Göteborgs universitet

Uppdragsutbildning

Vi utbildar och forskar i alla våra ämnen nära myndigheter, företag och civilsamhället. Vi har därmed stor erfarenhet av att kombinera akademiska kunskaper och färdigheter med samhällets behov.

Kultur och demokrati: förutsättningar och utmaningar 7,5 hp

Under hösten 2021 gav vi en skräddarsydd utbildning i kultur och demokrati för 14 bibliotekarier i region Värmland. Kursen gavs i form av distansundervisning med hjälp av mötesverktyget Zoom samt lär-plattformen Canvas.

Relationen mellan kultur och demokrati undersöktes genom att fokusera på några utvalda teman. Dessa teman utgjorde också fem av de block eller moduler som kursen består av:

  • Kultur och demokrati
  • Offentlig sfär och demokrati
  • Ojämlikhet
  • Folkbildning
  • Kultur och kris

Utöver föreläsningar och schemalagda undervisningstillfällen byggde idén och upplägget för kursen på att deltagarna kontinuerligt arbetade med kursens teman, individuellt i förhållande till sin yrkesverksamhet, och i smågrupper som organiserade sina träffar på egen hand.

Ur kursutvärderingen

"Gruppsamtalen har givit mig så mycket, likaså föreläsningarna och litteraturen. Det viktigaste har nog ändå varit att jag nu tänker in demokrati i mitt jobb på ett starkare sätt än tidigare och att vi ska få flera röster att höras."

 

"Jag har fått ett nytt synsätt på demokrati inom vårt yrke."

 

"Litteraturen har gett mig många "ögonöppnare". Jag har pendlat fram och tillbaka i mitt eget tänk kring demokrati. Jag tycker att ni gjort ett brett och bra val av litteratur till oss."

Barn, demokrati, delaktighet, 7,5 hp

Under hösten 2016 gavs kursen Barn, demokrati, delaktighet till 15 enhetschefer inom Kulturskolan i Göteborgs stad. Då många av deltagarna jobbade samtidigt, så gav vi kursen på kvartsfart under hela terminen. Undervisade gjorde åtta forskare och lärare bland annat från institutionen för kulturvetenskaper. Många även verksamma i nätverket BiG - Barnkulturforskning i Göteborg.

Kursen gav deltagarna kunskap om hur synen på barn som politiska subjekt och synen på barns delaktighet i demokratiska processer vuxit fram. Fokus i kursen låg på barns rättigheter i olika kontexter, där konventioner, lagar och förordningar som handlar om barns rättigheter diskuteras. Därtill fokuserades barn som politiska subjekt och barn som aktörer i relation till lek, medier, spel och konsumtion. Kursen problematiserade också normer och föreställningar rörande ålder och åldersgruppen barn med utgångspunkt i ett intersektionellt perspektiv.

Ur kursutvärderingen

"Kursen har varit mycket spännande och givande. Bra upplägg och intressanta föreläsare samt relevant litteratur. Jag känner redan att jag har haft stor utdelning av kursen då den öppnat mitt medvetande och kunskap kring att tänka kring barns rätt och möjlighet till inflytande och delaktighet på min enhet. I övrigt har det gett mig mycket att diskutera med övriga kursdeltagare och föreläsare."

Mer information från Göteborgs universitet