Göteborgs universitet
Länkstig

Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning

Nordiskt Nätverk för Aktionsforskning bildades 2004 i ett samarbete mellan universiteten i Göteborg, Tromsö och Åbo akademi i Vasa. Sedan dess har nätverket breddats och är idag öppet för alla som är intresserade av utbildningsfrågor inom pedagogik och didaktik samt aktionsforskning i de nordiska länderna.

Forskning

Forskare och doktorander i nätverket bedriver olika aktionsforskningsprojekt tillsammans med lärare, rektorer och andra praktiker på skolfältet och även med studenter i lärarutbildningar. Karaktäristiskt för dessa forskningsprojekt är att de sker i samverkan mellan forskare och praktiker, att dialog och kollektiv reflektion ingår och att forskningsfrågor och perspektiv utgår från praxis. Kunskapsbildning och demokratiska arbetsformer hänger nära samman i dessa projekt. Läs mer om forskningsprojekt i våra publikationer.

I Göteborg ingår nätverkets forskare i forskningsmiljön Skolutveckling och ledarskap.

I Halmstad ingår nätverkets forskare i en forskningsmiljön Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen (FULL).

I Vasa ingår forskarna i aktionsforskningsgruppen vid Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier. Forskargruppen bedriver ett mångsidigt pedagogiskt forsknings- och utvecklingsarbete i olika skolmiljöer i Svenskfinland.

Forskergruppen vid UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø Skoleutvikling og utdanningsledelse viderefører arbeidet som er gjort innenfor aksjonsforskning innenfor de pedagogiske mijøene ved UiT. Aksjons- og praksisnær forskning er et vesentlig stikkord, knyttet både til skole-/utdanningsfeltet og til andre sektorer/institusjoner.

Samverkan

Samverkan i olika former av långvarigt partnerskap, med praktiker och kommuner, utgör en grund i vårt arbete. Härigenom skapar vi förutsättningar för såväl fortsatta utbildningssatsningar som forskningsprojekt. Genom ömsesidigt utbyte utvecklas kunskap och praktik. Ett par specifika samverkansformer används regelbundet i vårt arbete, nämligen dialogkonferenser och forskningscirklar.

Dialogkonferens

Dialogkonferensen är ett verktyg för professionell utveckling i dialog mellan forskare och praktiker, som utvecklats och tillämpats både inom organisationer och företag i Skandinavien (se Lund, Rotvold, Skrøvset, Stjernstrøm & Tiller 2010). Forskernes tilrettelegging av dialogkonferanser gir rom for praktikere til å snakke om sin praksis og møte andre sin praksis i gjennomgående strukturerte samtaler. Kvalitet i dialogen tilstrebes og en grunntanke er at nye ideer oppstår i møte med hverandres samtaler om sin praksis. Samtidig inngår forskerne i disse samtalene, gjør observasjoner og spiller inn relevant teori som belyser det profesjonelle utviklingsarbeidet. I prosjekt 3M- motivasjon, mestring og muligheter, arbeider man i Harstad kommune med et 5-årig nettverk mellom kommunenes skoler som anvender dialogkonferanser som utviklingsarena. Et annet eksempel er EU-prosjektet ”Rektorer i aktion”, hvor rektorer fra byene Helsingborg (Sverige) og Sandnes (Norge) anvender dialogkonferanser som arena for kunnskapsutvikling om sine praksiser som ledere av forandringsarbeid.

Forskningscirklar

Forskningscirklar syftar till att deltagarna vill få bättre förståelse om något specifikt fenomen, ämnet beslutar deltagarna om och formen för dialogen är demokratisk. Det är alltså lika värde på all kunskap och ett möte sker mellan vetenskap och praktisk kunskap (vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet). Forskningscirklarna har sin föregångare i studiecirkeln, men i en forskningscirkel deltar också forskare.

Skräddarsydda projekt

Samverkan sker dessutom i andra former som utvecklas utifrån de behov och önskemål som finns om att mötas. Skräddarsydda projekt som det salutogena projektet inom professionell utveckling, Salute – Samverkan och utveckling i små skolor i Finland är ett exempel på detta. I detta projekt skräddarsys långsiktig fortbildning för lärare i små skolor och glesbygd, genom kontinuerlig dialog och aktionsforskning. I Finland planeras därtill ett nytt forsknings- och utvecklingsprojekt ”Aktionsforskning för utveckling av pedagogisk praxis i Svenskfinland” i samarbete med Pedagogiska fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet med det kommande projektet är (a) att utveckla aktionsforskning från och med slutskedet av lärarutbildningen som ett verktyg för lärares livslånga professionella utveckling och kollegial skolutveckling, samt (b) använda aktionsforskning och dialogkonferenser som forskande forum för att förstärka dialogen mellan lärarutbildning, forskning och skolutveckling.

