Göteborgs universitet

Avhandling och kurser

Avhandlingen är det viktigaste inslaget i forskarutbildningen. Den ska utgöra ett självständigt arbete som bidrar till forskningen om journalistik, medier och kommunikation. Det är genom avhandlingen som du visar att du har förmågan att behandla en vetenskaplig problemställning och att du på egen hand kan utföra ett större vetenskapligt arbete.

Avhandlingsämne

Avhandlingen omfattar 180 hp och du väljer ämne i samråd med dina handledare och du förväntas forska om något som är relevant för institutionens forskning.

Det finns två typer av avhandlingar; monografier och sammanläggningsavhandlingar. Du väljer själv, i samråd med dina handledare, vilken typ du ska skriva och på vilket språk du ska skriva. En monografi är en sammanhållen bok som avhandlar ett avgränsat område. En sammanläggningsavhandling består av ett antal vetenskapliga artiklar och/eller bokkapitel som behandlar en övergripande tematik.

Handledning

Som stöd under forskarutbildningen får du handledning av en huvudhandledare och en biträdande handledare. De utses av handledarkollegiet i samråd med dig. I vissa mycket särskilda undantagsfall finns det möjlighet att få handledare från en annan institution eller annat universitet. Det ska i så fall godkännas av handledarkollegiet och prefekt.

Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med dina handledare, men intensiteten kan variera beroende på i vilken fas av utbildningen som du befinner dig. Under handledningen har du möjlighet att diskutera frågor som rör din avhandling, men också val av kurser, litteratur och annat som hör till dina doktorandstudier och din framtida forskarkarriär.

Handledning kan ske vid schemalagda möten eller mer informellt. Det är du och dina handledare som gemensamt ska komma överens om hur handledningen ska gå till, men i allmänhet ligger det på dig att styra när handledningen ska ske.

Kurser

Förutom avhandlingen ska du också läsa kurser motsvarande 60 hp. Vissa är obligatoriska och andra väljer du själv. Tillsammans ska kurserna täcka den allmänna teoribildningen, vetenskapliga metoder och empiriska studier inom svensk och internationell forskning om journalistik, medier och kommunikation.

De obligatoriska kurserna omfattar 37 hp enligt följande:

  • Forskning om journalistik, medier och kommunikation, 7,5 hp
  • Contemporary debates in media and communication studies alternativt Classics in media and communication studies, 7,5hp
  • Kvantitativ metod, 7,5 hp
  • Kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Högskolepedagogik, 5 hp
  • Forskningsetik, 2 hp

Resterande kurser väljer du själv i samråd med dina handledare. I vissa fall läser du dem på JMG och i andra fall läser du dem vid andra institutioner och universitet, i Sverige eller utomlands.

Seminarier och konferenser

Som doktorand ska du delta vid institutionens högre allmänna seminarium (HAS) och  Doktorandseminariet. Under din studietid förväntas du presentera ett paper på minst en internationell konferens.

JMG är medlem i nätverket TRAIN som består av forskarutbildningar i journalistik, medier och kommunikation från hela Sverige. Nätverket träffas en gång om året och som doktorand på JMG förväntas du delta vid denna sammankomst.

Mer information

Läs mer om handledning och kurser på Göteborgs universitets medarbetarportal.