Göteborgs universitet

Uppdragsutbildning

JMG har en lång tradition av uppdragsutbildningar, både vad gäller längre och kortare kurser. Vi erbjuder exempelvis en uppskattad kurs om kommunikation som strategiskt verktyg för chefer. Kontakta oss gärna för information också om andra kurser.

Bland JMG:s uppdragsgivare återfinns såväl statliga som kommunala myndigheter, Tidningsutgivarna samt enskilda företag inom informations- och medieområdet. 

Våra lärare på uppdragsutbildningarna består av lektorer och adjunkter vid JMG samt externa konsulter som anlitas för såväl sin ämnesmässiga som pedagogiska kompetens och branschkännedom.

Kommunikation som strategiskt verktyg för chefer

Kunskap om och förståelse för hur organisationer fungerar och vad ledarskap i organisationer har för villkor, möjligheter och begränsningar är en tillgång som chef och ledare. Det ger referensramar för den egna kommunikationen och är en förutsättning om man vill använda kommunikation som strategiskt verktyg och planera relevanta kommunikationsinsatser i olika situationer.

Under kursen läggs en teoretisk grund för förståelsen av organisationer och deras omvärld utifrån ett kommunikativt perspektiv. Syfte är att ge kunskaper om olika perspektiv på organisationer, ledarskap och kommunikation, samt förståelse för hur dessa perspektiv kan komma till uttryck och användas i praktiken inom organisationer. Syftet är vidare att ge kunskap om och träning i att konkret använda kommunikation i rollen som chef och ledare, såväl strategiskt som praktiskt.

Under kursens gång kommer alla deltagare att arbeta med två ”fallstudier” som utgår från den egna arbetssituationen, exempel och erfarenheter. Analyserna görs successivt under kursens gång genom eget arbete, gruppdiskussioner, muntliga presentationer och redovisas även skriftligt i rapportform. Den första fallstudien avser en analys av en organisation. I den andra fallstudien planerar deltagarna en kommunikationsinsats som berör eller har direkt användbarhet i den egna chefsrollen.

Strategisk kommunikation - Astra Zeneca

Strategisk kommunikation – Fortbildning Astra Zenecas R&Ds informationsavdelning

Efter genomgången kurs ska deltagarna: Ha grundläggande kunskap om och förståelse för teori och modeller inom strategisk kommunikation – i avsikt att ge avdelningens medarbetare en gemensam teoretisk grund.
Kunna analysera, planera, genomföra och utvärdera kommunikativa insatser – i avsikt att öka förmågan att tillämpa teori i praktiskt arbete.

Kursen behandlar fyra teman: Organisationen och den strategiska kommunikationen, Effektiv styrning av organisationens kommunikation, Kommunikationsplanering – från idé till produkt samt Kanalstrategier.

Kommunikation i projekt och förändringsprocesser - Kronofogdemyndigheten

Fortbildning för Kronofogdemyndigheten i Västra Götalands Län, Kommunikation i projekt och förändringsprocesser 5 p

Kursens syfte är att ge de studerande en grund för professionellt informationsarbete i projekt och vid förändringsinsatser, knutna till kronofogdemyndighetens uppgift och arbete.

Efter genomgången kurs ska deltagarna: Ha grundläggande kunskap om och förståelse för förändringsprocesser och hur man kan arbeta med kommunikativa projekt. Kunna analysera informations- och kommunikationsfrågor samt finna lämpliga strategier och former för kommunikation. Ha kunskap om omvärldsbevakning och en ökad förståelse för hinder och möjligheter i en påverkande omvärld.

Kursansvariga: Lena Andersson, Monica Löfgren Nilsson

Tidningsledning 

Läsarkunskap 20 p

Kursens syfte är att ge personer i ledningsfunktioner på svenska dagstidningar kunskaper i relevanta ämnen för att tidningarna ska stå bättre rustade i en föränderlig massmedievärld. Ledningsfunktion avser inte bara den centrala tidningsledningen utan även ledande befattningar på alla delar av ett dagstidningsföretag, t ex redaktion, teknik, ekonomi eller personal.

Kursen består av fem delkurser: Medieutveckling, Ledarskap, organisation inklusive ny teknologi, Tidningsjuridik: tryckfrihets- och avtalsrätt, Tidningsmarknad och tidningsekonomi samt Projektarbete