Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jason Pearce
Länkstig

Vår forskarutbildning

Vid institutionen för kulturvetenskaper bedrivs forskarutbildning inom etnologi, filmvetenskap, genusvetenskap, konst- och bildvetenskap, kulturstudier samt musikvetenskap.

Syftet med forskarutbildningen är att ge fördjupad kunskap om respektive ämnes forskningstraditioner och aktuella forskningsfronter samt att ge doktoranderna goda möjligheter att utveckla förmågan att på ett självständigt sätt bedriva egen forskning. I utbildningen ingår även träning i förmedling av forskningsresultat, såväl inom akademien som till det omgivande samhället, samt grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Forskarutbildningen leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen.

Anders är intresserad av Göteborgs stadsutvecklingsprocesser.

I mitt forskningsprojekt är jag intresserad av de stadsutvecklingsprocesser som just nu pågår på Masthuggskajen i Göteborg. Masthuggskajen är ett centralt förnyelseområde på Södra Älvstranden i Göteborg. Här byggs 1300 bostäder och 5-6000 kontorsplatser. Ambitionerna runt projektet är höga och förtätningen förväntas lösa problem med segregation och bostadsbrist när Göteborg enligt visionen ska möta vattnet, hela staden och stärka den regionala kärnan. Hela projektet förväntas bli en lokal och regional tillväxtmaskin.

Läs hela intervjun om Anders forskningsprojekt

Seminarier och kurser

Avhandlingsseminarier

I avhandlingsseminarierna presenteras och diskuteras pågående avhandlingsarbeten i ett samtal mellan doktorander och institutionens seniora forskare. Dessa är stommen i seminarierna för forskarutbildningens del. Den kollegiala behandlingen av avhandlingstexter är ett komplement till den individuella handledningen.

Doktorandkurser

Doktorandutbildningen omfattar 240hp och en del av denna är vigd till studier på forskarutbildningsnivå. En del kurser är fakultetsgemensamma men du kan även välja att läsa andra valbara kurser. Du hittar alla tillgängliga kurser i FUBAS.

Behörighet och antagning

För att kunna bli antagen till forskarutbildning måste du vara behörig. Behörighetskraven för forskarutbildning finns angivna i studieplanerna för de olika ämnena. Vidare information om forskarstudier finns på Humanistiska fakultetens hemsida för utbildning på forskarnivå.

Antagning till forskarutbildning sker normalt endast i samband med utlysning av doktorandanställningar.

Om du är intresserad av att söka till utbildning på forskarnivå kan du för vidare information ta kontakt med institutionens viceprefekt för utbildning på forskarnivå.