Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Juridiska institutionen erbjuder forskarutbildning med slutmålet juris doktorsexamen eller juris licentiatexamen i sju forskarutbildningsämnen: allmän rättslära, offentlig rätt, civilrätt, straffrätt, internationell rätt, processrätt och finansrätt.

Forskarutbildningen syftar på ett övergripande plan till att skapa förutsättningar för ny rättsvetenskaplig kunskap som präglas av vetenskaplig redlighet, självständighet, metodologisk stringens och stor teoretisk medvetenhet samt djup och bred kunskap inom det rättsliga fältet som är av relevans för avhandlingsprojektet. Utbildningen syftar därutöver till att säkerställa att doktoranden efter avlagd examen har goda insikter i vetenskapliga metoder.

Utbildning på forskarnivå för doktorsexamen omfattar fyra års heltidsstudier om sammanlagt 240 högskolepoäng. Utbildningen består i författandet av en vetenskaplig avhandling motsvarande 177 högskolepoäng samt kurser på forskarnivå omfattande 63 högskolepoäng (33 hp obligatoriska kurser och 30 hp valfria kurser).
Utbildning på forskarnivå för licentiatexamen motsvarar två års heltidsstudier om sammanlagt 120 högskolepoäng. Utbildningen består i författandet av en vetenskaplig uppsats motsvarande 87 högskolepoäng samt kurser på forskarnivå omfattande 33 högskolepoäng (13 hp obligatoriska kurser och 20 hp valfria kurser).

Detaljerad information om forskarutbildningen finns i den allmänna studieplanen för respektive ämne. Juridiska institutionen deltar i det nordiska nätverket Nordic Network for Legal Research Education. På nätverkets hemsida annonseras kurser på forskarnivå, konferenser och seminarier av intresser för doktorander - Nordic Network for Legal Research Education