Göteborgs universitet

Gästforskning vid JMG

JMG välkomnar gästforskare som knyter an till vår forskningsinriktning.

Gästforskarprogrammets syfte är att bidra till JMG:s internationella profil och forskningssamarbeten. Inom programmet erbjuds internationella forskare en möjlighet att vistas en tid på institutionen, arbeta med sin forskning, ge seminarier och fördjupa samarbeten inom ramen för någon av JMG:s forskningsprofiler. 

Programmet är främst utformat för kortare vistelser (cirka två-tre veckor) men kan också kombineras med längre vistelser exempelvis inom ramen för gemensamma forskningsprojekt. 

Gästforskaren förväntas ha en inriktning som knyter an till någon av JMG:s forskningsprofiler. Den forskare vid JMG som är värd för gästforskaren garanterar att vistelsen är förankrad i ett pågående eller planerat samarbete och tar ansvar för forskarens program under vistelsen. Programmet skall innehålla seminarium eller andra aktiviteter som också vänder sig till forskningsmiljön i sin helhet och som möjliggör möten med doktorander. 

Gästforskaren erbjuds arbetsplats på institutionen med tillgång till bibliotek och annan service. Vidare betalar institutionen för resa, boende samt en välkomstlunch och middag. 

Gästforskaren bjuds in efter att ha blivit föreslagen av den forskare som också står som värd. Förslag lämnas till institutionens ledningsgrupp som fattar beslut efter beredning i professorsrådet. Rådet sammanträder fyra gånger om året (februari, maj, september och november). Nomineringen skall innehålla en kort motivering, den föreslagna personens CV samt tid för planerad vistelse. Personen ska således vara vidtalad. JMG avser att inom ramen för detta program bjuda in en gästforskare per termin.