Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
studenter

Avdelningen för kultur

Välkommen till avdelningen kultur! Vi bedriver forskning och utbildning med utgångspunkt från ämnestraditionerna kulturstudier, etnologi samt barn- och ungdomskultur och är inriktade mot att undersöka kulturella företeelser och människors kulturskapande i förhållande till det omgivande samhället.

Samverkan med representanter från det lokala kulturlivet är ett återkommande inslag i såväl forskningsaktiviteter som utbildningar och stor del av avdelningens verksamhet bygger också på samarbeten med lärare och forskare på andra avdelningar.

Avdelningen för kultur utgörs av ämnena kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur (inklusive kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, kursen KAH100 Kvalificerad yrkespraktik för humanister 30 hp, samt kurser inom Lärarutbildningen).

Barn- och ungdomskultur

Ämnet Barn- och ungdomskultur är mångvetenskapligt och inriktat mot att öka kunskapen om barns och ungas uppväxtvillkor och hur barndom respektive ungdom präglas av föreställningar rörande ålder. Utifrån historiska och kulturvetenskapliga perspektiv väcks frågor om barns och ungas kulturella tillhörighet och samhälleliga position, deras självförståelse och identitetsskapande. Vanliga teman är barns och ungas möjligheter till delaktighet i samhälle och kultur, barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som skapande subjekt, samt barn och unga som aktörer i relation till konstnärliga uttrycksformer, lek, medier och konsumtion.

Etnologi

Etnologi? Starlet, utekök och sommarstugor – går det att forska om? Jodå! Etnologer kan studera allt möjligt som människor ägnar sig åt. Det är perspektivet som utmärker denna forskning. Vi går nära. Vi följer yngre och äldre, kvinnor och män i deras vardag och högtider. Ofta gör vi jämförelser mellan samtiden och det förgångna, vårt kulturarv. Sökarljuset riktas mot människor som annars sällan kommer till tals med sina röster, åsikter och beteende i grupp eller individuellt.

Etnologi är ständigt högaktuellt, då här och nu utforskas, problematiseras och analyseras. Även om fokus är på det lilla, de enskilda företeelserna, så säger det något om samhället, tidsandan, strukturer, de stora berättelserna. Ja, uppgiften går ut på att sätta in det till synes triviala i en kontext. Inget är frikopplat från större sammanhang.

Vad gör vi människor och varför gör vi som vi gör? Intresset för människan som kulturvarelse handlar om att nå kunskap om oss själva och andra. Inifrånperspektiv och träning i reflexivt tänkande hjälper oss att förstå olika kulturella sammanhang i tid och rum. Etnologi är förankrad i en lång forskningstradition där vi aktivt strävar efter att göra vårt arbete tillgängligt för en bredare publik, så människor som varit delaktiga i vår forskning och andra intresserade kan ta del av våra resultat. Vi är måna om hur vi skriver för att kunna sprida etnologisk kunskap.