Länkstig

Karin Rönnerman

Professor emerita

Institutionen för pedagogik och specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Karin Rönnerman

Forskningsintressen Jag har intresserat mig för att utveckla kunskap om lärares professionsutveckling. Detta har jag framför allt gjort genom aktionsforskning som innebär att forskare och lärare deltar i en gemensam process där respektive kunskapsfält berikar varandra för en förståelse av praktiken och de sammanhang i vilken praktiken ingår i. I dessa processer är lärares kollegiala lärande och handlingar i praktiken av särskilt intresse där ett mellanledarskap fokuseras. Den teoretiska inramningen utgörs av praktikteorier.

Undervisningsintressen Mina intressen inom utbildning tangerar den forskning jag bedriver. Jag medverkar i kurser om verksamheters skolutveckling genom systematiskt kvalitetsarbete. Ett särskilt intresse finns för utveckling av metodfrågor och dess tillämpning i utbildningssammanhang. Jag handleder uppsatser på avancerad nivå och avhandlingsarbeteten på forskarnivå. Jag tilldelades LÄrarutbildningsnämndens pedagogiska pris 2013. Jag sitter med i Lärarförbundets vetenskapliga råd.

Nyckelord aktionsforskning, professinellt lärande, skolutveckling, kvalitetsutveckling, praktikteori, praktiknära forskning

Forskningsmiljöer, projekt och nätverk

Jag medverkar i forskningsmiljön SkoluUtveckling och Ledarskap SKUL: https://ips.gu.se/forskning/forskningsmiljoer/skolutveckling-och-ledarskap

Åren 2020-2022 tilldelades jag tillsammans med Ann Nordberg (projektledare) medel för ett praktiknära forskningsprojekt finansierat av ULF-medel vid Göteborgs universitet. Projektet ELSA-modellen för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan med syfte att öka lärande och likvärdighet för alla barns och som en grund för läs- och skrivutveckling. Vi arbetar med två förskolor i två kommuner i västsverige. https://www.gu.se/beviljade-forskningsprojekt

Under 2014 deltog jag i VR:s projekt SKOLFORSK, där lärares frågeställningar fokuserades i en studie publikationer.vr.se/produkt/forskning-och-skola-i-samverkan/

Nätverk