Göteborgs universitet

Hedersdoktorer

Juris hedersdoktorer vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan

Bhupinder Chimni, 2021

Professor Dr. B.S. Bhupinder Chimni är verksam vid Jindal Global Law School i Delhi, Indien. Han är en av de globalt mest namnkunniga folkrättsforskarna och hans mest framstående insats är att tidigt etablera perspektiv på den internationella rätten som lät globala syd komma till tals. Han har initierat forskningsinriktningen Third World Approaches to International Law (TWAIL) som satt sin prägel på den globala folkrättsliga diskursen sedan tidigt 1990-tal. Han har inspirerat en generation av migrationsrättsliga forskare över hela världen med sina banbrytande texter. Chimni har varit och är en värdefull samarbetspartner för forskarna inom folkrätt och internationell rätt vid Juridiska institutionen.

Robin Cleverly, 2021
Dr Robin Cleverly är verksam vid Marbdy Consulting Ltd, Maritime Boundary Experts i Storbritannien och en av världens ledande experter på gränsdragningar i havet. Han har medverkat som expert i flertalet av de tvister om marina gränsdragningar som avgjorts vid FN:s internationella domstol för havsrätt, Internationella domstolen eller skiljedomstribunalen i Haag. Utan att vara jurist besitter han omfattande kunskaper på det internationellrättsliga området och är en eftersökt rådgivare för regeringar världen över.

Erik Røsæg, 2020

Erik Røsæg är professor vid Universitetet i Oslo, där han varit verksam i flera olika roller, bland annat som föreståndare för Scandinavian Institute of Maritime Law. Erik Røsægs forskningsintresse fokuserar på sjörätt och civilrätt.
 

Rhidian Thomas, 2019

Professor emeritus Rhidian Thomas är  en auktoritet inom sjörätten med en lång rad av publikationer bakom sig, och har undervisat vid ett stort antal universitet, bland annat National University of Singapore, University of Windsor, Kanada och vid the IMO International Maritime Law Institute i Malta. Han har varit Director of the Institute of Shipping and Trade Law at the School of Law, vid universitetet i Swansea. Han har en lång anknytning till Juridiska institutionen där han varje år undervisar i sjöförsäkringsrätt och medverkar i andra sjörättsliga sammanhang.
 

Martin Johansson, 2018

Martin Johansson är advokat på Vinge i Bryssel. Han utses till juris hedersdoktor inom ämnet internationell rätt. Sedan mer än tio år har han framgångsrikt samarbetat med lärare och forskare på Juridiska institutionen vid Handelshögskolan. Martin Johansson har arbetat med EU-rätt i 30 år och har författat ett ansenligt antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Hans erfarenhet av arbete inom EU och EFTA, särskilt de 13 år han arbetat för organisationernas domstolar, har gett honom unik kompetens. Han har stort intresse av fördjupat samarbete med akademien och utgör, med sina såväl djupa som breda kunskaper i EU-rätt, en viktig kugge i framtida utveckling och expansion av undervisning och forskning i EU-rätt vid Handelshögskolan.

Asha Ramgobin, 2016

Asha Ramgobin är advokat och har drivit Human Rights Development Initiative (HRDI) med huvudkontor i Pretoria, Sydafrika sedan starten 2003. Med Asha Ramgobin i spetsen har HRDI startat 13 universitetsbaserade ”Law Clinics” (rättspraktiker) i södra Afrika, bland annat i Zimbabwe, Mocambique och Rwanda. Hon har stor erfarenhet av att arbeta fram modeller för ”clinical legal education”, dvs hur man kan undervisa i juridik med praktiska inslag. Juridiska institutionen kom i kontakt med Asha Ramgobin 2002 och hon har varit en betydelsefull inspirationskälla för institutionens arbete och även delaktig i uppbyggnaden av Rättspraktiken.

Bernardita Núñez, 2016

Bernardita Núñez startade Sveriges första kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst år 2000. Idag är hon verksamhetsledare för Terrafem Sverige, en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans. Rättspraktiken har hämtat inspiration från Terrafems sätt att arbeta med juridisk rådgivning, rättsinformation och rättspolitiskt arbete och Terrafem var en av de första att ta emot studenter från Rättspraktiken. Genom Bernadita Núñezs arbete ökar juriststudenternas praktiska kunskap i frågor som bland annat rör kvinnors rättigheter, asylrätt och socialrätt.

Inger Johanne Sand, 2015

Inger Johanne Sand är Professor i Offentlig rätt vid Oslo Universitet. Sands forskning är mångfacetterad och rör sig inom stora delar av fältet offentlig rätt och berör till exempel områden som förvaltningsrätt, statsrätt, EU-rätt, miljörätt, rättssociologi och rättsteori.

Frans Pennings, 2014

Professor Frans Pennings forskar inom nationell och internationell socialförsäkringsrätt. Han rör sig även i gränslandet mellan arbetsrätt och socialförsäkringsrätt, där han ses som en av de ledande rättsvetenskapliga experterna. Bland huvudfrågorna finns hur konventioner från Internationella arbetsorganisationen ILO påverkar nationella system, EUs socialförsäkringsinstrument, nationell lagstiftning om arbetslöshet, funktionshinder och sjukersättningar, samt betydelsen av anställningsavtal. Frans Pennings är professor i arbetsrätt och socialförsäkringsrätt vid universitetet i Utrecht, Nederländerna.

