Bild
Villakvarter i omvandlingens tidevarv
Länkstig

Villakvarter i omvandlingens tidevarv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Syftet med projektet är att studera boendet i ett äldre villaområde, via invånares berättelser och reflektioner, för att uppmärksamma villaboendets förändringar under 100 år. Utifrån ett demokratiskt kulturarvsperspektiv är det väsentligt att olika grupper i samhället ges möjlighet att berätta om sina minnen och förhållningssätt till hem och stadsdelsmiljöer. Att Göteborgsstasdelen Ekebäck valts som undersökningsområde beror på att det är ett område med förhållandevis dold historia där arbetarfamiljer byggde hus i början av 1900-talet och flera generationsskiften sedan dess har bidragit till olika förändringar. Målsättningen med att betona småhusboende är även att beakta andra aspekter än de som vanligen uppmärksammas inom boendeforskningen, med fokus på flerfamiljshus i förortsområden.

Publikationer

Titel: Nya invånare i gamla villakvarter. I: Konsumtionskultur – innebörder och praktiker. Göteborg: Makadam förlag 2019 s 195-210

Titel: Fragment av stadens kulturarv. I: Creating the City – Identity, Memory and Participation. Malmö University Electronic Publishing (MUEP) 2019, s. 112-119

 

Deltagare

Kerstin Gunnemark professor i etnologi, Göteborgs universitet

Annika Nordström arkivchef, Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg.