Länkstig

Pedagogy, Education, Praxis - PEP

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2011 - 2013
Projektägare
Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Finansiär
Vetenskapsrådet

Kort beskrivning

Syftet med det internationella nätverket är att skapa ett program av tvär-nationella och parallella studier inom huvudsakligen fyra områden: Ledarskap och Lärande; Utbildning för alla; Aktionsforskning; Bildning och utbildning. En tanke bakom studierna är att de genererar förståelse för hur den egna utbildningstraditionen inverkar på vad som sker i den egna kontexten.

Presentation av projektet

Det är idag viktigt att få en större förståelse för utbildningspraktiken. De globala strömningar som översköljer praktiken idag har en snäv inriktning på testande av elevers prestationer och lägger en påtaglig press på lärare, skolor och skolsystem för att förbättra elevers testresultat. Motsvarande uppmärksamhet har inte getts forskning om hur man kan utveckla kunskap kring elevens lärande i en undervisningspraktik, lärares professionella utveckling som praktik eller ledarskapet som en praktik som ömsesidigt skapas och skapar lärarnas praktik. Inte heller ges prioritet till forskning som har som syfte att undersöka hur de olika nämnda praktikerna formar och är invävda i varandra.

Forskarna i nätverket har studerat hur dessa sociala formationer är förbundna med varandra i de nordiska länderna, i Holland och i Australien. Genom att använda Schatzkis syn på praktiken som ett sammanhang av handlingar i det sociala rummet, har forskarna börjat utveckla en syn på praktiken förstådd i termer av praktikarkitektur. Praktikarkitekturer förstås som kulturella-diskursiva, sociala-politiska och materiella-ekonomiska arrangemang, som skapar såväl möjligheter som hinder för praktiken (jmf Schatzki, 2002). Utvecklandet av praktikarkitekturbegreppet avser att upprätta ett skifte från Wengers (1998) mer individualistiska begrepp om ’learning architectures’ till ett bredare perspektiv av system och organisation som fungerar som förutsättningar, det vill säga något som föregår (prefigure), praktiken och praktikernas handlande.

I teorin om praktikarkitekturer studeras praktiken som praxis, dvs moraliska och etiska aspekter lyfts fram. Med hjälp av de analytiska begreppen ’sayings’, ’doings’ och ’relatings’ riktas intresset mot den betydelse som just dessa mänskliga ordningar har för vilka handlingar som kommer till stånd. Studier av detta slag har stor relevans för utbildningsvetenskap då det kastar ett ljus över hur lärares professionella utveckling och skolans ledarskap är invävda i varandra och hur det formar förutsättningar för elevers och barns utveckling och lärande. Nätverket har också stor relevans för de doktorander som ingår då de i ett tidigt skede kommer i kontakt med internationella forskare.

Projektmedlemmar

Publikationer