Anne Orford, 2012

Anne Orford, professor i internationell rätt och ledare för the Insititute for International Law and the Humanities vid Melbourne Law School i Australien, forskar inom internationell rätt, mänskliga rättigheter och rättsteori. Hon har ett brett internationellt nätverk och har tjänstgjort i en mängd länder. Som innehavare av gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne vid Göteborgs universitet, april 2011-februari 2012, har Anne Orford i hög grad bidragit till Handelshögskolans verksamhet bland annat genom att undervisa studenter, vägleda doktorander och initiera forskningsprojekt - samarbeten som nu fortsätter.

Petros C. Mavroidis, 2010

Professor Petros C. Mavroidis, född 1959, är en av världens ledande experter inom det rättsområde som på engelska brukar kallas ”international economic law”, det vill säga, den del av folkrätten som rör internationell handel, och som framförallt omfattar Världshandelsorganisationens (WTO) regelverk. Han är Edwin B. Parker Professor of Foreign and Comparative Law vid Columbia Law School, samt professor i EU-rätt och WTO-rätt vid University of Neuchâtel. Petros C. Mavroidis har bidragit stort till den rättsvetenskapliga forskningen om WTO. Som exempel kan nämnas att han har författat en av de ledande rättsliga kommentarerna till det världsomspännande varuhandelsavtalet GATT. Professor Mavroidis har genom samarbete med juridiska institutionen bidragit till att stärka ämnet WTO-rätt på grund-, fördjupnings-, och forskningsnivå. Institutionen har idag en mycket stark ställning i landet inom detta rättsområde.

Juha Karhu, 2009

Professor Juha Karhu har genom sin forskning påverkat det rättvetenskapliga tänkandet långt utanför det finska språkområdet. Med sitt omfattande och djupa kunnande i rättsvetenskapliga och rättsfilosofiska frågor och ett genuint intresse för forskningsseminarieverksamhet och forskarutbildning har han inspirerat många forskare i Norden. Juha Karhu har en förmåga att ställa saker på huvudet på ett sätt som kan vara omtumlande men som i det större perspektivet ändå ställer dem till rätta. Han är en återkommande gäst vid juridiska institutionen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet liksom vid Centre for Intellectual Property (CIP) vilket ger forskare och doktorander möjlighet att ta del av hans genuina omsorger om att förstå en forskningsansats utifrån författarens perspektiv.

Hans Blix, 2004

Hans Blix har under sitt långvariga engagemang inom IAEA och FN arbetat mot spridning av massförstörelsevapen och för gemensam säkerhet grundad på internationell rätt. Då han under Säkerhetsrådets behandling av situationen i Irak utsattes för starkt yttre tryck, kombinerade han civilkurage med en stark tilltro till den internationella rättsordningens möjligheter.
Hans Blix blev docent i folkrätt vid Stockholms universitet 1960 för att 1963 inleda en karriär vid UD. Under perioden 1978-79 var han utrikesminister och åren 1981 till 1997 Generaldirektör i IAEA. I januari 2000 utsågs Hans Blix till ordförande för UNMOVIC, FNs kommission för inspektion av Iraks efterlevnad av förpliktelser om avrustning av massförstörelsevapen.

Eberhard Eichenhofer, 2003

Eberhard Eichenhofer är professor i Sozialrecht und Bürgerliches Recht vid Friedrich-Schiller-Universität i Jena, Tyskland. Hans rättsvetenskaplig bas är mycket bred, med tonvikt på nationell, internationell och EG-rättslig socialrätt. Han anses utan tvekan som en av Europas främsta experter på dessa områden.
Hans böcker Internationales Sozialrecht (1994) och Sozialrecht der Europäischen Union (2003) har tilldragit sig stort internationellt intresse. Professor Eichenhofer är även mycket litterärt och filosofiskt bevandrad och hans bok Franz Kafka und die Sozialversicherung är en spännande läsning.
Juridiska institutionen vid Handelshögskolan har haft nöjet att samarbeta med professor Eichenhofer inför flera konferenser anordnade av European Institute of Social Security (EISS), en organisation där professor Eichenhofer aktivt deltar. Han har besökt Juridiska institutionen ett antal gånger och deltagit i dess arbete som föreläsare, keynote speaker vid konferenser och som socialrättslig EG-expert. Genom sina akademiska meriter och sin pedagogiska förmåga kommer Eberhard Eichenhofer även i framtiden att stärka Handelshögskolan och Göteborgs universitet.

Hans Jacob Bull, 1998

Professor Hans Jacob Bulls forskning har främst rört sjötransportförsäkringsfrågor. Han har varit en både sammanhållande och ledande kraft inom den nordiska sjö- och transporträtten. Inte minst har
han haft stor betydelse för utvecklingen av detta forskningsområde vid Göteborgs universitet.

Ulf Gometz, 1997

Professor och revisor Ulf Gometz har medverkat i ett stort antal studier och författat åtskilliga artiklar. Hans vetenskapliga engagemang, i kombination med yrkesverksamheten som revisor, har medfört att han under ett antal år både undervisat och handlett doktorander vid den rättsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.