du att validera din reella kompetens i relation till delar av innehållet i den utbildning du läser mot.  

Prövning av reell kompetens innebär att du under utbildningen ges möjlighet att synliggöra kunskaper och kompetenser du som lärare förvärvat i ett ämne. Godkänd validering kan resultera i förkortade studier.

Studieform

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna kan omfatta både lärarförberedande kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesstudier. Studierna inom de lärarförberedande delarna inom utbildningen bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. De innehåller dock obligatoriska campusträffar. Halvfart motsvarar cirka 20 studietimmar per vecka. Kompletterande ämnesstudier kan komma att ske både på hel- och halvfart. Utbildningen kan omfatta upp till åtta terminer.

Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.

Validering

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare studier och erfarenheter när du ansöker till VAL. Använd blankett för tjänstgöringsintyg eller andra intyg med motsvarande uppgifter för att styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Enbart anställningsavtal är i regel inte användbara utan vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster.

För att pröva om din yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande inom ramen för den planerade utbildningen kan du i individuella fall behöva genomföra en valideringsuppgift under tiden som din ansökan handläggs. Godkänd validering kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Vid behov kommer handläggare att kontakta dig för att be om ytterligare underlag.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Du som har lång lärarerfarenhet har möjligheter till extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För sökande till vårterminer med start i januari gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april året innan. För sökande till höstterminer med start i augusti/september gäller att de åtta åren ska vara intjänade före den 15 oktober året innan. Du är verksam och har huvudsakligen varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Examen och legitimation

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

För dig som redan är antagen

Du som är antagen till VAL får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansökan görs via VAL:s nationella webb.

På den nationella webben finns instruktioner om hur du söker till utbildningen samt svar på vanligt förekommande frågor. Ansökan inför HT22 är öppen mellan 15 mars och 19 april.

 1. Gör en webbansökan
 2. Komplettera med fullständig ansökan till aktuellt lärosäte.
  Adressen till VAL vid Göteborgs universitet är:
  Göteborgs universitet
  Box 135

  405 30 Göteborg
  Märk kuvertet VAL
 3. Handläggning påbörjas
 4. Antagningsbesked skickas per post eller e-post 2 – 2,5 månader efter sista ansökningsdag.