Länkstig

Ann Nordberg

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
411 17 Göteborg
Rumsnummer
A2 166
Postadress
Box 300
405 30 Göteborg

Om Ann Nordberg

Forskning

Min forskning är särskilt inriktad på hur lärare uppmärksammar och stärker barn och elevers kommunikativa delaktighet i förskola och skola. Dessutom professionsutveckling genom användning av vetenskapligt utprovade verktyg för kartläggning och utvärdering av språk och kommunikation i skolans och förskolans kontext. Även sambandet mellan språkligt stöd från vuxna och barns/elevers läsande och skrivande fokuseras. Mitt avhandlingsarbete handlade om tal, språk och kommunikativ delaktighet hos skolbarn med talsvårigheter.

Åren 2020-2022 har jag varit projektledare för ett praktiknära forskningsprojekt finansierat av ULF-medel och medforskande kollega har varit professor Karin Rönnerman. I detta projekt har ELSA-modellen utvecklats för samverkan kring strukturerat språkstöd i förskolan med syfte att öka lärande och likvärdighet för alla barns och som en grund för läs- och skrivutveckling. Vi har arbetat med två förskolor i två kommuner i västsverige. https://www.gu.se/beviljade-forskningsprojekt

Undervisning

Jag är docent i pedagogiskt arbete och undervisar och handleder främst inom det specialpedagogiska området där jag arbetar i olika kurser, bland annat i vetenskaplig metod- och examensarbeteskurser. Fokus i min undervisning ligger i professionsutveckling och formativt klassrumsarbete.

Samverkansintresse

Jag har ett stort nätverk av forskare vid andra lärosäten, både nationellt och internationellt.

Samarbete med professor Julie Dockrell, University College, London, UK, vars forskning fokuserar varför språkstöd behövs i förskola och skola och hur sådant stöd ska utformas.

https://www.ucl.ac.uk/ioe/departments-and-centres/centres/centre-inclusive-education/supporting-spoken-language-classroom

Ingår i ett globalt forskningsprojekt benämnt "Tell me a story. personal event narratives from 10-year-old children around the world" lett av A/prof Marleen Westerveld, Griffith University, Brisbane, Australien. Detta internationella projekt handlar om att, ur olika aspekter, undersöka hur 10-åriga skolbarn från olika länder berättar en historia. Berättande är en viktig del av vår språkliga förmåga. I nuläget deltar forskare från cirka 15 länder i detta projekt.

Nyckelord

Specialpedagogik, lärande, kommunikativ delaktighet, tal, språk, interaktion, kommunikativ miljö