Göteborgs universitet
Länkstig

Skolutveckling och Ledarskap

Vårt forskningsintresse i miljön för Skolutveckling och Ledarskap riktar sig mot vad lärare och skolledare gör när de skapar en verksamhet för barns och elevers utveckling och lärande. Förskolors och skolors förändrings- och förbättringsprocesser speglas mot statliga reformer som sätter gränser, men också ger möjligheter för lärande och handling.

Vi är både intresserade av lärares och ledares lärande, såväl det formella som det informella, och särskilt den betydelse ledarskapets praktik, kan spela i skolors utveckling. Ledarskapet, såväl på skol- som på huvudmannanivå, är av intresse att studera när det gäller betydelsen för det professionella lärandet. Vi bedriver gärna forskning i samverkan med skolor och huvudmän där aktionsforskning kan förena såväl forsknings- som utvecklingsintresse.

Forskningsfokus

I forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap riktas fokus mot vad som händer i olika skolpraktiker. En praktik förstås som mänsklig och social aktivitet som är knuten till moraliska, politiska och historiska dimensioner, som exempelvis att omsätta förskolans och skolans läroplaner. Det kan exempelvis handla om hur elever formar och omformas av lärares och skolledares praktik eller hur lärare förändrar sin undervisning genom den praktik som skolledare initierar i förbättringsarbete, och vice versa.

För att finna kritiska situationer eller viktiga maktförhållanden i praktiken tar vi hjälp av olika teoretiska perspektiv. Det kan röra sig om praktikteorier, organisatoriska och institutionella perspektiv, men också kulturhistoriska och socialkonstruktionistiska ansatser. I vår forskning görs ofta kopplingar till förändringar i verksamheter, och framför allt hur elever, lärare och skolledare verkar som aktörer.

Vårt intresse innebär att många av oss använder aktionsforskning som ingång i utvecklings- och forskningsarbete. Aktionsforskning innebär att utveckling sker genom planerade aktioner och att samarbete genom dialoger mellan lärare och forskare kan utgöra ett sätt att stärka lärares och skolledares professionella lärande. Genom detta förfarande landar vi ofta inom vad som idag benämns praktiknära forskning då lärares frågor och verksamhetens uppdrag blir utgångspunkten för utveckling och forskning om vad som sker.

Deltagare

 

Nätverk

Deltagare i forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap ingår i flera nationella och internationella nätverk. Mer information om varje nätverk hittar du här.

International Congress for School Effectiveness and Improvement

Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF)

Pedagogy, Education, Praxis (PEP)

Nationellt forskarnätverk om skolors styrning, organisering och ledarskap (NSOL)

Forskarutbildningskurser

Forskningsmiljön SKUL ger följande forskarutbildningskurser. Klicka här för att söka mer information om kurserna; vilken termin de ges, kursplan, litteraturlista samt kontaktperson.
 
FOU1811 Aktionsforskning i teori och praktik
 
FOU1812 Organisation och ledarskap för skolutveckling
 
FOU1816 Utbildningsreformer för svensk skolutveckling
 
FOU2022 Konflikter och konflikthantering i undervisning och förändringsprocesser
 
FOU2102 Forskning i professionell praktik
 
FOU2301 Praktikteorier i utbildningsvetenskaplig forskning