Göteborgs universitet
Bild

Antik grekiska

Grekiska finns belagt i texter från ca 1200 f.Kr. och framåt. I universitetssammanhang används namnet ”grekiska” för klassisk (antik) grekiska, medan den moderna variant av språket som talas i Grekland idag kallas ”nygrekiska”. Grekiska användes inte bara under den klassiska antiken, utan även under senantiken och medeltiden (bysantinsk tid). Det finns en mycket stor litteratur på grekiska; exempelvis Homeros, tragedin och komedin, Platon, Aristoteles och Nya Testamentet.

Målet med universitetsstudiet är att lära sig läsa och förstå grekiskspråkliga texter och skaffa sig en orientering om deras historiska och kulturella bakgrund. Man lär sig däremot inte att tala grekiska.

Studiet passar både för den som behöver språkkunskaperna som komplettering i andra studier, t.ex. äldre historia, litteraturvetenskap, språkämnen, idéhistoria, filosofi och teologi, och för den som vill fördjupa sig i det grekiska språket som sådant.

För information om verksamheter inom klassiska språk vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori se Klassisk filologi och filosofihistoria

Göteborgs universitets utbildningskatalog

På grundkursen i antik grekiska lär du dig läsa och förstå grekiskspråkiga texter, men du lär dig inte tala grekiska. Fokus är klassisk (antik) grekiska och inte den nygrekiska som talas idag. I grundkursen lär du dig språket från början med hjälp av en nybörjarbok. Redan under andra halvan av grundkursen får du läsa en historisk text, Xenofons Anabasis, och en kort dialog av Platon i original. Institutionen erbjuder grundkursen både som campusförlagd kurs och som nätbaserad distanskurs.

På fortsättnings- och fördjupningskurserna bygger du på med nya författare och genrer: Homeros, arkaisk lyrik, tragedi, Herodotos och Nya Testamentet. Studiet av grekiska texter står hela tiden i centrum, men några korta orienteringskurser om grekisk historia, filosofi och litteraturhistoria ingår också. På fortsättningskursen får du öva översättning till grekiska. Förutom själva skriftliga språkfärdigheten i antik grekiska lär du dig mycket om översättning och texttolkning generellt.

 

Klassisk humaniora vid annan institution på Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori ger det tvärvetenskapliga kandidatprogrammet Liberal arts

För att läsa antik grekiska på avancerad nivå krävs godkänt resultat på kurser i en omfattning av 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng på kandidatnivå inom huvudområdet antik grekiska, eller motsvarande utbildning.

Kurserna på avancerad nivå har i första hand fokus på textläsning, både prosa och poesi, från olika epoker, även den bysantinska. Dessutom ingår en introduktion i ett par centrala vetenskapsområden inom den klassiska filologin. Det finns också möjlighet att ta in specialkurser, till exempel i epigrafik, lingvistik eller litteraturvetenskap, i utbildningen. 
För att få ut en magisterexamen skall du skriva ett examensarbete på 15 hp. Det råder stor valfrihet när det gäller val av uppsatsämne. Du har också goda möjligheter att själv välja inriktning på ditt textstudium i de olika kurserna

Rekommenderad studiegång för magisterexamen i antik grekiska, 60 hp

 

Antik grekiska vid annan institution på Göteborgs universitet
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori:
masterprogrammet Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå