Bild
Två barn leker tillsammans framför ett dockhus.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Barn, unga och familjer i socialt arbete (BUFSA)

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Forskningsområdet Barn, unga och familjer i socialt arbete (BUFSA) omfattar studier av olika familjeformer och praktiker. Vi undersöker barn och ungas levnadsvillkor i olika kontexter. Forskningen som bedrivs inom BUFSA fokuserar på att belysa och jämföra en mångfald aspekter av barns, ungdomars och familjers levnadssituation, såväl historiskt som i nutid - nationellt likaväl som transnationellt och internationellt. Vi bedriver forskning om levnadsförhållanden, familjepolitik och det sociala arbetets praktik i samverkan med olika sociala verksamheter. Syftet är att både forskningsfrågor och resultat ska komma till användning i det sociala arbetet. BUFSA intresserar sig vidare också för välfärdsstatens och civilsamhällets roll, samt det sociala arbetets möjligheter för såväl strukturellt som individuellt stöd.

Forskning inom BUFSA

Barn, unga och familjer i socialt arbete (BUFSA) omfattar forskning om samtida familjeliv från ett internationellt och jämförande perspektiv med fokus på sårbarhet, styrka men också ungas väg till vuxenliv och familjebildning. Fokus på interventioner och utfall är strategiska inslag i flera av de aktuella projekten.

Flera av BUFSA:s medlemmar har varit koordinatorer för EU-projekt inom forskningsområdet. Programmet startade 1990 när den första professuren etablerades, nu med ny innehavare. Över åren har mer än 19 doktorsavhandlingar producerats och flera är på väg.

Medarbetare inom forskningsområdet har väletablerade samarbetsrelationer med forskningsgrupper avseende fattigdom, ekonomi, etnicitet och välfärdspolitik.

Flera av de tidigare doktoranderna är nu etablerade seniora forskare inom kunskapsområdet. Forskarna i BUFSA möts regelbundet och utbyter erfarenheter och diskuterar ny litteratur och framtida projektplaner.

Publikationer

Forskarnas senaste vetenskapliga publikationer hittar du i Göteborgs universitets publiceringsdatabas (GUP)

 

Mer forskning om socialt arbete

Forskarna på Institutionen för socialt arbete studerar sociala problem, deras orsaker och konsekvenser för individ, grupp och samhälle.

Forskningsverksamheten vid Institutionen för socialt arbete

Vår forskningsverksamhet drivs av våra forskningsplattformar. En plattform innefattar ett antal forskargrupper som fått i uppdrag att samla och utveckla institutionens forskning inom valda områden.

I plattformarna arbetar forskare med att formulera idéer och ta fram ansökningar till forskningsprojekt. Med en mångfacetterad metodologisk kompetens skapas förutsättningar för nyskapande och dynamiska forskningssamarbeten.