Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Ninni Maria Kristina Carlsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Telefon
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K310
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Ninni Maria Kristina Carlsson

Jag är socialpedagog och verksam som forskare och lärare. Mina forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp, högskolepedagogik och skärningspunkten mellan dessa områden. Jag ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld. Min tidigare yrkeserfarenhet har inneburit olika stödformer för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour. Jag har bland annat utvecklat och drivit förebyggande projekt i skolan mot sexuella övergrepp på barn.

”Avslöjandets tid” och #metoo: mediers betydelse för bearbetning av sexuella övergrepp I min doktorsavhandling, Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp (2009) berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev möjligt genom kvinnorörelsens arbete på 1970-talet och speglar vad som skett i och genom #metoo. När de första offentliga debatterna om sexuella övergrepp mot barn inleddes på 1980-talet fungerade det som strålkastare för mina intervjupersoner. Många kritiska ”belysningar” till stöd för kvinnor och barn ledde till möjligheter att tänka medvetet om egna erfarenheter, finna ord för dem och att både längta och söka efter någon att prata med. Att vid samma tid också hitta någon som lyssnade och att bli trodd innebar en starkt förvandlande kraft. Avhandlingen utgör den första svenska studien av fenomenet bearbetning av sexuella övergrepp, och är den första i socialt arbete med de brottsutsatta i fokus. Syftet var att undersöka bearbetningen och dess personliga, sociala, strukturella och historiska villkor. I ett internationellt perspektiv hade dessa inte tidigare undersökts.

Kompetensområde Det går att finna mig på Göteborgs universitets expertlista för #metoo. Min doktorsavhandling finansierades av Brottsofferfonden och jag är knuten till Brottsoffermyndighetens forskarnätverk. Jag finns även representerad i Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) kunskapsbank på internet och i forskningsdatabaserna Gena och Greda. Mitt kompetensområde rör könsrelaterat våld, sexuella övergrepp, makt och kön, bearbetning, motstånd, brottsutsatthet, socialt stöd, social omsorg, sociala konstruktioner, narrativitet, socialpedagogik och högskolepedagogik.

Senare forskningsprojekt Efter min disputation arbetade jag på uppdrag av Göteborgs kommunstyrelse med en utvärdering av stöd till brottsutsatta i Göteborg. Jag ägnar mig nu åt frågor som rör relationen mellan sociala sammanhang, medvetandegörande om olika former av våld, kritisk handling och kunskapsutveckling. För närvarande gör jag en studie på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Syftet är att undersöka behoven av utbildningsinsatser och kunskapsstöd vid lärosäten med professionsutbildningar som sedan 2018 har ansvar att utbilda studenter inom mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. En delrapport publiceras i november 2019; slutrapporten i mars 2020. I två andra pågående forskningsprojekt undersöker jag universitetslärares meningsskapande kring föreläsningar, och olika innebörder av områdesspecifik pedagogik.

Pedagogiska uppdrag Mitt läraruppdrag vid institutionen för socialt arbete omfattar olika kurser och nivåer inom socionom- och masterprogrammen. Jag har bland annat kursansvar för Mäns våld mot kvinnor (SW2220), 15 hp. Vid sidan om det är jag verksam vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet, där jag utbildar universitetslärare i högskolepedagogik. Jag var åren 2011-2018 ledamot av Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska utvecklingskommitté (PUK).

 

Foto: Jonas Lindstedt