Länkstig

Åsa Bergman

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen för genusvetenskap
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avdelningen för kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
F234B
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen för kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
412 55 Göteborg
Rumsnummer
F234B
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Åsa Bergman

Jag är docent i musikvetenskap och lektor i kulturstudier och har sedan 2018 haft ledningsuppdrag på institutionsnivå, först som vice prefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå och sedan 2020 som avdelningschef för avdelningen kultur. 2009 disputerade jag på en avhandling om ungdomars identitetsskapande kopplat till musik och har sedan dess medverkat i olika forskningsprojekt, parallellt som jag tjänstgjort som lärare och drivit utvecklingsarbeten inom utbildningsområdet.

Forskning

Som forskare intresserar jag mig för musik som ett socialt, samhälleligt och kulturellt fenomen och undersöker ofta hur föreställningar och idéer om musik uttrycks och förhandlas i samtida praktiker. Ett annat intresseområde rör hur föreställningar om musik genererar normer och sätter gränser för vilken typ av medverkan som blir möjlig respektive otänkbar i ett givet sammanhang. Det kan till exempel handla om att undersöka vilka idéer om musik, feminism och jämställdhet som uttrycks i relation till jämställdhetsarbete inom en kulturorganisation eller, som i forskningsstudien riktad mot musikundervisningspraktiken El Sistema åren 2011–2017, hur idéer om barn, musik och frivillig musikundervisning utmanas och vidmakthålls inom en musikpedagogisk verksamhet. Inom ramen för El Sistema-studie undersöktes också hur västerländsk konstmusik legitimerades och ibland utmanades i förhållande till annan musik, liksom hur idéer om musikens potential att förena människor och formera ett socialt och kulturellt hållbart samhälle formulerades.

I det pågående VR-finansierade forskningsprojektet ”Klassisk musik för en medialiserad värld” väcker jag, tillsammans med fyra andra forskare, frågor om vilka föreställningar om klassisk musik som förekommer i dagens västerländska samhälle. Syftet med projektet är att öka kunskapen om den klassiska musiken som ett kulturellt och medialiserat samtidsfenomen och i den egna delstudien är fokus förlagt till att undersöka hur symfonisk musik representeras i marknadsföringsmaterial producerad av ledande konserthus i Sverige och i Storbritannien.

Undervisning

Sedan disputationen 2009 har jag undervisat, handlett och varit kursansvarig på en rad olika kurser i såväl musikvetenskap som i kulturvetenskap och har därtill varit involverad i en stor mängd kursutvecklingsarbeten. Undervisningen har varit förlagd till både på grund- och avancerad nivå och har även innefattat handledning på doktorandnivå.