Göteborgs universitet
Bild

Avdelningen för estetik

Välkommen till avdelningen för estetiska vetenskaper vid Institutionen för kulturvetenskaper. Här hittar du forskning och utbildningar inom ämnena filmvetenskap, konst- och bildvetenskap och musikvetenskap.

Filmvetenskap

Audiovisuella medier dominerar idag vår privata och yrkesverksamma vardag. I Filmvetenskap studeras betydelsen av rörliga bilder i samtida mediekulturer såväl som i filmmediets över hundra år långa och mångfacetterade historia. Den snabba och ständigt pågående omvandlingen av rörliga bildmedier gör Filmvetenskap till ett dynamiskt och aktuellt ämne. Kunskap om hur film och andra rörliga bilder produceras, fungerar och används är attraktiv inom stora delar av kultur-, medie- och utbildningssektorerna.

Konst- och bildvetenskap

När allt mera i vårt högteknologiska samhälle automatiseras ger kunskap om konst och kreativitet konkurrensfördelar på arbetsmarknaden, konstvetenskap blir den nya hårdvalutan. Tillgången till grundläggande historisk kunskap och nyckelbegrepp om konst och kreativitet gör att du kan orientera dig inom det omfattande konstfältet och kreativa näringar.

En dynamisk grupp akademiker

Konst- och bildvetenskap samlar lärare och forskare som kombinerar kritiskt tänkande, kvalificerad historisk kunskap och analytisk kompetens inom ett brett konst-och bildområde.

Vi är en dynamisk grupp akademiker med spetskunskap inom fälten konsthistoria, samtidskonst, arkitektur, design, fotografi, mode och scenografi.

Vår forskning och undervisning förenar klassisk konsthistorisk bildning med gränsöverskridande perspektiv, utmanar tidigare historiska och teoretiska ramverk, och inspirerar våra studenter och oss själva.

Vår lärandemiljö är inkluderande, förenar forskning med undervisning, bejakar studiet av olika former av visuella uttryck och öppnar för dialog med konstfältet och det omgivande samhället.

På avdelningen för estetik arbetar följande konstvetare: professor Karin Wagner, docent Astrid von Rosen, universitetslektorerna Viveka Kjellmer, Alexandra Herlitz och Alexandra Fried, samt doktoranderna Christine Sjöberg och Birte Bruchmüller.

Foto: Johan Wingborg

Musikvetenskap

Musikvetenskap är ett humanistiskt ämne med kurser som handlar om musikens historia och teori, om stilar och genrer, om musikskapare och deras verk och om hur människor använder musik idag och igår. Inom modern musikvetenskap studeras alla former av musik: populärmusik (rock, pop, schlager, dansmusik), konstmusik, folkmusik och världsmusik.

Ämnet har funnits i Göteborg sedan 1967, ursprungligen med en musiksociologisk inriktning, vilket även var en del av ämnesbeskrivningen för den år 1976 inrättade professuren i musikvetenskap. Efterhand har denna profil fördjupats och vidgats till en strävan att studera musiken i sitt kulturella och sociala sammanhang med hjälp av såväl musikvetenskapliga som kulturanalytiska och sociologiska verktyg.