Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Peter Johansson

Proprefekt

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Peter Johansson

  • Anställd som lektor vid Institutionen för globala studier.
  • Disputerade 2008 i Freds- och utvecklingsforskning på avhandlingen Samerna – ett ursprungsfolk eller en minoritet? En studie av svensk samepolitik 1986-2005.

Forskningsområden Mitt övergripande forskningsintresse ligger i första hand på politiska aspekter av mänskliga rättigheter, det vill säga hur olika aktörer uppfattar och använder de etiska och juridiska normer och regler som människorättssystemet omfattar. Ett annat forskningsintresse är rättighetsbaserad politik och implementeringen av mänskliga rättigheter i praktiken.

Min avhandling (2008) handlade om hur den svenska riksdagen förhållit sig till de två diskurserna om urfolks- respektive minoriteters rättigheter samt vilket genomslag dessa getts i svensk samepolitik. Ett forskningsprojekt på liknande tema handlade om hur stater använt sig av de folkrättsliga principerna om staters suveränitet och folkens rätt till självbestämmande i fallet Kosovo.

I projektet Discourse and Security Practice (2013-2017) studerade vi hur mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar informerar och påverkar utvecklingen av informationssäkerhetssystem. I projektet ingick två delstudier. Den första delstudien tog sin utgångspunkt i det webbaserade e-hälsokontot HälsaFörMig som utvecklats av eHälsomyndigheten på uppdrag av socialdepartementet. HälsaFörMig fungerade som ett nav för att identifiera vilka diskurser som utrycks och vilka värdekonflikter som återfinns inom eHälsosektorn i Sverige. Den andra delstudien fokuserade på attityder till meddelarfrihet och visselblåsning bland tjänstemän inom privat och offentlig sektor i Sverige. Projektet ingår som en del i forskningsprogrammet Security Culture and Information Technology (SECURIT) som finansieras av Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB).

Pågående forskning

Under perioden 2019-2021 kommer jag inom ramen för forskningsprojektet Informationssäkerhetskultur i praktiken att forska om synen på visselblåsning i svenska organisationer samt studera visselblåsningfunktioner. Projektet finansieras av MSB.

Aktuella uppdrag

  • Sitter i programnämnderna för masterprogrammen i Mänskliga rättigheter respektive Human Rights Policy and Practice.
  • Sitter i Utbildningsrådet samt Strategigruppen för samverkan och internationalisering (SamInt) vid Institutionen för globala studier.
  • Ledamot i Samhällsvetenskapliga fakultetens lärarförslagsnämnd.

Undervisning Mitt huvudsakliga fokus i undervisningen ligger på mänskliga rättigheter och merparten av undervisningen gör jag inom ramen för masterprogrammen i Mänskliga rättigheter samt Human Rights Policy and Practice. Vidare undervisar jag inom huvudområdena Internationella relationer, Globala studier, Global hälsa samt Folkhälsovetenskap. Jag är också involverad i universitetets högskolepedagogiska kurser. Jag handleder studenter på såväl grund- som avancerad nivå och har för tillfället också två handledningar på forskarutbildningsnivå.