Bild
Lärare och studenter i klassrum
Länkstig

I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin.  VAL vid Göteborgs universitet erbjuder kompletterande studier mot flertalet ämnen och lärarexamina. Du har också möjlighet att avsluta en tidigare påbörjad lärarutbildning.

Behörighet

  • Du har tillräckliga meriter för att kunna rymmas inom VAL-utbildningens poängram på 120 högskolepoäng (hp), vilket i regel betyder att du redan har med dig tidigare studier och/eller lång lärarerfarenhet.
  • Du är verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i, vilket betyder att du ska vara verksam minst 50 procent i rätt ämne eller ämnen, i rätt skolform och på rätt nivå. Med ämne menas skolämne, förskolepedagogiskt ämnesområde eller fritidspedagogiskt ämnesområde.
  • Du kan läsa mer om vilka särskilda behörigheter som behöver uppfyllas för antagning till respektive examen under utbildningsingångar nedan.

Hur många högskolepoäng du behöver läsa beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Det kan handla om allt från 7,5 hp till högst 120 hp. En samlad bedömning av dina meriter görs i samband med ansökan.

Att tänka på inför studier i VAL

I VAL krävs att du är verksam som förskollärare/lärare i de ämnen och årskurser som den aktuella examen avser.

Du ska vara verksam minst 50 % och detta krav beror på att du inom utbildningen genomför den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) inom ramen för din tjänst.

Vissa kurser i utbildningen ges på halvfart (vilket motsvarar 20 timmar) vissa på helfart (vilket motsvarar 40 timmar). En del kurser innehåller mer distansundervisning, andra mindre. Kursernas upplägg och studietakt kan variera mellan olika terminer beroende på innehållet i din individuella studieplan.

Ovanstående är något som bör tas med i beaktande när du bedömer dina möjligheter att studera inom VAL.

Kontakt

Postadress:
VAL Göteborgs universitet
Box 300, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30.
Obs. Torsdag den 28 mars har vi ingen telefontid.

Navigate to video: Få lärarexamen genom VAL
Video (2:22)
Få lärarexamen genom VAL

Lång erfarenhet kan leda till kortare studier

Gäller ämnena bild, hem-och konsumentkunskap, idrott-och hälsa, musik och slöjd.

Vid Göteborgs universitet finns möjlighet att validera reell kompetens i de praktisk-estetiska ämnena bild, hem-och konsumentkunskap, idrott-och hälsa, musik och slöjd.

Om du har lång yrkeserfarenhet ( minst 8 år) av att undervisa som lärare i något av ovanstående ämnen, erbjuds du att validera din reella kompetens i relation till delar av innehållet i den utbildning du läser mot.  

Prövning av reell kompetens innebär att du under utbildningen ges möjlighet att synliggöra kunskaper och kompetenser du som lärare förvärvat i ett ämne.

Studieform

Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Studierna kan omfatta både lärarförberedande kurser, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ämnesstudier. Studierna inom de lärarförberedande delarna inom utbildningen bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer. De innehåller dock obligatoriska campusträffar. Halvfart motsvarar cirka 20 studietimmar per vecka. Kompletterande ämnesstudier kan komma att ske både på hel- och halvfart. Utbildningen kan omfatta upp till åtta terminer.

Inom VAL sker den verksamhetsförlagda delen av utbildningen inom ramen för den egna tjänsten. Därav kravet på att du är verksam som lärare.

Validering

En bedömning av tidigare studier och yrkeserfarenheter görs för alla som ansöker till VAL. Det kan resultera i förkortade studier. Du ska bifoga intyg som styrker dina tidigare studier och erfarenheter när du ansöker till VAL. Använd blankett för tjänstgöringsintyg eller andra intyg med motsvarande uppgifter för att styrka din nuvarande och tidigare erfarenhet som obehörig lärare eller förskollärare. Enbart anställningsavtal är i regel inte användbara utan vi behöver detaljerade uppgifter om din nuvarande tjänst och eventuella tidigare tjänster.

För att pröva om din yrkeserfarenhet kan ligga till grund för tillgodoräknande inom ramen för den planerade utbildningen kan du i individuella fall behöva genomföra en valideringsuppgift under tiden som din ansökan handläggs. Godkänd validering kan i vissa fall vara en förutsättning för att kunna antas till utbildningen. Vid behov kommer handläggare att kontakta dig för att be om ytterligare underlag.

Särskilda möjligheter för dig med lång lärarerfarenhet

Du som har lång lärarerfarenhet har möjligheter till extra tillgodoräknanden och kortare studietid. Du ska ha arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. För sökande till vårterminer med start i januari gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april året innan. För sökande till höstterminer med start i augusti/september gäller att de åtta åren ska vara intjänade före den 15 oktober året innan. Du är verksam och har varit verksam i de ämnen eller ämnesområden som du har för avsikt att nå examen i.

Examen och legitimation

Efter slutförd utbildning ansöker du om examen på ditt VAL-lärosäte. Därefter ansöker du om förskollärar- eller lärarlegitimation hos Skolverket. Lärarlegitimationen kan byggas ut med fler ämnesbehörigheter än de du fått genom din examen. Information om legitimation och utökad behörighet finns på Skolverkets hemsida.

För dig som redan är antagen

Du som är antagen till VAL får aktuell information på Studentportalen.

Ansökan

Ansök till VAL

Ansökan inför höstterminen öppnar den 15 mars och stänger den 15 april.

1. Gör en webbansökan på Lärarutbildning.nu

2. Du slussas där vidare till antagning.se där du fortsätter med din ansökan

Om du inte redan har ett konto på antagning.se, så kan du skapa ett konto.

Du behöver i din ansökan använda något av våra tjänstgöringsintyg för att styrka din nuvarande och tidigare lärarerfarenhet. Tänk på att det i tjänstgöringsintyget ska framgå viss, specifik information kopplat till din anställning, som ligger till grund för antagning.

Läs noga igenom anvisningarna i tjänstgöringsintyget och se till att alla uppgifter är ifyllda innan du laddar upp dokumentet via antagning.se
 

Tjänstgöringsintyg för lärare (pdf)

Tjänstgöringsintyg för förskollärare (pdf)

Tjänstgöringsintyg för lärare i fritidshem (pdf)