Länkstig

Peter Johansson

Om Peter Johansson

  • Anställd som lektor vid Institutionen för globala studier.
  • Disputerade 2008 i Freds- och utvecklingsforskning på avhandlingen Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 1986-2005.

Forskningsområden

Mitt övergripande forskningsintresse ligger i första hand på politiska aspekter av mänskliga rättigheter, det vill säga hur olika aktörer uppfattar och använder de etiska och juridiska normer och regler som människorättssystemet omfattar. Ett annat forskningsintresse är rättighetsbaserad politik och implementeringen av mänskliga rättigheter i praktiken.

Min avhandling (2008) handlade om hur den svenska riksdagen förhållit sig till de två diskurserna om urfolks- respektive minoriteters rättigheter samt vilket genomslag dessa getts i svensk samepolitik. Ett forskningsprojekt på liknande tema handlade om hur stater använt sig av de folkrättsliga principerna om staters suveränitet och folkens rätt till självbestämmande i fallet Kosovo.

I projektet Discourse and Security Practice (2013-2017) studerade vi hur mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar informerar och påverkar utvecklingen av informationssäkerhetssystem. I projektet ingick två delstudier. Den första delstudien tog sin utgångspunkt i det webbaserade e-hälsokontot HälsaFörMig som utvecklats av eHälsomyndigheten på uppdrag av socialdepartementet. HälsaFörMig fungerade som ett nav för att identifiera vilka diskurser som utrycks och vilka värdekonflikter som återfinns inom eHälsosektorn i Sverige. Den andra delstudien fokuserade på attityder till meddelarfrihet och visselblåsning bland tjänstemän inom privat och offentlig sektor i Sverige. Projektet ingår som en del i forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) som finansieras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Pågående forskning

2019-2023 ingår jag i forskningsprojektet Informationssäkerhetskultur i praktiken (ISKIP). Där forskar jag om synen på visselblåsning i svenska organisationer samt studerar visselblåsarfunktioner. Projektet finansieras av MSB och är ett samarbete mellan forskare vid Göteborgs universitet, Örebro universitet och FOI.

2022-2024 ingår jag i forskningsprojektet Rättstvister om landrättigheter i Sápmi: Samisk rättsmobilisering i Finland, Norge och Sverige finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Aktuella uppdrag

  • Ämnesrådsordförande Mänskliga rättigheter
  • Ledamot i institutionens Utbildningsråd (UR)

Undervisning

Mitt huvudsakliga fokus i undervisningen ligger på mänskliga rättigheter och merparten av undervisningen gör jag inom ramen för masterprogrammen i Mänskliga rättigheter samt Human Rights Policy and Practice. Vidare undervisar jag inom huvudområdena Global hälsa, Socialt arbete och Humanekologi. Jag handleder studenter på såväl grund- som avancerad nivå och handleder två doktorander.