Göteborgs universitet
Bild
Att anteckna under en föreläsning är ett vanligt sätt för studenter att komma ihåg vad föreläsaren säger.

Svenska som andraspråk

I dagens samhälle finns ett stort behov av kunskaper om flerspråkighet och andraspråksinlärning. Svenska som andraspråk är ett språkvetenskapligt ämne med en tvärspråklig bredd. Jobbar du med utbildning, inom annan offentlig verksamhet eller näringslivet och behöver öka på din kunskap om flerspråkighet? Då är kurser i svenska som andraspråk något för dig! Kurserna riktar sig också till dig som är allmänt intresserad av språk, språkinlärning och språkanvändning.

Att läsa kurser inom svenska som andraspråk innebär att du studerar andraspråksutveckling och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv med särskilt fokus på svenska. Under kurserna får du kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd och lär dig göra jämförelser mellan olika språk och dess strukturer. Du studerar också läs- och skrivutveckling på ett andraspråk samt bedömning av svenska som andraspråk. Dessutom studerar du frågor som berör:

  • flerspråkighet
  • språkinlärning
  • språkutveckling
  • språkanvändning
  • och mycket mer!

Förutom de språkliga perspektiven kommer du även att studera den kulturella bakgrundens roll, migrationens mekanismer och flerspråkighetens effekter för individ och samhälle. Kurserna behandlar olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som sedan går att tillämpa i olika flerspråkiga miljöer.

 

Kurser i ämnet

Se kurser i svenska som andraspråk på grundnivå

Tänker du arbeta med flerspråkiga människor inom utbildning, offentlig verksamhet eller näringsliv? Eller är du helt enkelt bara språkintresserad? Sök grundkursen i svenska som andraspråk och fördjupa dina kunskaper om andraspråksutveckling, flerspråkiga individers språkanvändning samt flerspråkighet i relation till kultur och identitet.

Se kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå

I centrum står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Du kan bland annat läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. Du får också träning i teori och metod och akademiskt skrivande.

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk, läs mer under rubriken Examen.

Hos oss kan du utbilda dig till lärare för årskurs 7–9 eller gymnasiet i svenska och svenska som andraspråk.

Läs mer på sidan för ämneslärarprogrammet för svenska eller svenska som andraspråk.

Vår forskarutbildning - information om ansökan

Studieplaner (länk till Medarbetarportalen, öppen sida)

 

Examen

Kandidat-, magister- och masterexamen i svenska som andraspråk

Efter studierna på grundnivå kan du ta ut en kandidatexamen. På avancerad nivå kan man ta såväl en magisterexamen som en masterexamen och kan då följa den rekommenderade studiegången. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag. Med en magisterexamen får du också behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. 

Se rekommenderad studiegång

Du hittar institutionens examensbeskrivningar på Studentportalen. Har du frågor om vilka kurser som kan ingå i din examen - kontakta institutionens studievägledare.

Examensbeskrivningar

Kontaktuppgifter till studievägledare

 

Kurserna kan ingå i en lärarexamen

Oavsett om du redan är utbildad lärare eller om du just nu studerar till lärare så kan du läsa kurser i svenska som andraspråk. För mer information om vilka kurser du kan inkludera i din lärarexamen, läs vidare i utbildningskatalogen eller på lärarutbildningens webbplats.

Läs om ämneslärarprogram i svenska som andraspråk

 

Efter studierna

Den som har kompetens inom svenska som andraspråk kan bidra inom alla yrkesområden som har med människor att göra. Detta innebär att ämnet är lämpligt att kombinera med många andra ämnen eller inriktningar – något som flera av våra studenter också har gjort eller gör innan de ger sig ut i arbetslivet.

Den största andelen av våra examinerade studenter hittar du inom utbildningsområdet. Där arbetar de med människor i alla åldrar, i förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning. Gemensamt är att de arbetar med människor med olika kulturella och språkliga bakgrunder. Utöver detta har vi bland annat sett studenter som har gått vidare till myndigheter, socialomsorgen, vårdyrken och olika textyrken som journalistik, reklam och språkvård.

Forskning inom ämnet

Svenska som andraspråk ingår som en del i flerspråkighetsforskningen. Forskningsfältet är brett och innefattar en rad olika inriktningar bland annat inom områden som andraspråksinlärning, andraspråksdidaktik, språkbruk i flerspråkiga miljöer, språkideologier, och språkpolitik.