Länkstig

Stina Jerdborg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Stina Jerdborg

(Tidigare Stina Johansson)

Mitt forskningsintresse rör främst ledarskap, professionellas lärande och yrkesutveckling, skolledarutbildning, skol- och verksamhetsutveckling. Jag är anställd vid Institutionen för Pedagogik och Specialpedagogik där jag huvudsakligen är inriktad mot skolutveckling och rektorsutbildning i min forskning och undervisning. Jag disputerade under våren 2022 med avhandlingen "Learning Principalship: Becoming a Principal in a Swedish Context", inriktad mot rektorers lärande och praktik relaterat till Rektorsprogrammet.

Jag ingår i forskningsmiljön SKUL (Skolutveckling och ledarskap) och i det nationella forskarnätverket om skolans styrning, organisering och ledarskap (NSOL).

Jag har även arbetat med undervisning och handledning inom uppdragsutbildningar som riktar sig till skolledare och lärare. Inom Samverkan för Bästa Skola arbetade jag med kursledning och upplägg av handledarutbildning för förstelärare och rektorer samt som handledare för ämneslärarlag. Jag arbetade även med handledning i kurser inriktade mot skolans ledarskapspraktik och lokala organisation, t ex ledarskap för förstelärare samt som professionshandledare i rektorsprogrammet. Jag har också medverkat i kurser på grundläggande nivå inom grundlärarprogram och förskollärarprogram som handlar om styrsystem, organisation och bedömning för lärare respektive styrdokument, uppföljning och analys för förskollärare.

Jag har tidigare arbetat som lärare, förstelärare och kvalitetssamordnare inom kommunal grundskola med planering och genomförande av skolutvecklingsinsatser och processer, systematiskt kvalitetsarbete, förstelärarskap, kollegialt lärande inom Ämnesdidaktiskt kollegium, mentorskap inom introduktionsår samt undervisning. Jag har sedan tidigare en filosofie masterexamen med inriktning mot utbildningsledarskap där mitt huvudsakliga intresseområde rör systematiskt kvalitetsarbete som verktyg för skolutveckling.