Länkstig

Ninni Maria Kristina Carlsson

Universitetslektor

Institutionen för socialt
arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 23
41123 Göteborg
Rumsnummer
K310
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Ninni Maria Kristina Carlsson

Jag är Fil.Dr, Universitetslektor och Excellent lärare vid Institutionen för Socialt arbete, Göteborgs universitet, där jag är verksam som forskare, universitetslärare och pedagogisk utvecklare. Mina forskningsområden omfattar könsrelaterat våld, främst sexuella övergrepp, högskolepedagogik och skärningspunkten mellan dessa områden. Jag ingår i en forskargrupp som undersöker olika aspekter av makt, kön och våld (https://www.gu.se/forskning/krv). I forskargruppen arbetar vi också med att utveckla kurslitteratur: Mäns våld mot kvinnor - en grundbok för socialt arbete. Boken ges ut av Studentlitteratur med planerad publicering 2024.

Jag har som socialpedagog tidigare arbetat med olika former av stöd för kvinnor och barn i socialt arbete, skola och kvinnojour, och varit projektledare för utveckling av utbildningsprogram om sexuella övergrepp mot barn: ett förebyggande program i grundskolan för barn, pedagoger och föräldrar och ett program för professioner som i sitt arbete möter utsatta.

”Avslöjandets tid” och #metoo: mediers betydelse för bearbetning av sexuella övergrepp I min doktorsavhandling, Avslöjandets tid. Kvinnors bearbetning av sexuella övergrepp (2009) berättar kvinnor som var utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten om sina liv. Boken beskriver vad som blev möjligt genom kvinnorörelsens arbete på 1970-talet och speglar vad som skett i och genom #metoo. Med de första offentliga debatterna om sexuella övergrepp mot barn på 1980-talet öppnades ett nytt utrymme att tänka medvetet om egna erfarenheter, finna ord för dem och att både längta och söka efter någon att prata med. Att även finna någon som lyssnade, och att bli trodd, innebar en starkt förvandlande kraft. Avhandlingen utgör den första svenska studien av fenomenet bearbetning av sexuella övergrepp, och är den första i socialt arbete med de brottsutsatta i fokus. Syftet var att undersöka bearbetningen och dess personliga, sociala, strukturella och historiska villkor. I ett internationellt perspektiv hade dessa inte tidigare undersökts.

Pågående forskningsprojekt Jag arbetar för närvarande som forskningsledare för en uppföljande studie av universitetslärares och utbildningsansvarigas utbildningsbehov, vid lärosäten med professionsutbildningar som sedan 2018 har ett lagstadgat ansvar att utbilda studenter inom området mäns våld mot kvinnor inklusive våld i nära relationer. Projektet görs på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten. Den första studien av lärosätenas utbildningsbehov publicerades 2020. I ett annat pågående forskningsprojekt undersöker jag universitetslärares föreställningar kring föreläsningen som didaktisk form. Projektet syftar till att belysa svårigheter och möjligheter för högskolepedagogisk utveckling.

Bokprojekt - Trygg att möta sexuella övergrepp mot barn och unga Med mer än 20 års erfarenhet av att undervisa vid universitetet om sexuella övergrepp, skriver jag nu en bok inom området för studenter och verksamma vid både lärosäten och i praxis. Syftet är att bidra till trygghet i att våga möta, fråga och prata om sexuella övergrepp mot barn och unga, och att stärka socialarbetares och näraliggande professioners kunskaper och färdigheter i att upptäcka, skydda och stödja utsatta, och att arbeta förebyggande. Boken ges ut på Liber Förlag med planerad publicering 2025.

Pedagogiska uppdrag Jag är koordinator för kurser inom masterexamen i socialt arbete, undervisar på socionomprogrammet och leder ett flertal kurser på avancerad nivå inom området könsrelaterat våld, bl.a. Att arbeta med mäns våld mot kvinnor (SW2555), 7,5 hp; Teoretiska perspektiv i forskning och praktik inom mäns våld mot kvinnor, 7,5 hp (SW2219) och en uppdragskurs för Jämställdhetsmyndigheten som riktar sig till verksamma vid Sveriges lärosäten (QAU227). Jag är även kursansvarig vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet, där jag utbildar universitetslärare i högskolepedagogik med fokus på kursutveckling och kursdesign.

Kompetensområde Det går att finna mig på Göteborgs universitets expertlista för #metoo. Min doktorsavhandling finansierades av Brottsofferfonden och jag är knuten till Brottsoffermyndighetens forskarnätverk. Jag finns även representerad i Nationellt Centrum för Kvinnofrids (NCK) kunskapsbank på internet och i forskningsdatabaserna GUPEA, GENA, KVINNSAM och LIBRIS. Mitt kompetensområde rör sexuellt våld, sexuella övergrepp mot barn, könsrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer, makt och kön, bearbetning, motstånd, brottsutsatthet, socialt stöd, social omsorg, sociala konstruktioner, narrativitet, socialpedagogik och högskolepedagogik.

Senaste publikationer

Carlsson, Ninni (2023) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Uppföljande studie. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten.

Carlsson, Ninni (2021) Det personliga blir politiskt, #metoo. Kvinnors första organisering i Göteborg mot sexuella övergrepp, I: Stenberg, Lisbeth (red.) Att ge upp har inte övervägts. Göteborgskvinnor i rörelse/r. Stockholm: Makadam Förlag.

Carlsson, Ninni (2020) Sexuella övergrepp mot barn – att giltiggöra och upptäcka utsatthet. I: Becevic, Zulmir & Bruno, Linnéa (red.) Barn och unga i utsatta livssituationer – perspektiv från forskning och praktik. Stockholm: Liber.

Carlsson, Ninni (2020) Lärosätenas utbildningsbehov i frågor om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Slutrapport. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet och Jämställdhetsmyndigheten.