Göteborgs universitet

Forskargrupper och forskningsagenda

Den nuvarande forskningsagendan vid JMG bygger vidare på institutionens starka traditioner samtidigt som forskningsprofilen har förnyats och utvidgats. Forskningen har en stark internationell profil och merparten av forskningen bedrivs i nära samarbeten med internationella kollegor och forskarnätverk.

JMG:s forskningsagenda

JMG:s forskare fortsätter att utforska de kort- och långsiktiga förändringarna för journalistik, medier och kommunikation och göra studier av såväl institutionella strukturer som konkreta praktiker; identiteter; normer och etik; innehåll, representationer, genrer och kommunikationsformer i olika sektorer och i olika multi-media kontexter.

Institutionens breda erfarenhet och expertis vad gäller historiska mediestudier, storskaliga surveyundersökningar, experimentella studier, etnografiska undersökningar, automatiserade innehållsanalyser, diskursanalyser och studier av text och talad kommunikation skapar förutsättningar för nya multi-metodologiska ansatser.

JMG:s forskargrupper

Genom att bygga på sina starka forskningstraditioner har institutionen etablerat fem övergripande forskargrupper:

om förändringar och utmaningar inom den professionella journalistiken relaterade till medieteknologisk utveckling och nya affärsmodeller.

ur ett medborgar- och samhällsperspektiv.

om medieanvändning och mediernas betydelse i människors vardagsliv.

om utvecklingen av organisationers kommunikation i relation till digitalisering, marknadisering och andra strukturomvandlingar.

om hur politik kommuniceras i sociala och medierade kontexter och med vilken betydelse för makt och demokrati; samt mediernas effekter på opinioner, medborgares samhällsuppfattningar och politiska deltagande.