Länkstig

Ninni Maria Kristina Carlsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K310
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Ninni Maria Kristina Carlsson

Jag är Fil.Dr, universitetslektor vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet, där jag är verksam som forskare, universitetslärare, pedagogisk utvecklare och författare. Jag utbildar även universitetslärare i högskolepedagogik vid PIL-Enheten, Göteborgs universitet. Mina forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp, samt högskolepedagogik och skärningspunkten mellan dessa områden. Jag ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld (https://www.gu.se/forskning/krv). Min tidigare erfarenhet i mitt yrke som socialpedagog har inneburit olika stödformer för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour. Jag har bland annat utvecklat personalutbildningsprogram och förebyggande program i grundskolan mot sexuella övergrepp på barn.

”Avslöjandets tid” och #metoo: mediers betydelse för bearbetning av sexuella övergrepp I min doktorsavhandling, Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp (2009) berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev historiskt möjligt i Sverige genom kvinnorörelsens första mobiliseringar mot sexuellt våld från 1976, och speglar vad som skett i och genom #metoo-rörelsen. När de första offentliga debatterna om sexuella övergrepp mot barn inleddes i början av 1980-talet fungerade det som strålkastare för dem jag intervjuade. Många kritiska ”belysningar” till stöd för kvinnor och barn ledde till möjligheter att tänka medvetet om egna erfarenheter, finna ord för dem och att både längta och söka efter någon att prata med. Att vid samma tid också hitta någon som lyssnade och att bli trodd innebar en starkt förvandlande kraft. Avhandlingen utgör den första svenska studien av fenomenet bearbetning av sexuella övergrepp, och är den första i socialt arbete med de brottsutsatta i fokus. Syftet var att undersöka bearbetningen och dess personliga, sociala, strukturella och historiska villkor. I ett internationellt perspektiv hade dessa inte tidigare undersökts.

Kompetensområde Det går att finna mig på Göteborgs universitets expertlista för #metoo. Min doktorsavhandling finansierades av Brottsofferfonden och jag är knuten till Brottsoffermyndighetens forskarnätverk. Jag finns även representerad i Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) kunskapsbank på internet och i forskningsdatabaserna GUPEA, GENA, KVINNSAM och LIBRIS. Mitt kompetensområde rör sexuellt våld, sexuella övergrepp mot barn, könsrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, makt och kön, bearbetning, motstånd, brottsutsatthet, socialt stöd, social omsorg, sociala konstruktioner, narrativitet, socialpedagogik och högskolepedagogik.

Pågående forskningsprojekt Jag undersöker för närvarande olika aspekter av utbildningsbehov och utbildning vid lärosäten med professionsutbildningar som sedan 2018 har ett lagstadgat ansvar för att utbilda studenter inom mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Studierna görs i anslutning till ett projekt för Jämställdhetsmyndigheten (se publikationen Carlsson 2020b nedan). I ett annat pågående forskningsarbete undersöker jag hur universitetslärare skapar mening kring föreläsning som didaktisk form.

Pedagogiska uppdrag Mitt läraruppdrag vid institutionen för socialt arbete omfattar olika kurser inom socionomprogrammet och på masternivå i Socialt arbete. Jag har bland annat kursansvar för masterkurserna, Att arbeta med mäns våld mot kvinnor (SW2555), 7,5 hp och Teoretiska perspektiv i forskning och praktik inom mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp (SW2219). Jag är också koordinator för kurser inom masterutbildningen i Socialt arbete. Vid sidan om detta är jag verksam vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet, där jag sedan 2011 utbildar universitetslärare i högskolepedagogik, med fokus på kursutveckling och kursdesign.

Mina senaste publikationer

Carlsson, Ninni (2021) Det personliga blir politiskt, #metoo. Kvinnors första organisering i Göteborg mot sexuella övergrepp, I: Stenberg, Lisbeth (red.) Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r. Stockholm: Makadam Förlag.

Carlsson, Ninni (2020a) Sexuella övergrepp mot barn – att giltiggöra och upptäcka utsatthet. I: Becevic, Zulmir & Bruno, Linnéa (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Carlsson, Ninni (2020b) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Slutrapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten.