Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella forskarskolan i ekonomisk historia

Den nationella forskarskolan i ekonomisk historia startade 2014 som ett samarbete mellan institutionerna/avdelningarna för ekonomisk historia i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Samarbetet har det övergripande syftet att säkra en hög kvalitet på forskarutbildningen i ekonomisk historia i Sverige.

Mer specifika mål för forskarskolan är att:

  • erbjuda nationella forskarutbildningskurser i ekonomisk historia,
  • ge alla doktorander tillträde till forskarutbildningskurser utanför det egna lärosätet,
  • ge alla doktorander möjligheten att ta del av kompetensen inom ekonomisk historia vid andra lärosäten, samt att
  • erbjuda doktoranderna möjlighet att möta doktorander och forskare vid andra lärosäten

Basen för forskarutbildningen finns kvar på respektive institution/avdelning, t.ex. antagning, finansiering, anställning, handledning, studieplaner, kursplaner, poängsättning inom forskarutbildningen osv.

För nyantagna doktorander ordnas varje år ett introduktionsinternat och vid Ekonomisk-historiska mötet vartannat år anordnas särskilda avhandlingsseminarier där forskarskolans doktorander får möjlighet att lägga upp avhandlingsavsnitt och få kommentarer av forskare från hela landet. Varje termin erbjuds en forskarkurs som anordnas av någon av de samarbetande institutionerna/avdelningarna. Internationella föreläsare och lärare från andra svenska universitet kan vara engagerade. Kurserna ges i normalfallet på engelska om det inte bara är svensktalande deltagare. Normalt omfattar en kurs 7,5 högskolepoäng och ges vid två tillfällen för att begränsa resekostnaderna.

Den nationella forskarskolan leds av en styrgrupp som består av representanter för de samarbetande institutionerna/avdelningarna. Ordförandeskapet cirkulerar mellan orterna och skiftar i samband med det Ekonomisk-historiska mötet. Bakom forskarskolan står:

Forskarskolan är även öppen för doktorander i ekonomisk historia vid andra lärosäten i Sverige. Kursanmälan görs till kursanordnande avdelning/institution.

Nationella forskarutbildningskurser 2023

Sources and source criticism

7,5 ECTS, March - June 2023

Registration deadline 15 February.
Send e-mail to: Johan Svanberg, johan.svanberg@ekohist.su.se

Basic econometrics

7,5 ECTS, 27 October 2023- 14 January 2024

Registration deadline 30 September.
Send e-mail to: Anna Missiaia, anna.missiaia@gu.se

Tidigare forskarutbildningskurser