Göteborgs universitet
Bild

Vår forskning

Vid institutionen för kulturvetenskaper bedrivs forskning inom ämnena etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, konst- och bildvetenskap, kulturstudier och musikvetenskap.

Institutionen inrymmer såväl utpräglat ämnesspecifika forskningsprojekt som gränsöverskridande sådana. Mångfalden av undersökningsfält, tematiker och forskningstraditioner skapar en stimulerande och intellektuellt utmanande forskningsmiljö. Institutionen erbjuder ett rikt utbud av olika forskningsseminarier och tar årligen emot ett flertal internationella gästforskare inom olika ämnesområden. På institutionen finns även flera större och internationellt ledande forskningsprojekt, forskarnätverk och centrumbildningar.

Navigate to video: Tobias Pontara professor i musikvetenskap
Video (1:17)
Tobias Pontara professor i musikvetenskap
Navigate to video: Anna Backman Rogers professor i kultur, estetik och media
Video (1:24)
Anna Backman Rogers professor i kultur, estetik och media

Seminarieverksamhet

Seminarieverksamheten vid institutionen innefattar flera olika slags seminarier. Inom ramen för det institutionsgemensamma seminariet utvecklar vi framöver en seminarieserie om grundläggande och omstridda begrepp som har relevans för oss alla. Varje termin kommer att ha fokus på ett begrepp med diskussioner och samtal utifrån läsningar av texter från olika forskningstraditioner och kunskapsteoretiska perspektiv. Syftet är att skapa ett forum där forskare på institutionen med olika vetenskapliga och forskningsideologiska utgångspunkter kan mötas och tillsammans utforska vad som förenar och skiljer oss åt i vår syn på vetenskap, kunskap, forskarens roll, etc.

Stommen i seminarierna för forskarutbildningens del är avhandlingsseminarierna, där pågående avhandlingsarbeten presenteras och diskuteras. Därutöver finns teori- och metodseminarier, ordnade i flera olika tematiska seminarieserier.