Göteborgs universitet
Bild
Genrebild forskare
Foto: Jeffrey Johns

Vår forskning

Forskningen på Juridiska institutionen omfattar ett brett spektrum av samhälleligt och vetenskapligt relevanta juridiska områden och teman. Den kännetecknas av nyfikenhet, teoretisk och metodisk reflektion, multi- och tvärvetenskaplighet samt av att vara socialt relevant. Juridiska institutionens forskning svarar mot olika uppgifter och behov.

Vi strävar efter att kunna erbjuda en högkvalitativ juristutbildning som vilar på vetenskaplig grund. Detta förutsätter att det bedrivs forskning inom de övergripande rättsområden som ingår i utbildningen. Det är institutionens strävan att vidareutveckla forskningen inom dessa rättsområden. Det är också vår strävan att bygga och vidareutveckla kompletta och aktiva forskningsmiljöer inom samma områden.

Juridiska institutionen forskning har en bred ansats som bygger på en mångfald av kunskapsområden för att kunna möta de stora samhällsutmaningarna. Vi strävar efter att utveckla den rättsvetenskapliga kunskapen och vara i forskningsfronten. Forskningen bidrar med kunskap om vår tids stora samhällsutmaningar som till exempel AI och digitalisering, globalisering, ojämlikhet, förändringar i klimat, ekonomi, och demografi, demokratins förändrade villkor, samt vetenskapens och kunskapens förändrade roll.

Institutionen har lång erfarenhet av forskning- och utbildningssamarbeten inom olika ämnesövergripande centrumbildningar, detta är en erfarenhet vi tar tillvara och vidareutvecklar.

Institutionens forskning presenteras nedan i ett antal forskningsområden. Inom områdena vidareutvecklas och upprätthålls relevant forskning, både för juristprogrammet och annan juridisk utbildning samt för akademin och samhället utanför akademin.

Ämnesgrupper

Forskningsverksamheten på juridiska institutionen bygger på de centrala disciplinära byggstenar som utgör grunden i en komplett juristexamen. Det betyder att institutionen strävar efter att bibehålla och förstärka utformandet av forskningsmiljöer inom de områden som grundutbildningen bygger på. 

Det är institutionens målsättning att det inom alla dessa rättsområden skall finnas en stark forskningsmiljö bestående av seniora forskare (en eller flera professorer, samt en eller flera docenter) som säkerställer att utbildningen bygger på gedigen och forskningsanknuten rättsvetenskaplig kunskap.

Forskargrupper

Juridiska institutionen vidareutvecklar och stärker sin redan påtagligt starka medverkan i mång- och tvärvetenskapliga forskningsprojekt av stor samhällsrelevans genom ett flertal olika forskargrupper.

Institutionen har hittills identifierat flera sådana, där det inom institutionen finns stark befintlig internationellt relevant forskning, stor mångvetenskaplig potential och dessutom möjligheter att aktivt integrera med aktörer in det omgivande samhället.

Möt våra forskare

Video (14:43)
Kan forskare i juridik göra forskningsresultat? - Claes Martinsons reflektioner kring sin rättsvetenskapliga forskning
Video (14:22)
Member state courts' (lack of) influencing on the development of EU law
Video (10:07)
Environmental taxes under the EU state aid law and practice perspectives
Video (16:49)
Hur förhåller sig rättssystemet till de ekologiska systemen?
Video (8:40)
The Governance of the Arctic Marine Environment
Video (18:54)
Förälder i lagens namn?

Professorsporträtt

Video (1:22)
Ester Herlin-Karnell professor i EU-rätt med inriktning mot EU-straffrätt
Video (1:18)
Claes Martinson professor i civilrätt
Video (1:36)
Joachim Åhman, Internationell rätt
Video (1:17)
Pernilla Rendahl professor i skatterätt
Video (1:13)
Mikael Baaz professor i internationell rätt
Video (1:09)
Gregor Noll professor i internationell rätt
Video (1:25)
David Kleist, Skatterätt