Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Övningsskolor

På dessa sidor samlas information om pågående arbete med implementering av övningsskolor i samverkan mellan Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen.

Varför övningsskolor?

Samtliga lärarutbildningar i Sverige ska enligt Förordning för utbildning till lärare och förskollärare, som träder i kraft 2022-07-01, utveckla och använda övningsskolor och övningsförskolor som huvudsaklig modell för verksamhetsförlagd utbildning. En övningsskola är en, eller flera skolenheter som samarbetar, och har en hög koncentration av studenter och utbildade handledare, som tar emot studenter kontinuerligt och har en fördjupad samverkan med lärarutbildning runt kursinnehåll och kompetensutveckling. Övningsskolemodellen syftar till att skapa förutsättningar för mer hållbara miljöer där formaliserad samverkan bidrar till både högre kvalitet i lärarutbildning och till skolors utveckling och kompetensförsörjning.

Bakgrunden till det nu nationellt fastställda direktivet är den försöksverksamhet som prövades vid olika lärosäten under en femårsperiod från 2014. Vid Göteborgs universitet utvecklades då en modell riktad mot förskollärarprogrammet. Modellen blev mycket framgångsrik och ligger idag till grund för den permanentade verksamheten för VFU inom detta program. Närmare samverkansformer mellan universitetet och skolor har också prövats i KPU med förhöjd studietakt. Även här finns goda erfarenheter att bygga vidare på.

Försöksverksamheterna runt om i landet har enligt både nationella och lokala utvärderingar bidraget till att stärka kvaliteten i VFU för studenterna. Därtill har granskningar visat att övningsskolemodeller även kan bidra till skolutveckling och en skola på vetenskaplig grund genom förbättrade möjligheter till kollegialt lärande och gemensam reflektion som den ökade samverkan öppnar för.

Läs mer om Universitetskanslersämbetets utvärdering av försöksverksamheten: Utvärdering av försöksverksamhet med övningsskolor inom lärarutbildning