Göteborgs universitet

Organisation

Prefekten leder det dagliga arbetet på institutionen, med ledningsgruppen, avdelningscheferna samt institutionsrådet vid sin sida. Ledningsgruppen består av prefekt, proprefekt, viceprefekter, utbildningsansvarig, samt avdelningscheferna.

Institutionen är indelad i fyra avdelningar

Avdelningen för genusvetenskap

Utgörs av ämnet genusvetenskap (inklusive masterprogrammet Gendering Practices).

Avdelningen för estetik

Utgörs av ämnena filmvetenskap, konst- och bildvetenskap och musikvetenskap (inklusive kandidatprogrammet Medier, estetik och kulturellt entreprenörskap och GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning).

Avdelningen för kultur

Utgörs av ämnena kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur (inklusive kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, kursen KAH100 Kvalificerad yrkespraktik för humanister 30 hp, samt kurser inom Lärarutbildningen).

Avdelningen för verksamhetsstöd

Utgörs av den administrativa personalen (inklusive studievägledare).

 

Institutionsrådet

Institutionsrådet fungerar rådgivande åt prefekten och ska utgöra ett forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet.

Rådsmedlemmar

Lena Martinsson, prefekt (ordförande)
Catharina Thörn, proprefekt (vice ordförande)
Mathias Ericson, universitetslektor
Alexandra Herlitz, universitetslektor
Gila Javanbakht, utbildningsadministratör
Mats Jönsson, professor
Viveka Kjellmer, universitetslektor
Eva Zetterman, universitetslektor
Studentrepresentant – vakant
Doktorandrepresentant – vakant

Adjungerade medlemmar

Marita Rhedin, arbetsmiljöombud
Martin Jacobsson, administrativ chef