Ett annat exempel är projekt Modellskolan som bygger på ett femårigt partnerskap mellan Högskolan i Halmstad och Ängelholms kommun. Intention är att skolan som ingår ska öka sina resultat genom att lärare och skolledare ingår i kollektiv kompetensutveckling där undersökningar i egen praktik i form av aktionsforskning genomförs kontinuerligt.

Vi arbetar också med öppen kollegieverksamhet för att sprida kunskap om och i aktionsforskning

Aktionsforskningskollegiet vid IPS

Utbildning

Vid lärosätena i nätverket genomförs kurser och program i aktionsforskning. Ett Nordiskt Masterprogram i pedagogik med inriktning mot Aktionsforskning (NoMiA) har utvecklats inom nätverket och ges sedan 2011 vid Göteborgs universitet i samarbete med UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø. På programmet går lärare, rektorer, specialpedagoger, studievägledare med flera från både Sverige och Norge. I studiet er studentene fra Sverige og Norge deltakere på felles forelesninger og de responderer på hverandres tekster underveis. De första studenterna med en master i aktionsforskning kommer alltså att gå ut till sommaren 2015. Masterprogrammet har som ambisjon å fremme og ivarta sentrale perspektiver i nordisk utdanning. Blant annet er utvikling av dialoger mellom studenter og lærere og mellom studenter et sentralt moment i studieplanen og i gjennomføring av undervisning og vurdering av studiet.

Introduktionskursen på mastersprogrammet heter Aktionsforskning och Skolutveckling (PDA104, 15 hp) och är både en programkurs och en fristående kurs på avancerad nivå. Här får studenterna en god introduktion i vad det innebär att genomföra ett aktionsforskningsarbete i praktiken. Under handledning initierar och genomför varje student ett utvecklingsarbete på sin arbetsplats, följer processen med verktyg (forskningsmetoder) och beskriver det resultat som framkommer genom analys och reflektion. Parallellt studeras skolutvecklingsfältet, vari aktionsforskning placeras och centrala utgångspunkter fördjupas. Formen för denna kurs har utvecklats under flera års tid och har sitt ursprung i en uppdragsutbildning för förskollärare som startade 2004 i Göteborgsområdet. Kursen heter Kvalitetsarbete genom aktionsforskning (PDA107, 7,5 hp) och genomförs fortfarande kontinuerligt i ett flertal kommuner. Kursen har också inspirerat upplägg och innehåll i ett flertal kurser inom lärarprogrammen vid Göteborgs universitet. Från hösten 2014 kommer kursen även att ges på forskarutbildningsnivå.

Vid Högskolan i Halmstad genomförs ett Magisterprogram i Aktionslärande. Programmet är indelat i fyra delkurser och avslutas med ett examensarbete i form en aktionsforskningsstudie i egen praktik. Den röda tråden i programmet innebär att vetenskapliga förmågor samt metoder för utveckling och forskning prövas i handling i varje delkurs. I programmet tillämpas professionellt lärande på tre nivåer: för individer, i grupper och inom skolorganisationer. Den pågående kursen har 20 deltagare från en grundskola som genomför utbildningen inom ramen för ett kollektivt kompetensutvecklingsprojekt. Projektet bygger på ett partnerskap mellan Ängelholms kommun och Högskolan i Halmstad. SvD har skrivit en artikel om arbetet: artikel.

Vid UiT Norges Arktiske Universitet startade 2012 ett nationellt utvecklingsarbete med femårige integrerte lærerutdanninger som retter seg mot alle trinn i skolen. En väsentlig del av utbildningen handlar om aksjonslæring i praksis, då bachelorstudentenes arbeider med FoU i praksis.

För doktorander

Är du doktorand och önskar diskutera specifika aspekter i ditt arbete eller komma i kontakt med forskare inom fältet aktionsforskning är du välkommen att kontakta anette.olin@ped.gu.se.

Genom att delta i det Nordiska Nätverket för AktionsForskning har du också stora möjligheter att träffa andra doktorander. Medverka gärna på vår konferens NORALF.