Länkstig

Anette Jahnke

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Telefon
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Anette Jahnke

Forskningsintressen Jag är intresserad av den praktiska kunskapens betydelse för yrkesverksammas kunskapsutveckling och organisationers förändringsarbete. I huvudsak är jag inriktad på lärares och rektorers professionella utveckling, och skolans förändringsarbete. I min forskning har jag studerat, både empiriskt och teoretiskt, kunskapens natur och kunskap som inte är verbaliserad. Som en följd av detta är jag intresserad av förståelse för och realiseringen av skollagens krav på att skolans utbildning ska utformas på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Ett annat forskningsintresse är utformning, genomförande och uppföljning av statliga reformer (till exempel styrdokument eller utbildningsinsatser) och dess betydelse för skolans och olika professioners utveckling.

Forskningsprojekt jag deltar i:

  • 2018-2021: Det treåriga forsknings- och utvecklingsprogram Lärares praktik och profession
  • 2020-2022: Leda skolor i socioekonomiskt utsatta områden - nätverk för rektorer. Ett samarbetsprojekt mellan Rektorsprogrammet, Göteborgs stad och Skolverket. Syftet är att skapa ett regionalt nätverk för rektorer som leder skolor i utsatta områden. Nätverket ska i ett senare läge även bli nationellt. I samband med detta skapas också ny kunskap kring ledarskap.

Jag har en bakgrund inom forskningsämnet Yrkeskunnande och teknologi vid Kungliga tekniska högskolan som utvecklades under 90-talet med rötter i forskningsinstitutet Arbetslivscentrum. Min avhandling är inom professionspraxis vid Nord Universitetet, Bodø, Norge. Min forskning är hermeneutiskt och fenomenologiskt inriktad. Jag har sedan tidigare en licentiatexamen i matematik från Chalmers tekniska högskola.

Utbildnings- och undervisningsintresse Vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik (IPS) undervisar jag sedan HT20 inom Rektorsprogrammet och Rekryteringsutbildning för rektorer. Tidigare har jag framför allt undervisat på det Nordiska masterprogrammet i aktionsforskning (NoMia).

Jag har tidigare (2005–2017) arbetat främst med uppdragsutbildningar vid Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM). Arbetet vid NCM bestod av att vara projektledare för statliga kompetensutvecklingsinsatser för lärare, rektorer eller högskolelärare på uppdrag av Skolverket, huvudmän eller regeringen. Till exempel, var jag mellan 2012-2016 projektledare för NCM:s arbete med Matematiklyftet. Jag ansvarade även för genomförandet av utbildningen för rektorer inom Matematiklyftet på uppdrag av Skolverket.

Speciellt är jag intresserad av att skapa utbildningar som till innehåll och form använder sig av och fördjupar deltagarnas erfarenhetsbaserad och ofta oformulerad kunskap som utvecklats i deras yrkespraktik, och att därmed, deras praktik också vidareutvecklas.

Jag kombinerar min lektorstjänst vid IPS med att även arbeta som projekt/processledare för FoU-program vid det fristående forskningsinstitut Ifous i Stockholm.

Nyckelord praktisk kunskap, yrkeskunnande, profession, förändring, kunskapssyn, lärande, skolutveckling, vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet hermeneutik.