Göteborgs universitet
Bild
studenter

Avdelningen för kultur

Välkommen till avdelningen kultur! Vi bedriver forskning och utbildning med utgångspunkt från ämnestraditionerna kulturstudier, etnologi samt barn- och ungdomskultur och är inriktade mot att undersöka kulturella företeelser och människors kulturskapande i förhållande till det omgivande samhället.

Samverkan med representanter från det lokala kulturlivet är ett återkommande inslag i såväl forskningsaktiviteter som utbildningar och stor del av avdelningens verksamhet bygger också på samarbeten med lärare och forskare på andra avdelningar.

Kulturstudier

Kulturstudier samlar forskare och lärare som har bakgrund i humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner och som arbetar inom en kritisk kulturstudietradition.

Kulturstudier är en interdisciplinär tradition som använder kultur som en lins för att förstå och analysera samhällsförändring med fokus på makt, ideologi och ekonomi. Vår forskningsmiljö samlar forskare som arbetar med urbana förändringsprocesser, prekära arbetsförhållande, offentlighet, kris och demokrati. Som en interdisciplinär miljö har vi mycket kontakter med andra ämnen, utöver de som finns på institutionen, såsom sociologi, kulturgeografi, språkvetenskap och idéhistoria. De olika ämnesbakgrunderna skapar en dynamisk miljö där kollegiet kan samlas runt den kritiska intellektuella tradition som kulturstudier växt fram ur internationellt – en tradition som sedan Frankfurtskolan och Birminghamskolan förenat forskare genom en samling frågeställningar om samtiden.

Som forskningsmiljö arbetar vi också utåtriktat och i samverkan med kulturinstitutioner, organisationer, föreningar och rörelser för att skapa ett dynamiskt samtal med det omgivande samhället. Vi bjuder regelbundet in internationella forskare att besöka oss på kortare eller längre vistelser. Tillsammans skapar kollegiet en inkluderande forsknings- och läromiljö som kopplar samman såväl forskning som undervisning med det omgivande samhället.

Etnologi

Etnologi? Starlet, utekök och sommarstugor – går det att forska om? Jodå! Etnologer kan studera allt möjligt som människor ägnar sig åt. Det är perspektivet som utmärker denna forskning. Vi går nära. Vi följer yngre och äldre, kvinnor och män i deras vardag och högtider. Ofta gör vi jämförelser mellan samtiden och det förgångna, vårt kulturarv. Sökarljuset riktas mot människor som annars sällan kommer till tals med sina röster, åsikter och beteende i grupp eller individuellt.

Etnologi är ständigt högaktuellt, då här och nu utforskas, problematiseras och analyseras. Även om fokus är på det lilla, de enskilda företeelserna, så säger det något om samhället, tidsandan, strukturer, de stora berättelserna. Ja, uppgiften går ut på att sätta in det till synes triviala i en kontext. Inget är frikopplat från större sammanhang.

Vad gör vi människor och varför gör vi som vi gör? Intresset för människan som kulturvarelse handlar om att nå kunskap om oss själva och andra. Inifrånperspektiv och träning i reflexivt tänkande hjälper oss att förstå olika kulturella sammanhang i tid och rum. Etnologi är förankrad i en lång forskningstradition där vi aktivt strävar efter att göra vårt arbete tillgängligt för en bredare publik, så människor som varit delaktiga i vår forskning och andra intresserade kan ta del av våra resultat. Vi är måna om hur vi skriver för att kunna sprida etnologisk kunskap.

Barn- och ungdomskultur

Ämnet Barn- och ungdomskultur är mångvetenskapligt och inriktat mot att öka kunskapen om barns och ungas uppväxtvillkor och hur barndom respektive ungdom präglas av föreställningar rörande ålder. Utifrån historiska och kulturvetenskapliga perspektiv väcks frågor om barns och ungas kulturella tillhörighet och samhälleliga position, deras självförståelse och identitetsskapande. Vanliga teman är barns och ungas möjligheter till delaktighet i samhälle och kultur, barns och ungas medborgerliga rättigheter och möjligheter att förstås som skapande subjekt, samt barn och unga som aktörer i relation till konstnärliga uttrycksformer, lek, medier och konsumtion.