Bild
Foto: Malin Petzell
Länkstig

Att ta eller gå sönder - en studie av valensminskande strategier i centraltanzaniska bantuspråk

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
institutionen för språk och litteraturer

Kort beskrivning

Vi analyserar och kategoriserar valensminskande verbavledningar i sex bantuspråk som talas i Morogororegionen i centrala Tanzania; kagulu, kami, kwere, kutu, luguru och zaramo. Vi har i ett tidigare projekt behandlat verbböjningarna i dessa språk. De valensminskande avledningarna är emellertid knappt kartlagda alls. Det gäller såväl deras inbördes ordning som detaljerna i deras betydelse. Vi skall därför beskriva och analysera just samspelet mellan å ena sidan de olika avledningarna och den betydelseförändring som de frambringar och å andra sidan grundverbets betydelse (dess semantik). Verben kan i sin tur delas in i olika kategorier som t.ex. rörelseverb, eller verb som uttrycker någonting statiskt etcetera. Grundverbets semantik tycks ofta ha stor betydelse.

Bakgrund och syfte

Till skillnad från till exempel engelska och svenska uppvisar många av världens språk en rik flora av olika verbformer. Bantuspråken är av detta slag. Förutom att böja sina verb efter en rad grammatiska omständigheter uppvisar bantuspråken dessutom ett intrikat system av verbala avledningsändelser. Dessa förändrar, till skillnad från böjningarna, själva verbets natur. Exempelvis betyder verbet ben i kagulu ’ta sönder’, men genom att lägga till ändelsen -ek (benek) förändras betydelsen till ‘gå sönder’. Avledningen -ek minskar således verbets valens, det vill säga den uppsättning argument (till exempel subjekt och objekt) som verbet måste kombineras med. Betydelsen ’ta sönder’ förutsätter två argument - både någon som utför söndringen och något som drabbas därav; ’gå sönder’ förutsätter däremot bara ett argument (nämligen det som går sönder). Detta projekt syftar till att analysera och kategorisera valensminskande verbavledningar i sex bantuspråk som talas i Morogororegionen i centrala Tanzania; dessa är det redan exemplifierade kagulu samt de närbesläktade kami, kwere, kutu, luguru och zaramo. Vi har i ett tidigare projekt behandlat verbböjningarna i dessa språk. De valensminskande avledningarna är emellertid knappt kartlagda alls. Det gäller såväl deras inbördes ordning som detaljerna i deras betydelse. Vi skall därför beskriva och analysera just samspelet mellan å ena sidan de olika avledningarna och den betydelseförändring som de frambringar och å andra sidan grundverbets betydelse (dess semantik). Verben kan i sin tur delas in i olika kategorier som t.ex. rörelseverb, eller verb som uttrycker någonting statiskt etcetera. Grundverbets semantik tycks ofta ha stor betydelse för vilka avledningsändelser som kan läggas till verbstammen. Avvikelser i hur avledningarna ser ut idag skulle kunna förklaras av ändelsernas språkhistoriska ursprung och utveckling. I projektet ingår därför också en rekonstruktion av verbavledningarnas motsvarighet i det gemensamma urspråket (proto-bantu).

Datainsamling

Frågeformulär kommer att utgöra den främsta metoden för datainsamlingen, men uppgifter samlas också in via styrda intervjuer. Frågeformulären kommer att inkludera olika typer av verb, både verbstammen i isolation och avledda verb med böjningar, det vil säga verb i satser. Vi kommer att använda beprövade tekniker men även utveckla nya metoder för att samla in fältdata. Exempelvis behöver vi ta fram ett listverktyg för att länka verbens egen grundbetydelse till den semantiska effekt som de olika verbavledningarna ger (i den mån kombinationen är gångbar). Dessa analytiska verktyg kommer att kunna användas av andra forskare i framtiden. Utöver dessa verktyg kommer vi att använda oss av grammatikalitestsbedömningar och även inspelningar av spontant tal.

Mål och resultat

Resultatet av forskningsprojektet kommer att spridas genom presentationer vid konferenser samt referentgranskade vetenskapliga artiklar. Vi har redan etablerat kontakt med ett antal informanter i Tanzania som är mycket intresserade av att delta i projektet och som vi arbetat med tidigare inom ramen för vårt tidigare projekt om verbböjning. Två av forskarna i projektet talar flytande swahili (som också tillhör bantuspråksfamiljen) vilket är en stor fördel för att kunna forska och samla in data i regionen, där få kan engelska.

Inom den allmänna lingvistiken är alla språk lika viktiga: varje enskild grammatisk beskrivning bidrar i någon mån till vår kunskap om hur den mänskliga språkförmågan fungerar. I Afrika talas uppskattningsvis 2000 språk, och en stor del av dessa är inte alls eller bara delvis beskrivna. Vi vet med andra ord nästan inget om vad dessa relativt outforskade språk skulle kunna tillföra språkforskningen. Projektet om valensminskande ändelser i sex bantuspråk vill bidra till att frilägga åtminstone en liten del av den språkliga skatt som ligger dold på den afrikanska kontinenten. Projektet kommer härigenom också att bidra till den pågående teoretiska debatten om gränssnittet mellan lexikal betydelse (i detta fall grundverbets) och grammatisk betydelse både inom och utanför bantuistiken.

Forskare: Malin Petzell, Sebastian Dom, Leora Bar-El, Ponsiano Kanijo

Mer forskning vid institutionen för språk och litteraturer