Göteborgs universitet

Behörighet och antagning

För att vara behörig att söka till JMG:s forskarutbildning krävs det att du har minst en magisterexamen i journalistik eller i medie- och kommunikationsvetenskap.

Du kan också ha en magisterexamen i något annat ämne. I båda fallen gäller att din examen ska omfatta minst 240 högskolepoäng och att 60 av dem ska vara från avancerad nivå.

Har du läst ett annat ämne ska din magister-/masteruppsats ha en klar inriktning mot journalistik, medier och kommunikation. Du kan också söka om du har förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, inom eller utom landet.

Du ska ha sådana kunskaper i engelska att du kan tillgodogöra dig forskningslitteratur, kurser och aktivt delta i seminarier och på internationella konferenser.

Antagning

För att vi ska kunna bedöma dina meriter behöver du skicka med ett antal underlag när du söker:

  • CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg
  • Ett personligt brev där du beskriver din bakgrund, intresse för ämnet och varför du vill läsa forskarutbildningen på JMG. Om du saknar relevant examen men förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska du ange i ditt personliga brev hur dina meriter motsvarar en examen
  • Magister-/masteruppsats
  • En avhandlingsskiss där du presenterar vad du planerar att forska om. I skissen ska du beskriva forskningsproblemet, forskningsfrågorna, det teoretiska ramverket och vilka metoder som du avser att använda för att besvara forskningsfrågorna
  • Andra vetenskapliga publikationer (artiklar i vetenskapliga tidskrifter, rapporter etc.) om du har sådana
  • Två rekommendationsbrev eller kontaktuppgifter till två referenspersoner

Godkända skrivspråk för alla underlag är svenska och engelska eller översättningar till dessa språk. Om du har översatt någon text ska du också skicka med originalet.

Vid antagningen bedömer vi i första hand din förmåga att klara utbildningen. Vi lägger stor vikt vid magister-/masteruppsatsen samt kvalitén på forskningsskissen. Vi lägger dessutom stor vikt vid att forskningsskissen knyter an till någon av institutionens forskargrupper och att vi kan erbjuda kvalificerad handledning. Vi tar också hänsyn till andra vetenskapliga meriter.

En antagningskommitté bedömer alla sökande, men det är institutionens prefekt som beslutar vem som ska antas. Det beslutet kan inte överklagas.

Läs mer om behörighetskraven i Högskoleförordningen på riksdagens webbplats och på Göteborgs universitets medarbetarportal.