Bild
Personer framför datorer
Foto: Alex Kotliarskyi
Länkstig

Organisationers kommunikation

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)

Kort beskrivning

Kommunikation är avgörande för organisationer, inklusive företag, myndigheter och föreningar. Det är genom att kommunicera som organisationer ordnar sin verksamhet och formulerar sina mål. Kommunikation har dessutom blivit något organisationer använder för att nå sina mål och påverka omvärldens uppfattningar om verksamheten.
JMG:s forskargrupp undersöker olika aspekter av organisationers kommunikation, med särskilt fokus på offentlig verksamhet.

Utvecklingen inom organisationers kommunikation är relaterad till en tilltagande globalisering, digitalisering, marknadisering och andra samhälleliga strukturomvandlingar.

Med detta som utgångspunkt ställer vi frågor om varför organisationer kommunicerar, hur de ordnar sin kommunikation, med vilka man kommunicerar, vad man förmedlar och hur detta varierar i olika sammanhang. Andra återkommande frågor är hur andra verksamheter och medborgare påverkas av att organisationer kommunicerar som de gör. Får till exempel vissa principer för kommunikationsarbetet betydelse för hur organisationer fördelar resurser, organiserar sig, prioriterar olika verksamheter och fattar beslut?

Några delområden inom forskningen om organisationers kommunikation

Forskning om organisationers kommunikation omfattar olika typer av organisationer, men fokuserar särskilt på offentliga organisationer. Några delområden är:

  • Institutionella villkor för organisationers kommunikation: Hur upprätthålls och förhandlas institutionella regler, normer och föreställningar i olika former av kommunikation? Hur återskapas och förändras institutioner i konkret social interaktion?
  • Varumärkesorientering: Vad står ”varumärke” för i olika kontexter och vad är det som har gjort att organisationer i stor utsträckning utgår ifrån varumärket i sin kommunikation? Hur har det förändrats över tid och hur skiljer det sig mellan olika typer av organisationer? Vad innebär det för kommunikationsarbetet och vilka konsekvenser får det för andra verksamheter?
  • Hur organisationer möter medier: I vilken utsträckning och på vilket sätt anpassar organisationer sina verksamheter till mediernas normer, arbetssätt och rutiner? Vad är det som motiverar en sådan anpassning, hur påverkar det kommunikationsarbetet och hur skiljer den sig mellan olika typer av organisationer?
  • Myndigheters interaktion med medborgare/klienter: Hur omsätts policy och potentiellt motstridiga målsättningar för myndigheternas verksamhet (effektivitet, hög servicenivå, strikt och likvärdig regeltillämpning, hänsyn till enskildas behov och livssituation) i direkt kommunikation med medborgare?
  • Offentliga organisationer och dialoger med medborgare: Hur syns och görs olika idéer och föreställningar i samtal, möten, dokument och planer? Utifrån idéer om dialog och det demokratiska samtalets roll – hur genomförs möten och samtal med invånare? Vilka strategier används och vilka är de roller och positioner som framträder och förhandlas? Till exempel i medborgardialoger mellan invånare och politiker, i olika rådslag, stadsutvecklingsmöten eller andra typer av deltagandeprocesser.