Göteborgs universitet
Länkstig

CULF

CULF är en samverkansorganisation som omfattar den universitetsgemensamma forskarskolan CUL, samt regeringsuppdraget ULF - Utveckling, Lärande, Forskning. CULF ska bidra till utveckling av skolans vetenskapliga grund och av pedagogisk yrkesverksamhet samt verka för forskningsanknytning av lärarutbildning.

Verksamheten CULF är placerad under Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsens ansvarsområde och syftar till att stärka och fördjupa samverkan med skolhuvudmän, inbegripande utbildning mot lärarexamina och professionsutveckling, forskarutbildning för lärare samt praktiknära forskning. I samverkansorganisation engageras medverkande fakulteter och skolhuvudmän i strategiskt arbete och utveckling av såväl praktiknära forskning som forskarutbildning. Två viktiga mötesplatser är CULFs vetenskapliga råd och CULFs beredningskommitté.

CULF fungerar som en mötesplats för gränsöverskridande miljöer och bidrar till förutsättningar för kunskapsbildning inom både akademi och skolverksamheter liksom kunskapsspridning. Verksamheten CULF samlar framstående initiativ på den praktiknära pedagogiska forskningens område. Både forskarskolan CUL samt noden för ULF-avtal vid Göteborgs universitet befinner sig i den nationella frontlinjen för utvecklingen på området. Förenandet av dem inom CULF ger unika möjligheter för nydanande initiativ på ett snabbt växande och dynamiskt fält med stor framtida potential.