Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Skolutveckling och Ledarskap

Vårt forskningsintresse, i miljön för Skolutveckling och Ledarskap, riktar sig mot vad lärare och skolledare gör när de skapar en verksamhet för barns och elevers utveckling och lärande. Förskolors och skolors förändrings- och förbättringsprocesser speglas mot statliga reformer som sätter gränser, men också ger möjligheter för lärande och handling. Vi är både intresserade av lärares och ledares lärande, såväl det formella som det informella, och särskilt den betydelse ledarskapets praktik, kan spela i skolors utveckling. Ledarskapet, såväl på skol- som på huvudmannanivå, är av intresse att studera när det gäller betydelsen för det professionella lärandet. Vi bedriver gärna forskning i samverkan med skolor och huvudmän där aktionsforskning kan förena såväl forsknings- som utvecklingsintresse.

Forskningsfokus

I forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap riktas fokus mot vad som händer i olika skolpraktiker. En praktik förstås som mänsklig och social aktivitet som är knuten till moraliska, politiska och historiska dimensioner, som exempelvis att omsätta förskolans och skolans läroplaner. Det kan exempelvis handla om hur elever formar och omformas av lärares och skolledares praktik eller hur lärare förändrar sin undervisning genom den praktik som skolledare initierar i förbättringsarbete, och vice versa.

För att finna kritiska situationer eller viktiga maktförhållanden i praktiken tar vi hjälp av olika teoretiska perspektiv. Det kan röra sig om praktikteorier, organisatoriska och institutionella perspektiv, men också kulturhistoriska och socialkonstruktionistiska ansatser. I vår forskning görs ofta kopplingar till förändringar i verksamheter, och framför allt hur elever, lärare och skolledare verkar som aktörer.

Vårt intresse innebär att många av oss använder aktionsforskning som ingång i utvecklings- och forskningsarbete. Aktionsforskning innebär att utveckling sker genom planerade aktioner och att samarbete genom dialoger mellan lärare och forskare kan utgöra ett sätt att stärka lärares och skolledares professionella lärande. Genom detta förfarande landar vi ofta inom vad som idag benämns praktiknära forskning då lärares frågor och verksamhetens uppdrag blir utgångspunkten för utveckling och forskning om vad som sker.

Deltagare

Professorer
Karin Rönnerman (emerita), e-post
Ulf Blossing, e-post
Rolf Lander (emeritus), e-post

Docenter
Anette Olin, e-post
Ilse Hakvoort, e-post
Åsa Hirsh, e-post

Doktorer
Anette Jahnke, e-post
Eva Andersson, e-post
Katharina Jacobsson, e-post
Klas Andersson, e-post
Marie Wrethander, e-post
Mette Liljenberg, e-post
Monica Nyvaller, e-post
Susanne Gustavsson, e-post
Ann Nordberg, e-post
Jan Blomgren, e-post
Mikael Segolsson, e-post
Helena Wallström, e-post
Katarina Samuelsson, e-post
Martina W Johansson, e-post
David Ryffé, e-post

Doktorander
Elsi-Brith Jodal, e-post
Stina Jerdborg, e-post
Peter Johannesson, e-post
Marina Karlsson, e-post
Linnea Rosengren

Externa deltagare
Fil.DR. Helena Sagar, Kungsbacka kommun, e-post
Fil.DR. Veronica Sülau, Fridaskolan, e-post

Nätverk

Deltagare i forskningsmiljön Skolutveckling och Ledarskap ingår i flera nationella och internationella nätverk. Mer information om varje nätverk hittar du här.

International Congress for School Effectiveness and Improvement

Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning (NNAF)

Pedagogy, Education, Praxis (PEP)